Pre vás

01

Správa o činnosti SIS v roku 2014

Bratislava, jún 2015
 1. Úvod
 2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS
  1. Bezpečnostná oblasť
  2. Boj proti terorizmu
  3. Nelegálna migrácia
  4. Kontrašpionážna ochrana
  5. Boj proti organizovanému zločinu
  6. Obchod s výrobkami obranného priemyslu, proliferácia a bezpečnosť jadrových zariadení a jadrových materiálov
  7. Extrémistická scéna
  8. Pseudoreligiózne zoskupenia
  9. Problematika sociálne vylúčených komunít
  10. Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov
  11. Ochrana kyberpriestoru
  12. Ekonomická oblasť
  13. Korupcia a klientelizmus
  14. Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy
  15. Colné, daňové a finančné podvody
  16. Ohrozenie finančného systému SR
  17. Energetická bezpečnosť SR
  18. Zahraničnopolitická oblasť
  19. Ukrajina
  20. Ruská federácia
  21. Bielorusko
  22. Západný Balkán
  23. Krízové a konfliktové oblasti
 3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti
  1. Spravodajská produkcia pre externých príjemcov
 4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS
  1. Personálne zabezpečenie SIS
  2. Základné ukazovatele
  3. Čerpanie rozpočtu SIS a stav materiálno-technického zabezpečenia
  4. Čerpanie rozpočtu
  5. Informačno-technické prostriedky a telekomunikačné tajomstvo
  6. Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov
  7. Legislatíva a kontrola
  8. Legislatívna činnosť
  9. Kontrolná činnosť
  10. Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS
 5. Správa o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra
 6. Záver

1. Úvod

Táto správa nadväzuje na výročnú správu o plnení úloh Slovenskej informačnej služby v roku 2013. Informuje o stave plnenia úloh, vykonaných činnostiach a o dosiahnutých výsledkoch pôsobenia služby v roku 2014. Dokument zároveň obsahuje správu o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) v roku 2014 v súlade s jeho štatútom. Novým prvkom správy o činnosti SIS v roku 2014 sú tri podrobnejšie informácie pre verejnosť k téme bezpečnostných opatrení služby počas ZOH a ZPH v Soči, k vyhliadkam tranzitu a dodávok plynu a ropy na Slovensko a k hodnoteniu bezpečnostných rizík pre západných občanov vo vybraných štátoch Ázie a Afriky.

SIS je garantom spravodajskej ochrany štátu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky (SR). Pri predchádzaní a eliminovaní bezpečnostných rizík a hrozieb v spoločnom priestore, v ktorom sa spolu s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) nachádza aj Slovenská republika (SR), ako aj pri ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva služba aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

Plnením svojich úloh v spravodajskej oblasti v hodnotenom období pozitívne prispievala k spravodajskej ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahranično-politických a ekonomických záujmov SR.

2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS

2.1 Bezpečnostná oblasť

Boj proti terorizmu

V oblasti boja proti terorizmu v priebehu roka 2014 informačná služba nezaznamenala konkrétne bezpečnostné hrozby voči SR ani zapojenie štátnych občanov SR do teroristických aktivít v zahraničí. SR nebola uvádzaná ako možný cieľ útokov v džihádistickej propagande na internete.

 

Bezpečnostné opatrenia služby počas ZOH a ZPH v Soči

V prvom štvrťroku 2014 služba zaradila do kategórie najvyššej priority svojho spravodajského záujmu XXII. Zimné olympijské hry v Soči (ZOH; 7. - 23. 2. 2014) a XI. Zimné paralympijské hry v Soči (ZPH, 7. - 16. 3. 2014). Dôvodom bol predpoklad, že takéto vrcholné medzinárodné športové podujatia, na ktorých mala zastúpenie aj SR športovcami, štátnikmi i diváckou verejnosťou, a miesto ich konania (bezpečnostne nestabilný región Severného Kaukazu) môže vzbudiť záujem teroristických alebo extrémistických skupín.

Potenciálne riziko teroristickej aktivity severokaukazských islamistických militantov, ktorí plánovali prezentovať región S. Kaukazu ako zónu aktívneho džihádu, bolo vysoké. Z bezpečnostného hľadiska nebolo možné podceniť ani aktivitu autora (resp. autorov) tzv. varovných e-mailov adresovaných olympijským výborom viacerých krajín, vrátane Slovenského olympijského výboru (SOV).

SIS sa zapojila do realizácie bezpečnostných opatrení, ktorých cieľom bolo zabezpečenie ochrany najmä členov športových výprav SOV a Slovenského paralympijského výboru (SPV), ústavných činiteľov SR a občanov SR, ktorí boli návštevníkmi ZOH a ZPH, resp. eliminácia s tým súvisiacich potenciálnych bezpečnostných rizík na území SR.

Služba priebežne monitorovala bezpečnostnú situáciu v regióne konania ZOH a ZPH, vrátane širšej oblasti S. Kaukazu, ako i prejavy zahraničných teroristických aktivít vo svete, ktoré mohli mať dopad na bezpečnostnú situáciu v Soči.

V danom čase analyzovala a vyhodnocovala varovné e-maily zaslané na oficiálnu e-mailovú adresu SOV. Autor (autori) e-mailov upozorňoval na prípravu údajných teroristických útokov na športovcov v Soči. Identické e-maily boli odoslané aj iným národným olympijským výborom a taktiež Medzinárodnému olympijskému výboru. V e-mailoch popisovaná hrozba sa nepotvrdila.

V súvislosti s konaním ZOH a ZPH si služba plnila svoju informačnú povinnosť a vybraným externým príjemcom poskytovala spravodajské produkty obsahujúce analytické hodnotenia bezpečnostnej situácie v Soči a s tým spojených potenciálnych rizík.

Prostredníctvom tlačovej správy, zverejnenej aj na oficiálnej internetovej stránke SIS, odporučila občanom SR, ktorí prejavili záujem navštíviť ZOH v Soči, súbor pravidiel správania sa v dejisku hier. Účelom zverejnenia veľmi konkrétnych odporúčaní bolo zníženie potenciálnych bezpečnostných rizík pre slovenských návštevníkov ZOH počas ich pobytu v Soči a minimalizácia možnosti vzniku prípadných konfliktných situácií či nedorozumení.

Prijaté bezpečnostné opatrenia a aktívny prístup v komunikácii s národnými i medzinárodnými partnermi prispeli k bezpečnosti slovenských športových výprav (SOV a SPV) a tiež návštevníkov dejiska ZOH a ZPH v Soči zo SR.

V hodnotenom období SIS realizovala preventívne bezpečnostné opatrenia počas prípravy a samotného priebehu významných spoločenských podujatí, ktoré sa konali na území SR.

V roku 2014 zintenzívnila vyhodnocovanie potenciálnych hrozieb súvisiacich s výrazným nárastom aktivít džihádistických organizácií v Sýrii (a ku koncu júna 2014 aj v Iraku), najmä však v reakcii na militantné úspechy džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a jej rastúcu popularitu v prostredí európskych moslimských komunít. Nárast záujmu európskych dobrovoľníkov z moslimských komunít o účasť na džiháde, predovšetkým v radoch IS, významným spôsobom prispel k zvýšeniu teroristickej hrozby v Európe, najmä v krajinách s vysokým počtom dobrovoľných odídencov. Tí po návrate do domovských krajín predstavujú vysoké/mimoriadne bezpečnostné riziko, nakoľko sa vracajú so získanými skúsenosťami z priamych bojov, zažili používanie násilia, nadobudli kontakty na iných džihádistov a sú silne radikalizovaní.

