Pre vás

01

Správa o činnosti SIS v roku 2013

Bratislava, október 2014
 1. Úvod
 2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS
  1. Bezpečnostná oblasť
  2. Boj proti terorizmu
  3. Nelegálna migrácia
  4. Kontrašpionážna ochrana
  5. Boj proti organizovanému zločinu
  6. Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia
  7. Extrémistická scéna
  8. Pseudoreligiózne zoskupenia
  9. Ochrana kyberpriestoru
  10. Ekonomická oblasť
  11. Korupcia a klientelizmus
  12. Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy
  13. Colné, daňové a finančné podvody
  14. Ohrozenie finančného systému SR
  15. Zahraničné hospodárske vzťahy SR
  16. Zahraničnopolitická oblasť
  17. Ukrajina
  18. Ruská federácia
  19. Bielorusko
  20. Západný Balkán
  21. Krízové a konfliktové oblasti
 3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti
  1. Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov
  2. Spravodajská produkcia pre externých príjemcov
 4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS
  1. Personálne zabezpečenie SIS
  2. Základné ukazovatele
  3. Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS
  4. Informačno-technické prostriedky a telekomunikačné tajomstvo
  5. Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov
  6. Legislatíva a kontrola
  7. Legislatívna činnosť
  8. Kontrolná činnosť
  9. Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS
 5. Správa o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra
 6. Záver
02

1. Úvod

Správa o činnosti SIS za rok 2013 nadväzuje na výročnú správu o plnení úloh Slovenskej informačnej služby (SIS) v roku 2012. Informuje o stave plnenia úloh, vykonaných činnostiach a o dosiahnutých výsledkoch pôsobenia SIS v roku 2013. Dokument zároveň obsahuje správu o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) v roku 2013 v súlade s jeho štatútom.

SIS je garantom spravodajskej ochrany štátu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky (SR). Pri predchádzaní a eliminovaní bezpečnostných rizík a hrozieb v spoločnom priestore, v ktorom sa spolu s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a NATO nachádza aj SR, ako aj pri ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva SIS aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

SIS plnením svojich úloh v spravodajskej oblasti v hodnotenom období pozitívne prispievala k spravodajskej ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahranično-politických a ekonomických záujmov SR.

2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS

2.1 Bezpečnostná oblasť

03
Boj proti terorizmu

V oblasti boja proti terorizmu SIS v priebehu roka 2013 nezaznamenala bezprostredné teroristické ohrozenie na území SR, ani účasť občanov SR v teroristických aktivitách v zahraničí. V hodnotenom období však došlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie z dôvodu teroristických hrozieb vo viacerých štátoch sveta, ktoré navštevujú občania SR, 1 alebo v nich má SR svoje zahranično-politické záujmy. V Afganistane sa stali terčom teroristických útokov islamistického militantného hnutia Taliban príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), pôsobiaci v misii ISAF, pričom v tejto súvislosti bola v džihádistickej propagande na internete po prvýkrát explicitne spomenutá SR, resp. jej občania.2

SIS venovala zvýšenú pozornosť dianiu v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky, predovšetkým situácii v Sýrii, ktorá sa v roku 2013 stala najatraktívnejšou zónou džihádu pre zahraničných bojovníkov z celého sveta. SIS informovala externých príjemcov o trende rýchlo rastúceho záujmu dobrovoľníkov z Európy o účasť na bojoch v Sýrii. Tento trend významne zvýšil bezpečnostnú hrozbu na teritóriu Európy, predovšetkým pre návrat dobrovoľníkov (tzv. navrátilcov) so skúsenosťami z bojov, radikalizovaných ideológiou globálneho džihádu a s väzbami na zahraničné džihádistické skupiny.

Nelegálna migrácia

V oblasti nelegálnej migrácie v hodnotenom období SR naďalej predstavovala pre väčšinu zadržaných nelegálnych migrantov tranzitnú krajinu, cez ktorú mali v pláne cestovať zväčša do krajín západnej Európy. Rozhodujúcou motiváciou na cestovanie nelegálnych migrantov z tretích krajín do západnej Európy cez územie SR bola predovšetkým snaha zlepšiť vlastnú ekonomickú situáciu.

SIS získala poznatky o organizovaní nelegálnej migrácie kombinovaním legálnych a nelegálnych spôsobov tranzitu migrantov. Išlo napríklad o zneužívanie a pozmeňovanie slovenských cestovných dokladov, uzatváranie účelových manželstiev, zakladanie fiktívnych firiem, zneužívanie pozvaní na územie SR alebo študijných víz v SR.

V súvislosti s dianím v Sýrii bol v hodnotenom období na území SR zaznamenaný mierny nárast počtu nelegálnych migrantov z tohto regiónu.

Kontrašpionážna ochrana

K činnosti cudzích spravodajských služieb na území SR SIS zistila ich pretrvávajúcu snahu o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek SR, ako aj snahu ovplyvňovať verejnú mienku. Pokračoval ich zvýšený záujem a aktivity v ekonomickej, vedeckej, vojenskej oblasti a v oblasti priemyselnej špionáže. SIS o. i. zaznamenala rizikové a neštandardné aktivity niektorých zahraničných spoločností v SR, ktoré by mohli byť využívané v prospech cudzích spravodajských služieb. Rozvoj spolupráce SIS s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO, EÚ a so spravodajskými službami niektorých ázijských krajín prispel k efektívnemu výkonu kontrašpionážnej ochrany SR.

Boj proti organizovanému zločinu

V rámci boja proti organizovanej kriminalite sa SIS v roku 2013 zameriavala na sústreďovanie informácií o nezákonných aktivitách najsilnejších domácich a cudzojazyčných zločineckých skupín pôsobiacich na území SR, predovšetkým na odhaľovanie ich ekonomickej trestnej činnosti. Predmetné zločinecké skupiny v hodnotenom období profitovali najmä z páchania podvodov so spotrebnými daňami (podvody s liehom, tabakovými výrobkami a minerálnymi olejmi) a s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH) a z finančných podvodov.

