Pre vás

01

Sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Xerografická fotokópia čiernobiela

 • A4 jednostranná 0,02 €
 • A4 obojstranná 0,03 €
 • A3 jednostranná 0,03 €
 • A3 obojstranná 0,05 €


Obálka

 • A4 veľká 0,04 €
 • A5 stredná 0,02 €
 • A6 malá 0,01 €


Technické nosiče dát

 • CD 0,36 €
 • DVD 0,41 €


Odoslanie informácie faxom

 • 1 min. miestneho volania 0,05 €
 • 1 min. medzimestského volania 0,114 €


Poštové poplatky

 • podľa aktuálneho cenníka poštových služieb


Bezplatne sú poskytované informácie

 • ústne a telefonicky
 • zasielané elektronickou poštou
 • pri ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním sumárne neprekročia 1,66 €

Celková suma nákladov sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

Nehnuteľnosti SIS

Informácia zverejnená podľa uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005.

Stavby Odhadovaná trhová hodnota
1. Administratívna budova 57 200 €
2. Administratívna budova 3 142 800 €
3. Administratívna budova 122 000 €
4. Administratívna budova 3 762 000 €
5. Garáže 673 400 €
6. Administratívna budova 6 354 000 €
7. Administratívna budova 1 105 200 €
8. Administratívna budova 3 816 000 €
9. Sklad 1 077 300 €
10. Administratívna budova 3 488 400 €
11. Administratívna budova 130 320 €
Pozemky 4 079 330 €