Nelegálna migrácia

Jednou z hlavných spravodajských priorít služby v roku 2014 bola, po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny, nelegálna migrácia (NM) do SR cez ukrajinsko-slovenskú hranicu, t. j. cez vonkajšiu schengenskú hranicu.

V tejto súvislosti spravodajská služba priebežne informovala externých príjemcov vo viacerých spravodajských produktoch o trendoch v nelegálnej migrácii z Ukrajiny, o stave migračného tlaku osôb z tretích krajín z Ukrajiny, o úrovni ochrany ukrajinsko-slovenskej hranice zo strany Ukrajiny, o konkrétnych aktivitách medzinárodných prevádzačských sietí i miestnych organizátorov nelegálnej migrácie na oboch stranách štátnej hranice, a tiež aj o možnej spolupráci niektorých ukrajinských organizovaných prevádzačských skupín so slovenskými prevádzačmi.

Spravodajská pozornosť bola venovaná aj riziku zvýšenej migrácie občanov Ukrajiny na územie SR, resp. Európskej únie v dôsledku zložitej bezpečnostnej situácie na východe Ukrajiny. Štátni občania Ukrajiny sa v hodnotenom období vo zvýšenej miere pokúšali o vstup na územie SR (resp. zotrvanie v SR), pričom často dochádzalo k porušovaniu vízového režimu.

Služba upozornila aj na prípady inej cezhraničnej trestnej činnosti, ktorú kriminálne skupiny vykonávali spravidla paralelne s prevádzačstvom, ako aj na zapojenie sa príslušníkov bezpečnostných zložiek SR do uvedených aktivít.

Kontrašpionážna ochrana

V hodnotenom období pretrvávala snaha viacerých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy, bezpečnostných zložiek, ako aj snaha o ovplyvňovanie verejnej mienky. Služba zistila zvýšený záujem o aktivity v ekonomickej, vedeckej a vojenskej oblasti, ako aj v oblasti informačných technológií a priemyselnej špionáže.

V súvislosti s narastajúcim napätím vo vzťahu medzi Ruskou federáciou (RF) a západnými štátmi kvôli konfliktu na Ukrajine sa výrazne zintenzívnili aktivity ruských spravodajských služieb vo všetkých štátoch NATO a EÚ, vrátane SR.


V rámci kontrašpionážnej ochrany SIS úspešne rozvíjala spoluprácu s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO, EÚ a z niektorých ázijských krajín.

Boj proti organizovanému zločinu

V rámci boja proti organizovanej kriminalite informačná služba zamerala svoje spravodajské aktivity predovšetkým na získavanie poznatkov o ekonomickej trestnej činnosti najvýznamnejších zločineckých skupín, ktorá sa týkala najmä nezákonných obchodov s vysokozdaniteľnými tovarmi - liehovinami, tabakovými výrobkami a minerálnymi olejmi, a podvodov spojených s neoprávneným čerpaním nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH). V hodnotenom období poskytovala externým príjemcom aj informácie o snahe zločineckých skupín o prenikanie, resp. pokusy o podplácanie predstaviteľov verejnej správy a silových rezortov.

V súvislosti s medzinárodným organizovaným zločinom vyskytujúcim sa alebo páchaným na území SR boli opakovane získavané spravodajské poznatky o aktívnom pôsobení balkánskych a rusko-jazyčných organizovaných zločineckých skupín. Balkánske skupiny sa venujú predovšetkým obchodovaniu s drogami a rusko-jazyčné najmä pašovaniu tovaru a migrantov cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. V súvislosti s drogovou trestnou činnosťou služba získala a odstúpila informácie o nadnárodnom obchode s drogami, výrobcoch a distribútoroch drog, predovšetkým pervitínu a marihuany. V medzinárodnom obchode s tzv. tvrdými drogami (kokaín, heroín) sa najviac angažovali etnickí Albánci, Macedónci, Srbi, Chorváti a Turci. V posledných rokoch sa do výroby a obchodov s drogami v čoraz väčšej miere zapájajú aj vietnamské zločinecké skupiny. V roku 2014 SIS získala a externým príjemcom odstúpila niekoľko spravodajských informácií o aktivitách štátnych občanov SR a osôb s trvalým pobytom na území SR pôvodom z Balkánu, v súvislosti s organizovaním obchodu s drogami v SR. Boli tiež zaznamenané kontakty členov balkánskych skupín, etablovaných na území SR, s ukrajinskými štátnymi občanmi.

Obchod s výrobkami obranného priemyslu, proliferácia a bezpečnosť jadrových zariadení a jadrových materiálov

V roku 2014 SIS vyhodnocovala obchody s kontrolovanými tovarmi a v zmysle platnej legislatívy sa priamo podieľala na licenčných procesoch súvisiacich s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu, s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a s položkami s dvojakým použitím. Vyjadrovala sa aj k žiadostiam štátnych orgánov SR týkajúcim sa vykonávania medzinárodných sankcií.

Spravodajská pozornosť je prioritne venovaná vývozom výrobkov obranného priemyslu do citlivých regiónov s cieľom identifikovať dodávky, ktorých konečným užívateľom by boli embargované subjekty alebo subjekty v rozpore s bezpečnostnými alebo zahraničnopolitickými záujmami SR, EÚ alebo NATO. Služba sleduje zapojenie rizikových osôb a subjektov do sprostredkovania obchodov s výrobkami obranného priemyslu, vrátane členov zločineckých skupín.

Spravodajská aktivita bola taktiež venovaná zahraničným obchodným spoločnostiam, ktoré sa angažovali vo verejných súťažiach v SR pri obstarávaní výrobkov obranného priemyslu.

Služba sa podieľala na monitorovaní bezpečnosti jadrových zariadení a jadrových materiálov v SR.

Extrémistická scéna

V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 nedošlo na slovenskej extrémistickej scéne k výraznejším zmenám v jej smerovaní ani v jej početnosti. Napriek tomu, že v záverečných mesiacoch roka 2013 prívrženci pravicovo-extrémistickej (PEX) scény, vrátane radikálnych futbalových fanúšikov, podporili verejné aktivity (protesty) občianskych aktivistov, v roku 2014 o ne prejavili iba minimálny záujem. Na základe poznatkov, ktoré získala SIS, možno skonštatovať, že verejné násilné aktivity hlavných predstaviteľov slovenskej PEX scény mali klesajúcu tendenciu.

Činnosť prívržencov a sympatizantov ľavicového extrémizmu (LEX) v SR bola v roku 2014 nevýrazná. Spravodajská služba nezaznamenala posilnenie ich členskej základne. Ich aktivity boli najmä vo virtuálnej sfére a zväčša reagovali na aktivity prívržencov PEX.

Pseudoreligiózne zoskupenia

Aj v roku 2014, ako v predchádzajúcich obdobiach, venovala služba spravodajskú pozornosť problematike deštrukčných siekt a pseudoreligióznych náboženských spoločenstiev pôsobiacich na území SR.

Pozornosť SIS bola zameraná aj na pokračujúcu snahu niektorých siekt o prienik do výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže na školách prostredníctvom distribúcie informačných materiálov.

Problematika sociálne vylúčených komunít

V hodnotenom období SIS zaznamenávala pretrvávajúce prejavy negatívnych postojov časti majoritnej spoločnosti v SR voči Rómom, zdieľané predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí na internete a zámerne šírené slovenskými pravicovými extrémistami.

Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov

V roku 2014 sa služba podieľala na procese výkonu bezpečnostných previerok vykonávaných Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Vojenským spravodajstvom (VS) a Policajným zborom (PZ). Informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb a podnikateľov boli príslušným žiadateľom poskytované v rozsahu ustanovenom zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SIS poskytovaním vyjadrení na základe žiadostí Úradu súkromných bezpečnostných služieb P PZ MV SR a krajských riaditeľstiev PZ participovala na procese posudzovania spoľahlivosti osôb preverovaných podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalej poskytovaním vyjadrení na základe žiadostí Dopravného úradu (divízia civilného letectva) na procese posudzovania spoľahlivosti osôb preverovaných podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SIS taktiež poskytovala vyjadrenia Ministerstvu hospodárstva SR podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so žiadosťami spoločností o vydanie povolenia na obchodovanie a sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu.