Organizované zločinecké skupiny sa naďalej významne angažujú a profitujú predovšetkým z distribúcie omamných a psychotropných látok, z organizovania nelegálnej migrácie, prostitúcie a z úžerníckych aktivít. Zdrojom ich príjmov zostala aj násilná trestná činnosť, napr. vyberanie tzv. výpalného od podnikateľov, lúpeže, vydieranie, vraždy na objednávku a pod.

V hodnotenom období si v SR udržiavali relatívne silné postavenie balkánske zločinecké skupiny, ktoré sa prioritne angažujú v drogovej trestnej činnosti v rámci nadnárodných sietí distribútorov drog po tzv. balkánskej trase na Slovensko a do ďalších krajín EÚ.

Na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti zločinecké skupiny naďalej využívali najmä podnikanie v reštauračných a rekreačných službách, stavebníctve a v obchode s realitami. V sledovanom období boli identifikované aj snahy predstaviteľov medzinárodných zločineckých skupín o legalizáciu nezákonných príjmov prostredníctvom legálnych investičných aktivít v SR.

SIS externých príjemcov informovala o prípadoch spolupráce zločineckých skupín s niektorými predstaviteľmi miestnej samosprávy. Cieľom tejto spolupráce boli snahy zločineckých skupín získať lukratívny majetok vo vlastníctve miest za podhodnotené ceny.

Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia

V roku 2013 SIS vyhodnocovala obchody s kontrolovanými tovarmi a v zmysle platnej legislatívy sa priamo podieľala na licenčných procesoch súvisiacich s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu, s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a s položkami s dvojakým použitím a vyjadrovala sa k žiadostiam štátnych orgánov SR súvisiacim s vykonávaním medzinárodných sankcií.

SIS sa aktívne podieľala na preverovaní jednotlivých obchodných prípadov, najmä v súvislosti s identifikáciou konečného používateľa výrobkov obranného priemyslu a položiek s dvojakým použitím. V priebehu druhého polroka 2013 SIS zachytila a vyhodnotila viacero aktivít týkajúcich sa pokusov o export výrobkov obranného priemyslu do regiónu Blízkeho východu.

SIS v rámci preventívneho eliminovania možných bezpečnostných hrozieb upozornila na nové možnosti v oblasti technológie trojrozmernej (tzv. 3D) tlače, ktoré sa dajú zneužiť na nepovolenú výrobu ručných strelných zbraní. Riziko takto vyrobených zbraní súvisí predovšetkým s tým, že sú ťažko odhaliteľné pomocou aktuálne inštalovaných detekčných bezpečnostných systémov. SIS sa podieľala na monitorovaní bezpečnosti jadrových zariadení a jadrových materiálov v SR a participovala na činnosti medzirezortnej pracovnej skupiny pod vedením Úradu jadrového dozoru SR, prioritne pri identifikácii hrozieb, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň jadrovej alebo prevádzkovej bezpečnosti i fyzickej ochrany jadrových elektrární.

V problematike bezpečnosti jadrových materiálov SIS spolupracovala s Policajným zborom napríklad pri objasňovaní prípadu pašovania a nelegálneho pokusu o predaj rádioaktívnych materiálov.

05
Extrémistická scéna

V rámci extrémistickej scény boli z bezpečnostného hľadiska v roku 2013 najrizikovejšími občasné násilné prejavy prívržencov a sympatizantov pravicového a ľavicového extrémizmu, a to najmä vzájomné fyzické útoky alebo násilné útoky smerované na ich majetok, ako aj násilie pri verejných zhromaždeniach a na športoviskách. Násilné prejavy s extrémistickým pozadím sa však v hodnotenom období vo všeobecnosti vyskytovali skôr sporadicky a mali prevažne situačný charakter.

SIS ako potenciálne rizikové vyhodnocovala snahy pravicových extrémistov (PEX) o prienik do politického a verejného života. Získanie volených funkcií pravicovými extrémistami, či už na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni, vytvára priestor pre etablovanie extrémistickej ideológie.

V hodnotenom období pokračovali násilné aktivity členov skupín slovenských radikálnych futbalových fanúšikov (hooligans), ktorí spolupracovali so spriaznenými hooligans najmä z Poľska a Českej republiky.

Časť sympatizantov PEX scény, vrátane radikálnych futbalových fanúšikov, sa zúčastnila občianskych protestov v druhej polovici roka 2013, pričom tieto verejné akcie vnímali nielen ako príležitosť na vlastné zviditeľnenie sa, ale aj ako možnosť anonymne v dave páchať násilie. Málo radikálny priebeh predmetných verejných zhromaždení, nízky počet účastníkov na nich, ako aj rýchlo klesajúci záujem verejnosti o tieto akcie zapríčinili, že sa ich členovia slovenskej PEX scény postupne prestali zúčastňovať.

SIS sa v hodnotenom období zamerala okrem trendov vývoja na extrémistickej scéne v SR aj na potenciálne rizikové aktivity smerujúce proti spoločenským systémom v európskom kontexte a informovala o nich externých príjemcov.

Pseudoreligiózne zoskupenia

V oblasti deštrukčných siekt a rizikových náboženských spoločenstiev v roku 2013 SIS vyhodnocovala aktivity subjektov, ktoré pri šírení svojej ideológie a snahách o získanie vplyvu v štátnej a súkromnej sfére, ako aj v prostredí samospráv používali neštandardné a netransparentné metódy, často spojené s vlastným obohacovaním a negatívne ovplyvňovali psychické a fyzické zdravie svojich stúpencov, ako aj ich sociálnu situáciu.

Ochrana kyberpriestoru

Predmetom spravodajského záujmu SIS v oblasti ochrany kyberpriestoru bola v roku 2013 najmä činnosť hacktivistického hnutia Anonymous.

V druhom polroku 2013 SIS zaznamenala viaceré kybernetické útoky na webové stránky slovenských štátnych organizácií, ktoré mali hacktivistické pozadie, t. j. ich realizácia bola politicky motivovaná a uskutočňovali ich predovšetkým antisystémové hnutia a v spolupráci s orgánmi štátnej správy vo viacerých prípadoch SIS úspešne zabránila vykonaniu takýchto útokov.