Ochrana kyberpriestoru

Slovenská informačná služba v roku 2014 upozornila kompetentné orgány na viaceré prípady zraniteľností informačných systémov niektorých štátnych inštitúcií. SIS navrhla zainteresovaným štátnym orgánom aktívne protiopatrenia a vo viacerých prípadoch poskytla i súčinnosť ohľadom ich riešenia, najmä formou odborných konzultácií. Prípadové štúdie od zahraničných partnerov SIS využila v rámci opatrení súvisiacich s rizikom kyberútokov, a to v spolupráci s Jednotkou pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK).

2.2 Ekonomická oblasť

Korupcia a klientelizmus

V tejto oblasti sa SIS zameriavala predovšetkým na odhaľovanie korupčných aktivít predstaviteľov štátnej správy a samosprávy pri zadávaní verejných zákaziek, pri schvaľovaní štátnych dotácií a dotácií z eurofondov, pri vydávaní povolení a licencií a v oblasti rozhodovania orgánov finančnej správy a justície.

Služba v hodnotenom období informovala externých príjemcov o podozreniach z korupcie a klientelizmu pri schvaľovaní a čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Viaceré prípady podozrení na korupčné aktivity zaznamenala v orgánoch finančnej správy.

V súvislosti s pôsobením colných úradov upozornila na podozrenie z korupčného správania viacerých zamestnancov colnej správy, ktorí mali zneužívať svoje právomoci na vyberanie úplatkov od nelegálnych obchodníkov s alkoholom, tabakovými výrobkami a pohonnými látkami a od pašerákov tabakových výrobkov z Ukrajiny.

Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy

Služba získala poznatky, ktoré poukazovali na podozrenia z pretrvávajúceho poškodzovania hospodárskych záujmov SR v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Zaznamenané prípady nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom sa týkali najmä významných štátnych stavebných zákaziek a čerpania dotácií od štátu a nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ.

SIS informovala externých príjemcov o svojich zisteniach týkajúcich sa najvýznamnejších investícií v energetickom sektore. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ boli externí príjemcovia informovaní o podozrení zo zneužitia a nehospodárneho nakladania s dotáciami, ktoré boli určené na protipovodňové opatrenia a z manipulácie verejnej súťaže na zákazku financovanú z eurofondov a štátneho rozpočtu. SIS tiež poukázala na podozrenia, že došlo k čerpaniu dotácií spoločnosťami pravdepodobne prepojenými na jednu z najsilnejších zločineckých skupín.

Colné, daňové a finančné podvody

Jednou z dôležitých priorít spravodajskej činnosti SIS bolo v hodnotenom období získavanie informácií o podozreniach z páchania daňovej trestnej činnosti. V prevažnej miere išlo o daňové podvody spojené s nezákonným uplatňovaním nároku na vyplatenie nadmerných odpočtov DPH, s krátením dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty, ale aj podvody na spotrebných daniach.

V súvislosti s daňovými podvodmi pri obchodoch s vysokozdaniteľnými tovarmi boli získané spravodajské poznatky o organizovanej skupine, ktorá mala na Slovensko dovážať minerálne oleje s deklarovaným použitím na iné účely ako sú pohonné hmoty. Z dovezených minerálnych olejov mala byť následne časť predávaná na Slovensku a kupujúcimi subjektmi ďalej nelegálne distribuovaná resp. využívaná ako motorová nafta bez odvedenia spotrebnej dane a DPH.

Boli získané informácie o podvodoch na DPH, často v rámci intrakomunitárnych dodávok tovarov, ku ktorým dochádzalo pri obchodovaní s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami, fosílnymi palivami a inými komoditami. Spoločným menovateľom týchto podvodov je reťazec obchodníkov, ktorí svojimi aktivitami vytvárajú neprehľadnú sieť spoločností, ktoré medzi sebou vystavujú faktúry za fiktívne dodávky, pričom k reálnym obchodom a dodaniam tovaru nedochádzalo. Cieľom týchto obchodov je nezákonné profitovanie z tzv. vratiek DPH, o ktoré žiada jedna z firiem nachádzajúca sa v takomto obchodnom reťazci, pričom zároveň jedna z dodávateľských firiem, u ktorej vznikla vysoká daňová povinnosť na DPH, túto daň  neodvedie.

Ohrozenie finančného systému SR

V rámci spravodajskej činnosti boli v priebehu roka získané informácie o distribúcii pravdepodobne falošných eurobankoviek a o aktivitách členov organizovaných skupín, ktorí mali podvodným spôsobom získavať finančné prostriedky od bánk. Boli zachytené aj informácie poukazujúce na podozrenie z pokusu o podvod v súvislosti s falošnými bankovými zárukami doručenými slovenskej bankovej pobočke a informácie o podozreniach z poisťovacích podvodov.

Energetická bezpečnosť SR

V oblasti energetickej bezpečnosti sa spravodajská činnosť služby zameriavala predovšetkým na oblasť stability dodávok energetických surovín do Európy s dôrazom na hospodárske záujmy SR, najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. K uvedenej problematike poskytla informačná služba externým príjemcom viacero analytických informácií. V tejto súvislosti SIS informovala aj o pohľade na problematiku diverzifikácie dodávok ropy a plynu v susedných štátoch.

V priebehu celého roka 2014 dochádzalo najmä na Ukrajine a v RF k udalostiam s potenciálne zásadným dopadom na energetickú bezpečnosť Slovenska. V kontexte zahraničných hospodárskych vzťahov SR SIS analyzovala ekonomický vývoj v strednej Európe najmä vo väzbe na strategické energetické projekty.

V rámci problematiky zahranično-ekonomických vzťahov bola analyzovaná aj situácia v ukrajinskom vojensko-priemyselnom komplexe.

Vyhliadky tranzitu a dodávok plynu a ropy na Slovensko

Niekoľko rokov trvajúce úsilie RF presmerovať tranzit zemného plynu do nového plynovodu Južný prúd mimo územia Ukrajiny, a tým aj mimo Slovenska, utrpelo v závere roka 2014 vážny neúspech: projekt bol zrušený a bol predstavený nový projekt plynovodu „Turecký prúd“.

Gazprom deklaruje, že po ukončení existujúcich zmlúv koncom roka 2019 presmeruje celý tranzit plynu mimo ukrajinského územia do tohto nového plynovodu. Deklarovaný zámer však zatiaľ nevyzerá reálne pre viaceré dôvody.

K novému projektu zatiaľ existuje len memorandum o porozumení medzi Gazpromom a tureckým Botasom, kde sa obe spoločnosti dohodli na realizácii štúdie uskutočniteľnosti. Chýba medzivládna rusko–turecká dohoda, projektové konzorcium, povolenia a licencie na položenie potrubia na dne tureckej ekonomickej zóny Čierneho mora atď.

Prvé potrubie plynovodu s kapacitou 16 mld. m3 plynu ročne by malo zásobovať Turecko. Pôjde o presmerovanie plynu, ktorý sa doteraz do Turecka dodával cez Ukrajinu a Balkán, a na tranzit cez územie SR to nebude mať žiaden vplyv.

Turecko sa snaží maximalizovať svoj ekonomický prospech: odmieta sa podieľať na financovaní podmorskej časti plynovodu Turecký prúd a navyše žiada až 20%-nú zľavu z ceny plynu dodaného cez nový plynovod.

V súčasnej situácii možno predpokladať, že Gazprom zrejme postaví aspoň jedno potrubie plynovodu, keďže do prípravy na výstavbu Južného prúdu už preinvestoval miliardy eur do pozemnej plynovodnej infraštruktúry na ruskom pobreží a boli zakontrahované dodávky rúr za 1,5 mld. dolárov. Zhotoviteľ plynovodu – talianska spoločnosť Saipem má uzatvorenú zmluvu na kladenie rúr za 2,4 mld. eur a Gazprom mu za každý mesiac prestojov platil 25 mil. eur. Vzhľadom na veľký objem zmluvne dohodnutých prác a už z veľkej časti vyrobené rúry je teda postavenie najmenej jedného potrubia pravdepodobné.

Možno očakávať, že bude postavené jedno potrubie na zásobovanie Turecka za 3,5 mld. eur, a pravdepodobne ešte jedno potrubie s kapacitou 16 mld. m3/ročne na dodávky plynu do Grécka a ďalej na západ.

Z doteraz známych poznatkov vyplýva, že presmerovaných teda môže byť medzi 16 – 32 mld. m3 ukrajinského tranzitu ročne, a nie ruskou stranou deklarovaných 63 mld. m3 – a zrejme nie už od roku 2019.

Na rozdiel od plynu, Rusko má oveľa širšie možnosti presmerovať tranzit ropy mimo Ukrajiny a Slovenska. Mohlo by na to využiť už existujúce ropovody alebo námorné terminály. Zatiaľ však nie sú poznatky, že by takýto krok Rusko pripravovalo a v čase prebytku ropy na trhu je to veľmi nepravdepodobné.

2.3 Zahraničnopolitická oblasť

Ukrajina

Turbulentný vývoj na Ukrajine v roku 2014 bol jednou z najvyšších priorít spravodajskej a analytickej činnosti spravodajskej služby v zahraničnopolitickej oblasti.

SIS priebežne informovala externých príjemcov o politicko-bezpečnostnej situácii v krajine, pričom kládla dôraz najmä na informácie o procesoch prebiehajúcich na ukrajinskej politickej scéne a na informácie o zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej a bezpečnostnej situácii v krajine. V súvislosti s anexiou Krymu Ruskou federáciou sa SIS venovala porušeniam medzinárodného práva. Pozornosť bola venovaná separatistickým aktivitám na východe krajiny, ktoré vyvrcholili do ozbrojených bojov a vyhlásenia samozvaných republík Doneckej a Luhanskej, a tiež vplyvu vonkajších aktérov na eskaláciu situácie na Ukrajine.

Zvlášť pozorne sledovala služba prípravu, priebeh a výsledok prezidentských volieb a ich dosah na ďalší vnútropolitický vývoj v súvislosti s pôsobením Petra Porošenka na prezidentskom poste, rovnako aj politické dianie v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami.

SIS si všímala aj širšie geopolitické súvislosti ukrajinskej krízy, napr. vplyv na situáciu v Podnestersku a možné problematické aspekty, ktoré by mohli skomplikovať podpis asociačnej dohody medzi Moldavskom a EÚ, vplyv na vývoj v Strednej Ázii.

Ruská federácia

SIS sledovala smerovanie vnútornej a zahraničnej politiky RF, ktoré bolo ovplyvnené najmä snahou udržať Ukrajinu vo sfére svojho vplyvu a z toho vyplývajúce bezpečnostné riziká. Dôležitým aspektom v rámci predmetnej témy, ktorému bola venovaná primárna pozornosť, bolo možné ohrozenie energetickej bezpečnosti SR.

Udalosti na Ukrajine urýchlili proces systematického posilňovania konzervatívnych síl na ruskej vnútropolitickej scéne a implementácie ďalších nástrojov regulácie a kontroly politického a ekonomického vývoja.

SIS pravidelne vyhodnocovala aktivity RF v juhovýchodných oblastiach Ukrajiny, kde RF aktívne podporovala separatistické snahy s cieľom udržať Ukrajinu vo sfére svojho vplyvu. Popri využívaní nevojenských prostriedkov nátlaku uľahčovala vnútropolitická situácia tvrdému jadru konzervatívcov blízkych V. Putinovi presadzovať vo vzťahu k Ukrajine aj rozhodnutia o možnosti použitia silových prostriedkov.

Bielorusko

Informačná služba priebežne sledovala a vyhodnocovala situáciu v Bielorusku s dôrazom na vplyv ukrajinského konfliktu na vnútropolitickú situáciu v krajine a jej vzťahy so zahraničím. V súlade s uvedeným služba informovala o snahách bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zlepšiť vzťahy so Západom a obnoviť vzájomnú ekonomickú spoluprácu. Hnacím motívom prezidenta bola snaha znížiť závislosť na RF a zabezpečiť si tak lepšiu pozíciu pri obchodných rokovaniach s ruskou stranou. Toto úsilie však prebiehalo najmä v deklaratívnej rovine. Previazanosť ekonomík oboch štátov a tolerancia voči Lukašenkovým mocenským praktikám naďalej robili z RF privilegovaného a dominantného partnera Bieloruska.

Západný Balkán

SIS sledovala situáciu na západnom Balkáne vzhľadom na integračné úsilie štátov regiónu a zároveň ich pretrvávajúce ťažkosti súvisiace s nedoriešenými problémami v medzietnických vzťahoch, kritickou ekonomickou situáciou štátov i obyvateľstva, k čomu sa pridávajú problémy so všadeprítomnou korupciou, pôsobením organizovaného zločinu a nárastom radikálneho islamu. Ojedinelé bezpečnostné incidenty mali väčšinou etnické alebo kriminálne pozadie.

V súvislosti so situáciou v Srbsku informačná služba monitorovala priebeh predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali v marci 2014 a analyzovala ich možný vplyv na ďalšie zahraničnopolitické smerovanie Srbska.

Kosove služba sledovala situáciu v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami v júni 2014 a vyhodnocovala ich dôsledky na vnútropolitickú stabilitu a bezpečnosť, ako aj pokračovanie kosovsko-srbského dialógu.

V rámci Bosny a Hercegoviny (BaH) SIS v danom období venovala pozornosť priebehu a pozadiu sociálnych nepokojov, ku ktorým došlo vo februári 2014. Súperenie medzi jednotlivými politickými stranami pred voľbami prehlbovalo politickú nestabilitu v krajine a komplikovalo fungovanie vlády.

Macedónsku SIS monitorovala najmä etnické napätie medzi väčšinovými Macedóncami a albánskou menšinou, ktoré zostávalo najvážnejšou bezpečnostnou hrozbou. Predmetom pozornosti boli aj priebeh a výsledky prezidentských a predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali v apríli 2014.

Služba pozorovala aj situáciu v Čiernej Hore, a to najmä v súvislosti s jej vyhliadkami na získanie pozvánky pre vstup do NATO. Tie sa čiastočne zlepšili v dôsledku ukrajinskej krízy, problematickým však zostal nedostatočný postup reforiem v bezpečnostnom sektore.

Krízové a konfliktové oblasti

Jednou z dôležitých priorít v rámci politického a bezpečnostného diania v zahraničí, ktorej SIS v monitorovanom období venovala zvýšenú pozornosť, bolo hodnotenie situácie v regióne Blízkeho východu, Afriky a niektorých ázijských štátoch z hľadiska možnosti ohrozenia bezpečnosti občanov a záujmov SR v tejto oblasti. Dôraz bol kladený predovšetkým na populárne dovolenkové destinácie pre slovenských občanov a na krajiny, ktoré sú cieľom aj pre ich individuálnu poznávaciu turistiku alebo v nich pôsobia slovenské subjekty, napríklad v rámci humanitárnych misií.