2.2 Ekonomická oblasť

6
Korupcia a klientelizmus

SIS v hodnotenom období získavala a externým príjemcom odstupovala informácie poukazujúce na korupciu a klientelizmus v orgánoch regionálnej a miestnej samosprávy, v inštitúciách štátnej správy, v neziskových organizáciách a v subjektoch s majetkovou účasťou štátu pri verejnom obstarávaní, pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.

V súvislosti s korupciou pri verejnom obstarávaní SIS okrem iných informácií napríklad zaznamenala podozrenia, týkajúce sa korupčných aktivít výkonného manažéra vyššieho manažmentu štátnej spoločnosti, ktorý pravdepodobne za úplatok údajne manipuloval verejným obstarávaním a udeľoval zákazky spriaznenej obchodnej spoločnosti.

SIS poukázala na podozrenie z korupcie predstaviteľa samosprávy, ktorý prostredníctvom sprostredkovateľa údajne požadoval úplatky od investorov za zabezpečenie súhlasu samosprávy s realizáciou ich investičných zámerov.

Podozrenia, že dochádza ku korupčným praktikám, boli v niektorých prípadoch zaznamenané v súvislosti s vykonávaním daňových kontrol, týkajúcich sa uplatňovania nadmerných odpočtov DPH a s tým spojených daňových podvodov.

SIS tiež poukázala na prípady, v ktorých malo dôjsť k neoprávnenému čerpaniu poľnohospodárskych dotácií na obrábanie pozemkov, ku ktorým príjemca dotácie nemal vlastnícke ani užívacie právo a neobrábal ich. Pri získavaní dotácií majiteľ spoločnosti údajne využíval osobné kontakty na predstaviteľov poskytovateľa dotácií a firme mali byť vyplácané dotácie bez akejkoľvek kontroly ich použitia.

Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy

V hodnotenom období SIS získala poznatky, ktoré poukazovali na podozrenia z poškodzovania hospodárskych záujmov SR v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a samospráv. Podozrenia z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom sa týkali najmä významných štátnych stavebných zákaziek, menších zákaziek na obstaranie tovarov a služieb, čerpania dotácií od štátu a z fondov EÚ. Podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom samospráv súviseli predovšetkým s podozreniami na korupčné konanie niektorých jej predstaviteľov, pričom v niektorých prípadoch existovali indície, že dochádzalo k spolupráci niektorých predstaviteľov miestnej samosprávy a zločineckých skupín. Zaznamenané boli aj prípady podvodného konania súkromných osôb, ktorých cieľom malo byť dosiahnutie vlastného finančného prospechu na úkor štátu.

Externých príjemcov SIS o. i. informovala o svojich zisteniach týkajúcich sa strategického zdroja energie a o netransparentných aktivitách zahraničného akcionára energetickej spoločnosti a o podozreniach, že došlo k predraženým nákupom zo strany štátnej spoločnosti.

Hospodárske záujmy viacerých slovenských miest a obcí mali byť poškodzované najmä netransparentným a neefektívnym nakladaním s ich majetkom cez predražené platby za výkony a fiktívne práce. V uvedenej súvislosti SIS informovala externých príjemcov o podhodnotenom predaji lukratívnych mestských nehnuteľností osobám blízkym zločineckým skupinám, ktorý vykazoval znaky korupčného správania.

SIS informovala externých príjemcov o rizikách spojených s viacerými investičnými zámermi na strednom a východnom Slovensku. Predmetné projekty vyvolávali pochybnosti o ich realizovateľnosti, návratnosti a financovaní, ako aj podozrenie, že by mohli byť zneužité investičné stimuly poskytnuté zo strany štátu a samosprávy. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ boli získané informácie o podozrení zo zneužitia a nehospodárneho nakladania s dotáciami na rekonštrukciu a výstavbu zariadení sociálnych služieb, ktoré dostali niektoré neziskové organizácie v rámci Regionálneho operačného programu.

SIS informovala externých príjemcov o zneužívaní dotácií z eurofondov určených na sociálne účely pre potreby jednej z obcí a na rekonštrukciu kultúrneho zariadenia ďalšej obce zo strany ich štatutárnych zástupcov. Naďalej boli sústreďované informácie o prípadoch podozrení z podvodov so štátnymi pozemkami. SIS poukázala na skupinu osôb, ktorá údajne v spolupráci so zamestnancom štátneho úradu získala štátne pozemky v lukratívnej oblasti pod trhovú cenu. Vybrané štátne pozemky mali byť na základe neoprávnených reštitúcií a vydržania vydané osobám spojeným so zločineckou skupinou a v budúcnosti pravdepodobne mali byť preklasifikované, čo by predstavovalo niekoľkonásobné zvýšenie ich hodnoty.

SIS informovala externých príjemcov aj o podozreniach z ovplyvňovania súdnych konaní vo veci neoprávnených majetkových a finančných nárokov voči štátu.

Colné, daňové a finančné podvody

Boj proti daňovej trestnej činnosti patrí dlhodobo medzi najdôležitejšie priority SIS. SIS sa v hodnotenom období prioritne zamerala na zisťovanie daňovej trestnej činnosti veľkého rozsahu spojenej s daňovými únikmi na nepriamych daniach, ktorú páchali organizované skupiny. Išlo o daňové podvody spojené s nezákonným uplatňovaním tzv. vratiek DPH, krátenie daní z príjmov a DPH a podvody so spotrebnými daňami pri nelegálnej výrobe, distribúcii a predaji vysokozdaniteľných tovarov.

SIS informovala o podozreniach, že rozsiahle daňové podvody realizovali reťazce vzájomne prepojených firiem obchodujúcich medzi sebou s cieľom neoprávnene získať nadmerné odpočty DPH, príp. znížiť si odvod DPH. Predmetnými nezákonnými finančnými operáciami si zvýšili vlastný profit, prípadne mohli znížiť ceny predávaných produktov a tým získať konkurenčnú výhodu oproti ostatným podnikateľom na trhu. SIS tiež poskytla informácie o podozreniach, že aj v oblasti spotrebných daní niektorí podnikatelia, ktorí oficiálne obchodujú s tovarom zaťaženým spotrebnými daňami, boli popri legálnej podnikateľskej činnosti zapojení aj do nelegálnych obchodov s takýmito tovarmi, ktoré realizovali mimo účtovnej evidencie, bez odvedenia spotrebných daní, DPH a dane z príjmu.