Predmetom záujmu SIS boli najmä štáty južného Stredomoria, kde bola bezpečnostná situácia stále ovplyvnená rozkladom autoritárskych režimov po tzv. arabskej jari, zápasom medzi novými politickými silami a do veľkej miery aj pretrvávajúcou zlou ekonomickou a sociálnou situáciou. SIS pritom venovala vyššiu pozornosť najmä hrozbe teroristických útokov proti cudzincom.

Hodnotenie bezpečnostných rizík pre západných občanov vo vybraných štátoch Ázie a Afriky

Miera rizika v jednotlivých štátoch závisela od individuálnych podmienok v danej krajine. V Egypte a v Tunisku bol napríklad v dôsledku politických konfliktov, ale aj zlej sociálno-ekonomickej situácii, zaznamenaný zvýšený počet násilných verejných protestov, ktoré čiastočne zhoršili bezpečnostnú situáciu. Demonštrácie tu boli zamerané primárne na vnútorné problémy daných štátov a v zásade nepredstavovali priamu hrozbu pre zahraničných návštevníkov. Mohli ich však ohroziť v prípade, že nedodržiavali pravidlo vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a rizikovým lokalitám.

Ďalším aspektom, ktorý SIS pri vyhodnocovaní rizikovosti tej ktorej krajiny brala do úvahy, bola existencia miestnych teroristických a extrémistických organizácií a ich prípadné aktivity s cieľom poškodiť ekonomické záujmy ich vlád. Turistický sektor predstavuje v tomto kontexte citlivú oblasť, keďže pre niektoré štáty Blízkeho východu a severnej Afriky sa príjmy z turizmu podieľajú vo významnej miere na tvorbe ich hrubého domáceho produktu. Prípadný útok na turistickú infraštruktúru by viedol k poklesu príjmov do ich štátnych rozpočtov a táto skutočnosť tak zvyšovala riziko teroristických incidentov namierených proti hotelom alebo lokalitám navštevovaným cudzincami najmä v Egypte, Tunisku a v Jordánsku na pobreží Červeného mora.

V niektorých štátoch Blízkeho východu (Jemen, Libanon, Sýria) a sahelskej časti subsaharskej Afriky (juh Alžírska a Tuniska, Mali, Mauritánia), kde teroristické organizácie získavajú financie z únosov západných občanov a spolupracujú pri tom s rozsiahlymi sieťami kriminálnych skupín, predstavovala dôležitý rizikový faktor aj samotná príslušnosť k Západu. Takýto únos bol vždy spojený s vysokým rizikom politicky motivovanej vraždy v prípade nevyplatenia výkupného.

Služba vyhodnocovala a upozornila aj na hrozby pre personál zahraničných humanitárnych a rozvojových organizáciách, vrátane subjektov zo Slovenska, pôsobiacich v Južnom Sudáne. Pracovníci týchto organizácií boli vystavení riziku, že sa stanú obeťami bojov prebiehajúcich v okolí miest ich pôsobenia alebo prudko rastúcej zločinnosti v krajine.

Monitorovanie potenciálnych hrozieb pre občanov SR v zahraničí bolo dôležitým momentom aj v rámci spolupráce SIS s národnými a zahraničnými inštitúciami. Služba prispievala do hodnotení bezpečnostnej situácie v krízových regiónoch v rámci Dočasného situačného centra SR. Výmena informácií o teroristických hrozbách voči európskym občanom prebiehala aj so zahraničnými partnerskými službami.

V súvislosti s prípadmi bezpečnostných incidentov slovenských občanov v zahraničí v posledných rokoch služba upozornila formou tlačovej správy na riziká spojené s tzv. adrenalínovou alebo dobrodružnou turistikou v krízových oblastiach. Odporučila zvážiť vycestovanie do vytypovaných rizikových regiónov a upozornila na rizikové faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy v prípade nutnosti vycestovania.

Jednou z priorít spravodajského záujmu na Blízkom východe bol občiansky konflikt v Sýrii. Pretrvávajúca nestabilita a rozpad štátnej moci na severe a východe krajiny viedli k jej rozdeleniu na kantóny spravované rôznymi aktérmi konfliktu (režimom B. al-Asada, ozbrojenou opozíciou, Kurdmi, radikálnymi islamistickými skupinami) bez vyhliadok na skoré zjednotenie pod centralizovanou správou. Situácia v Iraku bola predmetom spravodajského záujmu predovšetkým v súvislosti s ofenzívou IS, ktorý v júni 2014 obsadil rozsiahle územia na severe krajiny. Služba poukázala na zvýšené riziko teroristických útokov proti západným cieľom v hlavnom meste Bagdad a spolupracovala pri výmene poznatkov s partnerskými službami o možnom ohrození európskych zastupiteľstiev.

Eminentnú pozornosť venovala SIS otázke navrátilcov z bojov v Iraku a Sýrii. Tieto osoby, ktoré zavŕšili proces svojho radikalizovania účasťou v násilnom konflikte, predstavujú extrémne riziko teroristických útokov proti cieľom v Európe. Okrem toho sú navrátilci zdrojom ďalšieho radikalizovania a náboru nových bojovníkov v štátoch EÚ.

Spravodajská služba v roku 2014 vyhodnocovala aj informácie o prípadnom rozdelení Iraku a jeho geopolitických dôsledkoch na Blízkom východe. Je evidentné, že pôsobenie agresívneho IS narúša krehkú rovnováhu v tejto historicky citlivej oblasti, čo v budúcnosti zrejme povedie k ďalším prejavom ozbrojeného násilia.

Libanone služba monitorovala najmä zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste Bejrút. SIS pokračovala v pravidelnom vyhodnocovaní rokovaní medzi Iránom a Západom o objasnení sporných aspektov iránskeho jadrového programu, ktoré predstavujú bezpečnostnú hrozbu aj pre Európu. Výrazný posun v riešení iránskej jadrovej otázky nastal v súvislosti s implementáciou dočasnej dohody, v ktorej sa Irán a skupina P5+1 zhodli na plnení záväzkov s cieľom vyriešiť dlhodobo patovú situáciu. V súlade s dohodou došlo k postupnému obmedzeniu niektorých aktivít jadrového programu a uvoľneniu menej závažných sankcií, čo vytvorilo podmienky na pokračovanie rokovaní a stlmilo domácu opozíciu voči dohode tak na iránskej ako i na americkej strane.

SIS sa sústreďovala aj na eskaláciu napätia v Egypte, a to predovšetkým v kontexte možného ohrozenia západných záujmov a záujmov SR, vrátane bezpečnosti slovenských občanov v krajine. SIS v hodnotenom období monitorovala aj všeobecnú bezpečnostnú situáciu v Káhire a zvýšené napätie pred májovými prezidentskými voľbami v Egypte. Hlasovanie prebehlo bez výraznejších bezpečnostných incidentov, negatívne ich však poznačila relatívne nízka volebná účasť a podozrenia z manipulácie výsledkov volieb. Pozornosť bola venovaná aj prehlbovaniu vzťahov medzi Egyptom a RF vo vojensko-technickej, energetickej a obchodnej oblasti a možným dosahom tejto spolupráce na spojenectvo Egypta so Západom.

Koncom roka 2014 služba upozornila na výrazné eskalovanie vnútropolitického napätia v Líbyi. V tejto časti Afriky sa koncom roka začal mimoriadne intenzívne angažovať IS, ktorý si na východe Líbye zriadil stovky výcvikových táborov. Zároveň sa v krajine rozpútali boje medzi niekoľkými islamistickými skupinami.

V súvislosti s prognózou vývoja na Blízkom východe a na severe Afriky nemožno podceniť vyhlásenia IS o expandovaní organizácie do ďalších oblastí. Islamský štát má reálny potenciál ohroziť rozpútaním násilia vnútropolitickú situáciu v Libanone, v Kuvajte, v Saudskej Arábii, či v štátoch nachádzajúcich sa na africkom kontinente.

3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti

Úlohy SIS v rozsahu jej pôsobnosti podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (zákon č. 46/1993 Z. z.) ukladá BR SR písomne prostredníctvom svojho predsedu. BR SR je poradným orgánom vlády SR, predsedá jej predseda vlády SR a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na rokovania. Riaditeľ SIS na zasadnutiach BR SR ústne informuje jej členov o tom, ako SIS hodnotí bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete. V rámci štruktúry BR SR pôsobí Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v SR a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády SR. Riaditeľ SIS podáva členom výboru ústnu informáciu o plnení spravodajských priorít a o aktuálnych poznatkoch spravodajského pôsobenia SIS.
V zmysle zákona č. 46/1993 Z. z. využíva SIS oficiálne vonkajšie služobné styky so štátnymi orgánmi SR, inštitúciami a úradmi SR na získavanie informácií a podkladov, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pri plnení úloh ustanovených zákonom. Príslušníci SIS vstupujú do oficiálnych vonkajších služobných stykov na základe poverenia alebo splnomocnenia riaditeľa SIS.
V roku 2014 prebiehala spolupráca s týmito inštitúciami:
Ministerstvo vnútra SR - Úrad zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru;
Ministerstvo obrany SR – Vojenské spravodajstvo;
Krajský súd v Bratislave;
Generálna prokuratúra SR;
Národný bezpečnostný úrad - Sekcia informačnej bezpečnosti šifrovej ochrany informácií a elektronického podpisu.

Spravodajská produkcia pre externých príjemcov

V oblastiach Strategického zamerania vypracovala SIS v roku 2014 pre externých príjemcov 394 spravodajských produktov, z toho 180 (46 %) v bezpečnostnej, 97 (24 %) v ekonomickej a 117 (30 %) v zahraničnopolitickej oblasti.

Tabuľky a diagram: Prehľad spravodajskej produkcie v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

4.1 Personálne zabezpečenie SIS

Základné ukazovatele

K 31. 12. 2014 dosahoval počet príslušníkov Slovenskej informačnej služby 82,35 % z plánovaného stavu, čo je takmer identický stav so stavom k 31. 12. 2013.

Personálne zloženie podľa základných demografických znakov zostáva v porovnaní s predošlými rokmi bez podstatných zmien. V službe pôsobí 60 % mužov a 40 % žien. Vo vekovej štruktúre prevládajú vekovo mladší príslušníci – 49 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 69 % osôb.

Diagram: Skladba príslušníkov SIS podľa pohlavia, veku, vzdelania a druhu štátnej služby

4.2 Čerpanie rozpočtu SIS a stav materiálno-technického zabezpečenia

Čerpanie rozpočtu

Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly SIS na rok 2014 bol v Národnej rade SR prerokovaný a schválený zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 v limitoch predložených vládou SR. Následne Ministerstvo financií SR (MF SR) oznámilo záväzné ukazovatele SIS, pričom záväzný ukazovateľ príjmov bol rozpočtovaný sumou 162 000 € a celkový limit výdavkov v programe Informačná činnosť bol určený sumou 42 944 042 € (z toho bežné výdavky vo výške 41 948 042 € a kapitálové výdavky vo výške 996 000 €).

V priebehu roka 2014 MF SR vykonalo päť rozpočtových opatrení, ktorými bol upravený celkový limit výdavkov SIS na rok 2014.

Tabuľka: Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly SIS na rok 2014

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa v roku 2014 čerpali kapitálové výdavky SIS najmä na technické zhodnotenie informačno-komunikačného systému, na kyberspravodajstvo, na obnovu spravodajskej techniky a na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem rozpočtových prostriedkov, ktoré bolo objektívne možné v roku 2014 vyčleniť z celkového limitu výdavkov ako kapitálové výdavky, nebol postačujúci na obnovu a rozvoj informačných technológií tak, aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň technickej, komunikačnej a informačnej spôsobilosti, je ďalšie fungovanie SIS v tejto oblasti bez navýšenia jej limitu kapitálových výdavkov neudržateľné. Tento stav sa stáva kritickým najmä v súvislosti s plnením úloh SIS v kontexte blížiaceho sa predsedníctva SR v Rade EÚ. V oblasti ochrany informačných systémov a v nich spracúvaných spravodajských informácií bude preto potrebné dosiahnuť úroveň zabezpečenia, ktorá bude akceptovateľná medzinárodnými spravodajskými štruktúrami. Urgentné neriešenie tohto stavu predstavuje reálnu hrozbu vzniku technického a informačného kolapsu SIS a jej nespôsobilosti plniť svoje základné úlohy, čo v konečnom dôsledku môže viesť k strate kredibility a dobrého mena nielen SIS, ale aj samotnej SR.

Rozpočtové prostriedky v kategórii bežných výdavkov sa použili predovšetkým na úhrady obligatórnych a zmluvných platieb, zabezpečenie zákonných prevádzkových požiadaviek a odstraňovanie havarijných stavov morálne a technicky zastaraných informačných a komunikačných systémov a fyzicky opotrebovaných objektov v správe SIS.

SIS plnila v roku 2014 úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, a to reflektujúc na potrebu znižovania prevádzkových výdavkov aplikovaním prijatých racionalizačných opatrení. Prostriedky štátneho rozpočtu SIS čerpala pri dodržaní účelu ich použitia a zásady maximálnej efektívnosti a hospodárnosti.

4.3 Informačno-technické prostriedky a telekomunikačné tajomstvo

SIS v roku 2014 požiadala o používanie ITP v 256 prípadoch, z toho súd zamietol 13 žiadostí. Z realizovaných 243 použití ITP bol zákonom uznaný účel a cieľ dosiahnutý pri 237 použitiach ITP a nebol dosiahnutý v 6 prípadoch.

Používanie ITP v SIS v plnom rozsahu zodpovedá podmienkam zákona č. 46/1993 Z. z. a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému monitorovania, ako aj ukladania a archivácie dát.

Všetky prípady použitia ITP v roku 2014 boli podložené potrebným súhlasom sudcu a v žiadnom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.

Tabuľka: Počet žiadostí o získanie predmetu telekomunikačného tajomstva vypracovaných SIS v roku 2014 a následne doručených na KS BA a počet a skladba k nim vydaných súdnych rozhodnutí

 

4.4 Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov

Bilaterálna spolupráca sa v roku 2014 zameriavala na posilňovanie vzájomných vzťahov, prehlbovanie a rozširovanie už rozbehnutých aktivít v operatívnej, ale aj analytickej oblasti. V súčasnosti SIS tak bilaterálne spolupracuje s 81 partnerskými službami.

Hlavnými témami bilaterálnej spolupráce boli v minulom roku boj proti terorizmu, extrémizmu, proliferácii materiálov s dvojakým použitím, nelegálnemu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám cudzích spravodajských služieb. Taktiež prebiehala intenzívna výmena materiálov k aktuálnemu vývoju na Ukrajine a v krízových oblastiach.