V SR pôsobilo viacero skupín, ktoré nelegálne dovážali tabak a tabakové výrobky predovšetkým z Ukrajiny, ale aj z iných štátov. Pašovaný sušený tabak sa na území Slovenska spracúval a ďalej distribuoval konečným spotrebiteľom v podobe sfalšovaných tabakových zmesí oficiálnych výrobcov. V oblasti daňových únikov na spotrebnej dani z alkoholu SIS zaznamenala podozrenia z nelegálnych dovozov liehovín a ich následnej distribúcie v SR. SIS zákonných príjemcov upozornila na prípad nelegálneho dovozu liehovín a ich následnej nelegálnej distribúcie po označení etiketami oficiálnych výrobcov najmä do reštauračných zariadení a upozornila na to, že sa do legálnej obchodnej siete v SR dostal falzifikát zahraničného značkového destilátu.

V rámci problematiky nelegálnych daňových únikov na spotrebnej dani z minerálnych olejov SIS identifikovala medzinárodné siete obchodníkov, ktoré do svojich obchodov zapájali aj firmy sídliace na území SR. Predmetné daňové úniky boli založené na nepravdivej obchodnej deklarácii predávaného produktu z minerálneho oleja, resp. jeho použitia na iné účely ako bolo deklarované. Rozsahom najväčšie podvody boli realizované na DPH, čo súvisí s mechanizmom fungovania tejto dane, s rozsahom jej uplatňovania, ako aj so zrušením hraničných kontrol v EÚ. SIS informovala externých príjemcov o pôsobení skupín firiem, ktoré sa zaoberali čerpaním neoprávnených nadmerných odpočtov DPH na základe fiktívnych, resp. čiastočne fiktívnych obchodov s rôznymi komoditami, napr. obilie, cukor, kameň, kovový šrot a pod. Predmetné obchodné operácie prebiehali v SR alebo v rámci zahraničnoobchodných operácií, najmä s firmami sídliacimi v okolitých štátoch. Mechanizmus podvodu spočíval na reťazovom – fiktívnom predaji tovaru, kde jedna firma žiadala a následne často zinkasovala od daňového úradu nadmerný odpočet DPH z nakúpeného tovaru, pričom iná, nastrčená predávajúca firma pôsobiaca v reťazci pred ňou, daňovému úradu DPH neodviedla. Nastrčené, nemajetné firmy, na ktorých zostávajú nesplatené daňové záväzky, často menili názvy aj sídla a nekomunikovali so správcom dane. Boli identifikované prípady, keď na realizáciu daňových podvodov boli najímaní ako konatelia a majitelia firiem bezdomovci alebo osoby v hmotnej núdzi, tzv. biele kone.

Vyšší počet podnikateľských subjektov s cieľom znížiť daňovú povinnosť na DPH a dani z príjmu mal využívať služby daňových subjektov, ktoré im mali za odmenu podvodne vystavovať faktúry za fiktívne dodávky tovarov a služieb. Vystavovatelia predmetných faktúr ich následne nezaevidovali v účtovníctve a príjmy nepriznali v daňovom priznaní, na druhej strane odberatelia si z takejto faktúry neoprávnene uplatňovali odpočet DPH a znížili daň z príjmu.

Ohrozenie finančného systému SR

SIS v súvislosti s možným ohrozením finančného systému SR informovala externých príjemcov o prípadoch bankových podvodov a o rizikovom prípade v oblasti poisťovníctva, analyzovala problematiku virtuálnych mien a zaznamenala investície osôb podozrivých z príslušnosti k zahraničným zločineckým skupinám.

SIS priebežne vyhodnocovala aktivity súvisiace s falšovaním mien, cenín a kontrolných pások na označovanie spotrebiteľských balení cigariet a liehovín a intenzívne monitorovala aj distribúciu falzifikátov eurobankoviek a euromincí, pri ktorých bol podľa NBS zaznamenaný najväčší nárast falzifikátov.

SIS v hodnotenom období upozornila na pokus zorganizovať v SR nábor klientov do nepovoleného programu nebankového investičného sporenia v zahraničí.

Zahraničné hospodárske vzťahy SR

V rámci ochrany zahranično-ekonomických záujmov Slovenska sa SIS zameriavala predovšetkým na problematiku dodávok strategických surovín – ropy a zemného plynu. Dodávky energetických surovín z Ruska do SR boli v priebehu roku 2013 stabilné.

Slovenskú energetiku vo výraznej miere ovplyvňovali kroky súvisiace s tzv. tretím energetickým eurobalíčkom EÚ a situácia v samotnom energetickom priestore. SIS analyzovala vzťahy medzi energetickými spoločnosťami a štátom, v ktorých boli zaznamenané snahy energetických koncernov o presadzovanie vlastných ekonomických záujmov na úkor štátu.

Okrem oblasti energetiky venovala SIS v súvislosti s ochranou zahranično-ekonomických záujmov SR pozornosť aj hodnoteniu situácie v eurozóne, prognóze vývoja ukrajinskej ekonomiky a hodnoteniu investičného prostredia v SR zo strany zahraničných investorov.

Rovnako SIS venovala pozornosť a poskytla zákonným príjemcom informácie týkajúce sa rizík potenciálneho prevzatia významného podniku pôsobiaceho v SR novými zahraničnými investormi.

2.3 Zahraničnopolitická oblasť

7
Ukrajina

SIS vyhodnocovala politický vývoj na Ukrajine, kde v roku 2013 pokračoval proces posilňovania postavenia prezidenta Viktora Janukovyča a jeho najbližšieho okolia. Opozičné strany zlyhávali vo vytváraní spoločnej platformy, ktorá by vedela tento proces brzdiť. Súčasne prebiehal boj o moc medzi oligarchickými klanmi, v ktorom sa skupina najsilnejších oligarchov snažila zabrániť narastajúcemu vplyvu tzv. Rodiny V. Janukovyča, ktorý týchto oligarchov oslaboval.

V súvislosti s témou prípravy Ukrajiny na podpis Asociačnej dohody a Dohody o zóne voľného obchodu (AA/DCFTA) s EÚ, ku ktorej malo dôjsť v decembri 2013, rezonovala otázka prepustenia expremiérky Julije Tymošenkovej.

V zahraničnopolitickej oblasti pokračovalo rozhodovanie sa Ukrajiny, či sa prikloní k Ruskej federácii alebo EÚ. Stupňovanie ruského nátlaku vyústilo do odmietnutia podpisu dohôd AA/DCFTA, ktoré bolo na Ukrajine jedným z podstatných impulzov pre masové demonštrácie, ktoré sa následne uskutočnili začiatkom roku 2014 a boli začiatkom tzv. Majdanu na Ukrajine.

Ruská federácia

Rizikové faktory vnútropolitického vývoja v Ruskej federácii (RF) v roku 2013, ktoré identifikovala SIS, vyplývali predovšetkým z pokračujúcich politických opatrení, ktoré mali za cieľ udržať sociálny zmier a postavenie existujúcej politickej elity. Situáciu komplikovala klesajúca voličská podpora vládnej strany Jednotné Rusko (JR). Hnutie Všeruský národný front (VNF), ktoré oficiálne podporuje prezident Vladimir Putin, sa v hodnotenom období nedokázalo vyprofilovať ako nový vedúci politický subjekt. Prerozdeľovanie mocenského vplyvu medzi JR a VNF vyvolávalo rozpory medzi regionálnymi elitami. Ďalším potenciálne destabilizujúcim faktorom boli politické konflikty súvisiace s reformami v ozbrojených silách.

Kľúčové postavenie Ukrajiny v politike RF k tzv. blízkemu zahraničiu vystupňovalo snahy RF o integráciu Ukrajiny do eurázijských štruktúr, predovšetkým do Colnej únie. RF sa usilovala presvedčiť ukrajinskú stranu k odklonu od integrácie s európskymi štruktúrami a k vstupu do Colnej únie kombináciou ponuky ekonomických výhod a hrozbami reštrikcií vo vzájomnom obchode.

Bielorusko

Vnútropolitická situácia v Bielorusku bola v roku 2013 nezmenená. Prezident Alexander Lukašenko si aj naďalej personálnymi zmenami posilňoval vlastnú dominantnú pozíciu v štátnom a bezpečnostnom aparáte. Jeho relatívne vysoká podpora však bola závislá na schopnosti riešiť rastúce ekonomické a sociálne problémy spojené s prehlbujúcou sa krízou v Bielorusku. Postavenie opozície zostávalo marginálne. Zahraničnopolitické vzťahy krajiny s Ruskom a EÚ sa v zásade nezmenili. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí sa snažilo o čiastočné otvorenie zahraničnej politiky smerom na Západ, avšak pri zachovaní nadštandardných vzťahov s Ruskom.

Západný Balkán

SIS sústreďovala informácie o situácii v regióne západného Balkánu. Významnejší pokrok v integračnom procese nastal len v Srbsku a Kosove. Vo zvyšku regiónu ho spomaľovala stagnácia reforiem a politická kríza. Bezpečnostná situácia v regióne bola vo všeobecnosti považovaná za pokojnú a stabilnú s ojedinelými incidentmi na lokálnej úrovni. Výnimkou bol bezprecedentný útok na členov misie EULEX v septembri 2013, pri ktorom zahynul jej príslušník. Prítomnosť medzinárodnej komunity v oblasti má naďalej opodstatnenie a predstavuje dôležitý faktor stability a pokroku.

Prelomovou udalosťou vo vzťahoch Srbska a Kosova bolo dosiahnutie Dohody o normalizácii vzájomných vzťahov v apríli 2013. Jej najvýznamnejším dôsledkom bolo konanie komunálnych volieb (november/december 2013), ktoré sa napriek obštrukciám a viacerým prípadom násilností v severnom Kosove po prvýkrát konali na celom území provincie. Srbsko získalo dohodou súhlas s otvorením prístupových rokovaní s EÚ v januári 2014 a Kosovo otvorenie rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode s EÚ.

Vnútropolitická situácia v Bosne a Hercegovine na celoštátnej úrovni aj na úrovni jednotlivých entít bola naďalej nestabilná a poznačená krízou a spormi politických subjektov, ktoré neprejavili výraznejší záujem riešiť nahromadené problémy. Vzhľadom na parlamentné a prezidentské voľby v roku 2014 sa agenda všetkých politických strán zameriavala predovšetkým na predvolebnú kampaň a hľadanie vhodných koaličných partnerov. Pri plnení požiadaviek súvisiacich s umožnením začatia eurointegračného procesu nedošlo k významnému pokroku.

8
Krízové a konfliktové oblasti

Vývoj na Blízkom východe a v severnej Afrike bol v roku 2013 poznačený politickými turbulenciami a nestabilitou, ktoré vznikli ako dôsledok revolúcií tzv. arabskej jari z roku 2011. Geopolitická rovnováha v regióne bola narušená zmenami režimov. Vojenský prevrat v Egypte viedol k obnoveniu niektorých tradičných regionálnych aliancií, ako napr. spojenectva Egypta s konzervatívnymi monarchiami Perzského zálivu, zamedzil šíreniu vplyvu islamistického aktivizmu Moslimského bratstva a oslabil rastúce mocenské ambície Turecka v regióne. Konflikt v Sýrii upevnil tradičné spojenectvo medzi Iránom, Sýriou a libanonským Hizballáhom. Vyústením vývoja súvisiaceho s iránskym jadrovým programom bol silný spoločný záujem Izraela a Saudskej Arábie na zachovaní prísnych sankcií voči Iránu.