Spolupráca s multilaterálnymi zoskupeniami ako CdB (Bernský klub-Club de Berne), CTG (Protiteroristická skupina - Counter Terrorist Group), FORUM a MEC (Stredoeurópska konferencia - Middle European Conference) a CIC (Civilný spravodajský výbor NATO - Civilian Intelligence Committee) pokračovala v súlade s plánovanými aktivitami a strategickým zameraním služby (pravidelné zasadnutia riaditeľov služieb, pracovných skupín, odborné semináre a pod.). V súlade so zameraním multiplatforiem sa pozornosť venovala boju proti terorizmu, extrémizmu, proliferácii položiek dvojakého použitia, nelegálnemu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám cudzích spravodajských služieb. Spolupráca bola zameraná aj na monitorovanie vývoja v rizikových a konfliktových regiónoch (Irán, Sýria a Ukrajina), ako aj na výmenu poznatkov služieb, ako sa vyrovnávajú so zníženým rozpočtom. Otvorili sa aj nové témy z oblasti ochrany utajovaných skutočností a kybernetického priestoru.

V rámci CdB (Bernského klubu) sa spolupráca zameriavala okrem tradičných oblastí aj na hlbšiu spoluprácu so službami, s ktorými SIS spoločne organizuje stretnutia pracovných skupín.

Program Civilného spravodajského výboru NATO (CIC) sa v roku 2014 zameral na finalizáciu spravodajskej reformy NATO a zlepšenie spolupráce civilných a vojenských spravodajských zložiek v rámci centrály NATO, ktorého cieľom by mala byť adekvátna podpora pri procese prijímania rozhodnutí v rámci NATO.

Tabuľka: Prehľad medzinárodnej spolupráce SIS

4.5 Legislatíva a kontrola

Legislatívna činnosť

Kancelária SIS na úseku legislatívy spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými štátnymi orgánmi. V roku 2014 Kancelária SIS posudzovala 101 materiálov uverejnených na medzirezortné pripomienkové konanie; k 14-tim z nich boli za SIS uplatnené pripomienky. Cieľom uplatnených pripomienok bolo upozorniť predkladateľa materiálu na existenciu problémov aplikačnej praxe a vytvoriť právny základ pre riadne a efektívne plnenie zákonných úloh SIS.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli uplatnené aj pripomienky zásadného charakteru, ku ktorým sa uskutočnili rozporové konania. Časť uplatnených pripomienok bola do dotknutých materiálov zapracovaná.

Kontrolná činnosť

Na úseku štátneho odborného dozoru bolo vykonaných celkom 23 plánovaných dozorov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a bezpečnosti technických zariadení, v oblasti požiarneho dozoru a v oblasti zdravotného dozoru.

4.6 Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS (výbor) ako orgán parlamentnej kontroly činnosti SIS aktívne realizuje kontrolnú právomoc Národnej rady SR (NR SR) ustanovenú zákonom č. 46/1993 Z. z. vo vzťahu k legalite a legitimite činnosti SIS a tak efektívne prispieva k zachovaniu účinných garancií zákonného pôsobenia SIS ako ústredného spravodajského orgánu SR.

Externá kontrola činnosti SIS realizovaná výborom je naplnením Ústavou SR priznanej právomoci zákonodarnej moci vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s právnou silou ústavy, ústavného zákona a zákona. Ide o jeden z nástrojov zachovávania princípu deľby moci a systému vzájomných bŕzd a protiváh. Kontrola činnosti SIS realizovaná výborom je tak nevyhnutnou zárukou pre jej legálne a legitímne fungovanie, a to aj napriek skutočnosti, že pri vykonávaní činnosti pri plnení jej zákonných úloh je v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR objektívne možné vychádzať len zo zákonom striktne určeného limitu jej vecnej pôsobnosti a ustanoveného rozsahu oprávnení, so zohľadnením právnej úpravy ustanovenej medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je SR viazaná.

Podľa súčasnej zákonnej úpravy je parlamentný dohľad realizovaný ex post, a teda má charakter následnej kontroly legality a legitimity činnosti SIS. Na účely realizácie tejto kontrolnej právomoci zákon ukladá riaditeľovi SIS povinnosť predložiť kontrolnému orgánu zákonom ustanovený rozsah dokumentov. Ide o Štatút SIS, podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu, správu o činnosti SIS a jej výsledkoch a exaktne vymedzený okruh interných predpisov. Ide o interné predpisy vydané v pôsobnosti riaditeľa SIS, ktoré regulujú zameranie a organizačnú štruktúru SIS, podmienky na používanie osobitných prostriedkov, druhy a spôsoby vedenia evidencií a služobný pomer príslušníka SIS. Členovia tohto kontrolného orgánu majú na účely výkonu fyzickej kontroly objektov a pracovísk SIS oprávnenie vstupovať do jej chránených objektov a strážených priestorov.

Ak výbor pri realizácii svojej kontrolnej právomoci dospeje k záveru, že SIS konala contra legem, a teda porušila niektoré ustanovenie zákona o SIS, je povinný oznámiť túto skutočnosť NR SR a generálnemu prokurátorovi SR, ktorý stojí na čele prokuratúry ako ústavného orgánu ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Výbor zároveň o tomto porušení zákona o SIS môže, podľa povahy veci, informovať vládu SR ako orgán, ktorý prezidentovi SR predkladá návrh na vymenovanie osoby do funkcie riaditeľa SIS a navrhnúť jej odvolanie z tejto funkcie. Tento postup je však ponechaný na úvahu výboru v nadväznosti na skutkové a právne okolnosti zisteného porušenia zákona o SIS. NR SR, okrem kontroly vykonávanej týmto výborom, vykonáva svoju ústavnú kontrolnú právomoc aj priamo v pléne, v ktorom sa periodicky prerokúva správa o plnení úloh SIS, ktorú jej je riaditeľ SIS povinný predložiť najmenej raz ročne.

NR SR zároveň vykonáva svoju právomoc v rámci výkonu parlamentného dohľadu nad používaním informačno-technických prostriedkov. Ide o prostriedky utajeného získavania informácií, ktorými oprávnené orgány štátu zasahujú do ústavne garantovaného práva osôb na súkromie bez súhlasu týchto osôb. V súčasnosti je výkonom kontroly použitia týchto prostriedkov poverený Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

V roku 2014 prebiehala medzi výborom a SIS intenzívna komunikácia týkajúca sa jednak uplatnenia regulárnych zákonných nástrojov parlamentnej kontroly činnosti SIS zo strany kontrolného orgánu, ako aj zabezpečenia riadneho výkonu kontroly legality činnosti SIS ad hoc, či už na základe podnetov členov výboru alebo štátnych občanov SR, a tiež prerokúvania konkrétnych vecí výborom vyžadujúcich aktívnu súčinnosť a spoluprácu zo strany SIS.

Riaditeľ SIS na účely realizácie zákonných oprávnení orgánu parlamentnej kontroly predložil výboru materiál Úlohy a ciele Národného bezpečnostného a analytického centra SIS. Výbor v rámci svojej kontrolnej činnosti zameranej na hospodárenie SIS so zverenými rozpočtovými prostriedkami prerokoval správu o čerpaní prostriedkov rozpočtovej kapitoly 09 – kapitola SIS za rok 2013 a návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly 09 – kapitola SIS za rok 2013.

Riaditeľ SIS predložil výboru stanoviská SIS ku skutočnostiam obsiahnutým v podaniach fyzických osôb, ktorých pôvodcovia sa domnievali, že ich práva a zákonom chránené záujmy boli poškodené alebo ohrozené údajnou protiprávnou činnosťou SIS. Výbor po oboznámení sa so skutkovým a právnym stavom súvisiacim s konkrétnymi podaniami fyzických osôb a so stanoviskom riaditeľa SIS o postupe SIS v predmetných veciach konštatoval, že SIS postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadnym spôsobom nepoškodila ani neohrozila práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb.