Prioritou SIS v regióne bol občiansky konflikt v Sýrii, ktorý v roku 2013 zásadným spôsobom ovplyvňoval bezpečnostnú situáciu v celom regióne, jeho prípadné riziká pre slovenské a európske záujmy SIS priebežne vyhodnocovala. V hodnotenom období nedošlo k zásadnejšiemu zvratu v celkovom rozložení síl medzi vládnymi silami a opozíciou. Sýrska armáda však s pomocou neregulárnych ozbrojených síl (napr. bojovníkov hnutia Hizballáh) stabilizovala kontrolu nad niektorými strategickými oblasťami na západe krajiny. Kapacity sýrskej ozbrojenej opozície boli znížené v dôsledku obmedzenia zahraničnej pomoci a dodávok zbraní pre obavy jej sponzorov, že časť zbraní by sa mohla dostať do rúk džihádistických skupín. Džihádistický Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL) na jeseň 2013 expandoval na úkor iných povstaleckých skupín, čo viedlo k otvorenému rozkolu a násilnej konfrontácii s inými islamistickými a sekulárnymi skupinami na severozápade Sýrie.

Významnou udalosťou v konflikte bol chemický útok na východnom predmestí Damasku z 21. 8. 2013, pri ktorom bola podľa správy vyšetrovacej komisie OSN z 13. 9. 2013 nasadená chemická munícia. Následná rusko-americká dohoda o likvidácii sýrskeho chemického arzenálu vytvorila podmienky na zintenzívnenie snáh o nenásilné (politické) riešenie konfliktu.

Situácia v Libanone sa v priebehu roka 2013 zhoršila v dôsledku aktivít šiítskeho hnutia Hizballáh a vplyvu občianskej vojny v Sýrii. SIS v tejto súvislosti vyhodnocovala informácie o náraste sektárskeho napätia v krajine, zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii, ako aj o možnom ohrození európskych záujmov v krajine. Libanonské salafistické organizácie, prepojené na sýrske džihádistické organizácie ISIL a Front an-Nusra, začali v máji 2013 teroristickú kampaň namierenú proti záujmom Hizballáhu. Jej súčasťou boli aj útoky na šiítske komunity, ktoré predstavujú mocenskú základňu hnutia.

Mierový proces smerujúci k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu v roku 2013 zväčša stagnoval, a to aj napriek snahe americkej administratívy dať rokovaniam nový impulz. Určitým pozitívnym prvkom bola iniciatíva amerického ministra zahraničných vecí pripraviť návrh na rámcovú dohodu ako platformu pre finálne rokovania. V pásme Gazy sa po júlovom vojenskom prevrate v Egypte kriticky zhoršila sociálno-ekonomická situácia. Nový egyptský režim začal blokádu pásma ako odvetu za údajnú podporu tamojšieho vládneho hnutia Hamás egyptskému Moslimskému bratstvu. Izolácia Hamásu vytvorila podmienky na posilnenie iránskeho vplyvu na hnutie.

Začiatkom roka 2013 nastal posun v dlhodobej patovej situácii v otázke rokovaní o iránskom jadrovom programe, keď skupina P5+1 ponúkla iránskej strane vo februári 2013 zmiernenie sankcií výmenou za obmedzenie niektorých rizikových jadrových aktivít. K výraznému prelomu došlo až počas rozhovorov v Ženeve v novembri 2013, keď na základe zmeny atmosféry v Iráne (víťazstvo reformistu v prezidentských voľbách) i v medzinárodnom spoločenstve (obavy z ďalšieho konfliktu v regióne postihnutom občianskou vojnou v Sýrii) bola podpísaná dohoda s cieľom vyriešiť iránsku jadrovú otázku diplomatickou cestou v časovom horizonte jedného roka. Počas roku 2013 bol Irán naďalej vystavený sankciám zo strany USA a EÚ.

Na iránskej vnútropolitickej scéne dominovali prezidentské voľby (jún 2013). Víťazstvo kandidáta centristicko-reformného tábora Hasana Rúháního čiastočne zlepšilo vnímanie Iránu Západom. Hlavnými cieľmi H. Rúháního a jeho vlády sú vyriešenie iránskej jadrovej otázky a ukončenie diplomatickej a ekonomickej izolácie Iránu, zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie a postupná liberalizácia spoločenského a politického systému. Prezident pôvodne disponoval podporou najvyššieho duchovného vodcu Alího Chámeneího. SIS sa v období roku 2013 v rámci svojej operatívnej činnosti aktívne podieľala na vyriešení komplikovaných prípadov návratu občanov Slovenskej republiky práve z oblasti Blízkeho východu.

Situáciu v Egypte v hodnotenom období poznačilo výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie spôsobené nárastom násilných protestov a aktivít teroristických skupín, ako aj negatívny vývoj sociálnej a ekonomickej situácie obyvateľstva. Neschopnosť vládnuceho Moslimského bratstva riešiť politickú a bezpečnostnú krízu v krajine a mobilizácia politickej opozície viedli k zvrhnutiu prezidenta Muhammada Mursího armádou v júli 2013. Dočasné vedenie krajiny v spolupráci s armádou následne čelilo masívnym demonštráciám prívržencov Moslimského bratstva a pouličnému násiliu. Represívna politika, prenasledovanie a zatýkanie lídrov hnutia síce napokon znemožnili Moslimskému bratstvu ďalej mobilizovať obyvateľstvo a komplikovať tak činnosť dočasnej vlády, zaktivizovali však radikálne islamistické skupiny na Sinaji. Napriek tomu, že armáda začala proti ozbrojeným islamistom realizovať rozsiahle bezpečnostné operácie, niektorým skupinám (napr. Bejt al-Maqdis) sa podarilo rozšíriť ich pôsobnosť zo Sinaja do vnútrozemia, vrátane Káhiry. Dočasné vedenie štátu a armáda si napriek existujúcim ekonomickým a bezpečnostným problémom udržiavali relatívne vysokú podporu obyvateľstva.

Na Ďalekom východe začiatkom roka 2013 eskalovali bezpečnostné hrozby na Kórejskom polostrove. Napätá situácia vznikla v dôsledku vyhrážok severokórejského vedenia, ktoré avizovalo použitie raketového arzenálu proti Kórejskej republike, resp. USA. Na prelome apríla a mája 2013 sa hrozba konfrontácie pozvoľna pretransformovala z verbálnej roviny do diplomatickej. Priebeh eskalácie a postoje vedenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) spôsobili ochladenie vo vzťahoch medzi KĽDR a Čínou, ako aj vo vzťahu medzi KĽDR a Ruskom. Perspektíva zjednotenia obidvoch častí Kórejského polostrova zostávala naďalej vzdialená. V decembri 2013 prenikli správy o poprave vplyvného predstaviteľa severokórejského režimu Jang Song-taeka, čo bolo spojené s obavami z destabilizácie krajiny a ťažko predvídateľných radikálnych krokov jej vedenia.

3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti

Úlohy SIS ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR). BR SR je poradným orgánom vlády SR, predsedá jej predseda vlády SR a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na rokovania. Riaditeľ SIS na zasadnutiach BR SR ústne informuje jej členov o hodnotení bezpečnostnej situácie v SR a vo svete. V rámci štruktúry BR SR pôsobí Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v SR, a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády SR. Riaditeľ SIS podáva členom výboru ústnu informáciu o plnení spravodajských priorít a o aktuálnych poznatkoch spravodajského pôsobenia SIS.

V zmysle zákona o SIS využíva SIS oficiálne vonkajšie služobné styky so štátnymi orgánmi SR, inštitúciami a úradmi SR na získavanie informácií a podkladov, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pri plnení úloh ustanovených zákonom. Príslušníci SIS vstupujú do oficiálnych vonkajších služobných stykov na základe poverenia alebo splnomocnenia riaditeľa SIS.

V roku 2013 SIS pokračovala v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR a so všetkými ministerstvami SR vrátane ich podriadených zložiek. Spolupráca prebiehala aj s ďalšími štátnymi úradmi a inštitúciami.

V roku 2013 realizovala SIS pre zamestnancov viacerých orgánov štátnej správy SR projekt bezpečnostného povedomia. V rámci projektu SIS uskutočnila sériu prednášok so zameraním na informácie o informačno-technickej bezpečnosti, o potenciálnych rizikách a nebezpečenstvách, s ktorými sa možno stretnúť pri práci s utajovanými skutočnosťami, ako aj o spôsobe práce cudzích spravodajských služieb, ich záujmových oblastiach a cieľoch ich pôsobenia, a tiež o spravodajskej produkcii SIS a spätných väzbách k nej. Tento projekt sa stretol s výrazným ohlasom zo strany viacerých orgánov štátnej správy a SIS v jeho realizácii bude pokračovať ďalej v priebehu nasledujúcich rokov.

V rámci oficiálnych kontaktov SIS získavala najmä informácie a materiály, ktoré boli využité v rámci analytickej a operatívnej činnosti, ako aj spätnú väzbu na spravodajskú produkciu SIS s cieľom skvalitniť ju a efektívne orientovať. Intenzívna spolupráca sa ďalej týkala ochrany utajovaných skutočností, výkonu bezpečnostných previerok, certifikácie technických prostriedkov, rozvoja informačných a komunikačných technológií, šifrovej ochrany informácií, ochrany pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov, legislatívnej činnosti a medzinárodného krízového manažmentu.

Príslušníci SIS vstupovali do oficiálnych vonkajších služobných stykov aj v súvislosti s ich účasťou vo viacerých medzirezortných orgánoch, ktoré sa zaoberajú problematikou bezpečnosti štátu, napríklad v Expertnej skupine na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, v Medzirezortnom expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou a jeho pracovných skupinách, v Stálej expertnej skupine na posudzovanie žiadostí o vydanie povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, v Stálej medzirezortnej pracovnej skupine zameranej na vyhodnocovanie hrozieb pre jadrové zariadenia a vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý je stálym poradným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Spolupráca SIS so štátnymi orgánmi SR efektívne prispela k plneniu zákonom stanovených úloh SIS.

V rámci činnosti novovybudovaného Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC, v plnej prevádzke funguje od 1. 7. 2013, bližšie v kapitole č. 5), ako viacrezortného analytického pracoviska sa podarilo realizovať viacero opatrení na skvalitnenie a zrýchlenie medzirezortnej komunikácie v oblasti identifikácie bezpečnostných hrozieb pre SR a jej občanov fúziou poznatkov dostupných relevantným štátnym orgánom SR k taxatívne vymedzeným bezpečnostným incidentom a udalostiam. NBAC sa podarilo nadviazať spoluprácu so zahraničnými partnerskými centrami v EÚ, USA a v Kanade.

V roku 2013 došlo k zintenzívneniu spravodajskej činnosti SIS v súvislosti s problematikou daňových a colných podvodov, čo sa premietlo aj do produkcie zasielanej k predmetnej téme externým príjemcom.

SIS úspešne realizovala viaceré spoločné spravodajské operácie s partnerskými službami a jej účasť bola zo strany participujúcich partnerských služieb pozitívne hodnotená. .

Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov

V roku 2013 SIS vykonávala administratívne previerky osôb na základe žiadostí Migračného úradu MV SR v zmysle § 19a ods. 7 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe žiadostí Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ v zmysle § 125 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SIS poskytovaním vyjadrení participovala na procese posudzovania spoľahlivosti osôb preverovaných podľa osobitných predpisov Ministerstvom vnútra SR (MV SR), a to Úradom súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ a krajskými riaditeľstvami PZ a Leteckým úradom SR (LÚ SR, od 1. 1. 2014 Dopravný úrad).

Na základe žiadostí MV SR vykonávala SIS aj administratívne previerky osôb v zmysle § 8a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. SIS vybavovala aj dožiadania zahraničných partnerských služieb obdobného charakteru.

Na základe žiadostí orgánov štátnej správy SIS v priebehu roku 2013 preverila alebo posúdila spolu celkom 10247 subjektov a obchodných prípadov. V rámci súčinnosti so zahraničnými partnermi SIS celkovo preverila celkom 7148 osôb, subjektov, metadát a ďalších údajov. Okrem toho bolo v rámci medzinárodnej spolupráce s partnerskými službami vymenených viac ako 7100 spravodajských informácií.

Spravodajská produkcia pre externých príjemcov

V oblastiach Strategického zamerania vypracovala SIS v roku 2013 pre externých príjemcov 389 spravodajských produktov, z toho 140 (36 %) v bezpečnostnej, 139 (36 %) v ekonomickej a 110 (28 %) v zahraničnopolitickej oblasti. Okrem toho počas roku 2013 pokračovala intenzívna každodenná spolupráca SIS s PZ, MV SR a ostatnými bezpečnostnými zložkami na operatívnej a expertnej úrovni.