Počas roka 2014 členovia výboru zamerali svoju pozornosť aj na prípravu novej právnej úpravy na úseku spravodajských služieb SR. Navrhovaná právna úprava bola predmetom viacerých odborných diskusií, na základe ktorých boli niektoré ustanovenia precizované. Členovia výboru svoje odborné pripomienky zamerali najmä na ustanovenia týkajúce sa nezávislej externej kontroly činnosti spravodajských služieb s cieľom podporiť navrhované posilnenie kontrolného mechanizmu zodpovedajúceho súčasným medzinárodným a európskym štandardom.

Výbor sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral aj na dodržiavanie interných právnych predpisov vydaných v pôsobnosti SIS a hospodárenie s prostriedkami SIS.

Uplatňovanie kontrolných nástrojov v rámci výkonu kontroly legality a legitimity činnosti SIS v roku 2014 možno, predovšetkým vo vzťahu k ich rozsahu a úrovni a otvorenosti vzájomnej komunikácie, hodnotiť ako nadštandardné. Zo spoločensko-politického hľadiska možno konštatovať, že výkon tejto kontroly prispieva k posilňovaniu právnej istoty o fungovaní SIS ako modernej spravodajskej služby demokratického štátu a k zvyšovaniu dôvery spoločnosti v SIS ako gestora spravodajskej ochrany SR a jej štátnych občanov. Práve z týchto dôvodov je SIS pripravená aj naďalej poskytovať všetku potrebnú súčinnosť na efektívne uplatňovanie kontrolnej právomoci NR SR.

5. Správa o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra

Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) bolo zriadené s cieľom zefektívniť medzirezortnú informačnú výmenu o bezpečnostných incidentoch a bezpečnostných hrozbách voči SR a jej štátnym občanom. Základnou úlohou centra je, prostredníctvom príslušníkov a zamestnancov štátnych orgánov vykonávajúcich štátnu službu v NBAC, hodnotiť prijaté informácie a poznatky o incidentoch, udalostiach a javoch a vykonávať fúziu všetkých dostupných informácií a poznatkov o hrozbách voči bezpečnosti SR a jej štátnym občanom. V hodnotenom období NBAC pokračovalo v zintenzívňovaní uvedenej činnosti. NBAC externým príjemcom poskytlo analýzu vývoja bezpečnostnej situácie vo vybraných krajinách Ázie, identifikáciu bezpečnostných rizík v súvislosti s krízovou situáciou na Ukrajine v prihraničnom regióne Zakarpatská oblasť Ukrajiny, venovalo sa pôsobeniu štátnych občanov SR v rizikových regiónoch sveta a analyzovalo riziko zneužitia slovenských štátnych orgánov na neoprávnené udeľovanie schengenských víz zahraničným štátnym občanom a snahy o obchádzanie platných medzinárodných sankcií. NBAC ďalej sumarizovalo bezpečnostné riziká vyplývajúce zo šírenia vírusu Ebola. Vzhľadom na negatívny vývoj bezpečnostnej situácie vo viacerých regiónoch sveta so vzťahom k SR a jej záujmom zameralo NBAC pozornosť aj na analýzu bezpečnostných rizík návratu dobrovoľníkov zapájajúcich sa rôznymi spôsobmi do aktuálnych ozbrojených konfliktov vo svete. NBAC okrem toho príjemcov informovalo o kybernetickom útoku na informačné systémy EÚ uchovávajúce utajované skutočnosti.

V spolupráci so štátnymi orgánmi v centre i s ostatnými štátnymi orgánmi a organizáciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pripravilo NBAC niekoľko návrhov na posilnenie a zefektívnenie medzirezortnej spolupráce napr. v oblasti posudzovania žiadostí o udelenie schengenských víz, bezpečnostných incidentov v kybernetickom priestore či pri využívaní komunikačných systémov na komunikáciu v utajovanom režime so zahraničnými partnermi.
Na základe národného mandátu, ktorý NBAC udelil predseda Rady NBAC – minister vnútra Slovenskej republiky, požiadalo NBAC o prijatie do neformálneho zoskupenia – Skupina Madrid, ktoré združuje národné inštitúcie a protiteroristické centrá členských krajín EÚ, ktoré sa zaoberajú problematikou boja proti terorizmu a analýzou bezpečnostných hrozieb. Združenie začalo pôsobiť od januára 2010 a v súčasnosti sa na jeho pravidelných rokovaniach zúčastňuje 23 subjektov. NBAC sa zúčastnilo na stretnutí riaditeľov protiteroristických centier a národných koordinátorov boja proti terorizmu členských krajín EÚ, kde NBAC na pôde Skupiny Madrid prezentovalo ciele a zameranie centra. Členstvo v Skupine Madrid sa prejavilo aj v zintenzívnenej bilaterálnej informačnej výmene medzi NBAC a partnerskými centrami. Bilaterálna spolupráca bola realizovaná v súlade s pripraveným harmonogramom s výhľadom do roku 2016, ktorého cieľom je vytvorenie priamych väzieb medzi NBAC a zahraničnými partnermi a to formou zahraničných služobných ciest a prijatí.

V uvedenom období sa uskutočnili dve rokovania Rady NBAC, ktoré boli zamerané na koordináciu činnosti rezortov na platforme NBAC, hodnotenie bezpečnostnej situácie na základe hlásení, ktoré prijalo NBAC, na prediskutovanie námetov na ďalšie skvalitňovanie činnosti NBAC i na posúdenie aktuálnosti stupňa teroristického ohrozenia SR.

V NBAC sa uskutočnilo rokovanie 12. schôdze Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, na ktorom sa členovia výboru podrobne oboznámili s úlohami a cieľmi NBAC.

NBAC sa zúčastňovalo na činnosti zasadnutia Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja terorizmu, vytvorenej pri výbore Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb.

NBAC sa v súlade so Štatútom podieľalo na plnení úloh zvýšeného monitorovania bezpečnostnej situácie v SR pri zabezpečovaní organizovania vrcholných politických podujatí a iných masových podujatí s medzinárodným významom v SR napr. počas konania medzinárodnej konferencie Globsec či plánovaných vojenských cvičení NATO na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s účasťou slovenských štátnych občanov na medzinárodných podujatiach mimo územia SR či v súvislosti s udalosťami v zahraničí s potenciálom ohroziť Slovensko a jeho občanov sa NBAC zapojilo do aktivít na vyhodnocovanie bezpečnostných hrozieb počas konania ZOH a ZPH a počas eskalácie bezpečnostnej situácie na Kryme a na Ukrajine.

Platforma NBAC a odborný potenciál, ktorými sa jednotlivé rezorty podieľajú na plnení úloh centra, boli využité na zorganizovanie odborných prednášok pre zamestnancov štátnej správy, ktoré boli tematicky zamerané na vývoj bezpečnostno-politickej situácie v krajinách Blízkeho východu a strednej Ázie a na potenciál zneužitia chemických, biologických, rádiologických a jadrových materiálov na teroristické účely. Okrem toho NBAC vykonalo, na základe žiadostí viacerých štátnych orgánov, tematické školenia zamerané na objasnenie úloh a poslania NBAC. Pre pozitívny ohlas na prednáškovú činnosť má NBAC záujem v týchto aktivitách aj ďalej pokračovať.

Na základe skúseností z ročnej prevádzky NBAC v roku 2013 a vzhľadom na zaznamenaný prínos centra pre medzirezortnú spoluprácu v oblasti včasnej identifikácie hrozieb pristúpila SIS k personálnemu posilneniu Organizačného útvaru NBAC, ktoré bolo realizované bez nároku na navýšenie rozpočtu SIS.

6. Záver

SIS v roku 2014 v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získavala, sústreďovala, vyhodnocovala spravodajské informácie a poskytovala ich príjemcom ustanoveným zákonom, čím plnila svoje úlohy v spravodajskej oblasti a tým pozitívne prispievala k spravodajskej ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov SR.

* Použité fotografie sú z archívu TASR.