Štatistický prehľad spravodajskej produkcie je uvedený v diagrame.

Skladba spravodajskej produkcie v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

 

4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

4.1 Personálne zabezpečenie SIS

10
Základné ukazovatele

K 31. 12. 2013 dosahoval počet príslušníkov SIS vyše 83 % z plánovaného stavu, čo je približne identický stav so stavom k 31. 12. 2012. Personálne zloženie podľa základných demografických znakov zostáva v porovnaní s predošlými rokmi bez podstatných zmien.

Mužov pôsobí v službe 60 % a žien 40 %. Vo vekovej štruktúre prevládajú vekovo mladší príslušníci – 53 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 69 % osôb.

Diagram: Skladba príslušníkov SIS podľa pohlavia, veku, vzdelania a druhu štátnej služby

Skladba príslušníkov SIS podľa pohlavia, veku a vzdelania

4.2 Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS

Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly SIS na rok 2013 Národná rada SR prerokovala a schválila v limitoch predložených vládou SR v celkovej výške výdavkov 41 466 985 eur na program Informačná činnosť, z toho bežné výdavky vo výške 40 470 985 eur a kapitálové výdavky vo výške 996 000 eur. Príjmy boli schválené vo výške 160 000 eur.

V priebehu roka 2013 Ministerstvo financií SR vykonalo päť rozpočtových opatrení, ktoré mali vplyv na celkovú výšku výdavkov SIS, suma po úpravách predstavovala 46 189 690 eur.

Tabuľka: Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly SIS na rok 2013

Záväzné ukazovatele
na rok 2013

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Rozpočet po úprave

Skutočnosť k 30. 6. 2013

Plnenie rozpočtu

Príjmy spolu

160 000 €

-30 000 €

130 000 €

134 002 €

103,08 %

Výdavky spolu

41 466 985 €

4 722 705 €

46 189 690 €

46 188 516 €

100,00 %

z toho:   bežné výdavky

40 470 985 €

2 722 705 €

43 193 690 €

43 193 688 €

100,00 %

        kapitálové výdavky

996 000 €

2 000 000 €

2 996 000 €

2 994 828 €

99,96 %

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa výdavky SIS sústredili najmä na tieto investície:

a) v súlade s uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 282 z 22. 11. 2011 a uznesením vlády SR č. 75 zo 7. 3. 2012 vybudovala SIS počas prvého polroka 2013 Národné bezpečnostné analytické centrum,

b) v súlade s rozpočtovým opatrením, ktorým bol navýšený limit kapitálových výdavkov o 2 mil. eur, SIS realizovala projekt obmeny linkových prostriedkov šifrovej ochrany informácií v pôsobnosti SIS, ktorý bol nevyhnutný vzhľadom na ukončenie platnosti certifikátu prostriedkov šifrovej ochrany informácií,

c) na zabezpečenie riadnych podmienok pre plnenie úloh v oblasti bezpečnosti štátu a odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu objektov SIS boli rozpočtové prostriedky použité na rekonštrukcie a stavebné úpravy, ktoré boli nevyhnutné aj z dôvodu zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností nachádzajúcich sa v týchto objektoch,

d) s cieľom ochrany utajovaných skutočností boli obstarané prostriedky šifrovej ochrany informácií pre potreby komunikačného centra, na zabezpečenie spravodajsko-operatívnych činností bola obstaraná špeciálna spravodajská technika a v neodkladných prípadoch boli vykonané čiastočné rekonštrukcie vnútorného informačného systému a vnútornej telekomunikačnej siete.

Vzhľadom na pokračujúci trend šetrenia verejných financií pretrváva aj naďalej kritický stav v oblasti informačných a komunikačných systémov SIS. Napriek vykonávanej nevyhnutnej údržbe a opravám dochádza z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia uvedených systémov k ich častejším výpadkom, čo môže viesť k ohrozeniu plnenia úloh SIS.

Racionalizáciou a optimalizáciou výdavkov ušetrila SIS rozpočtové prostriedky, ktoré boli použité na zabezpečenie základných prevádzkových potrieb, údržbu a opravu majetku štátu v správe SIS a odstraňovanie následkov havarijných stavov v objektoch SIS.

V nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia SIS plnila v roku 2013 úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. Prostriedky štátneho rozpočtu SIS čerpala pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti.

4.3 Informačno-technické prostriedky a telekomunikačné tajomstvo

SIS je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ITP). Ich použitím možno zasahovať do súkromia osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom.

Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP možno použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo postupne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak sa má ITP použiť v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne i o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.

SIS v roku 2013 podala 235 žiadostí o použitie ITP, pričom sudcovia vydali 230 súhlasov na ich použitie a päť žiadostí SIS o použitie ITP bolo odmietnutých.

Z realizovaných 230 použití ITP boli z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotené všetky prípady použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri 217 prípadoch použitia ITP a nebol dosiahnutý v 13 prípadoch použitia ITP.***

Tabuľka: Použitie ITP v roku 2013

    Obsahový počet

§ 2 ods. 1

písm. a)

§ 2 ods. 1

písm. b)

§ 2 ods. 1

písm. c)

Celkový

počet

1. Počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods. 1 0 206 29 235
2. z toho: vydané súhlasy 0 202 28 230
3.              odmietnuté žiadosti sudcom 0 4 1 5
4. Opakované žiadostí * na predĺženie lehoty použitia ITP v tom istom prípade – § 4 ods. 2 0 0 0 0
5. z toho: vydané súhlasy 0 0 0 0
6.              odmietnuté žiadosti sudcom 0 0 0 0
7. Prípady použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 – dodatočné súhlasy** - - - -
8. z toho: vydané súhlasy - - - -
9.              odmietnuté žiadosti sudcom - - - -
10. Prípady použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ *** 0 191 26 217
11. Prípady použitia ITP, pri ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ *** 0 11 2 13
12. Prípady použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní **** - - - -
13. Prípady nezákonného použitia ITP 0 0 0 0
14. Celkový počet žiadostí o použitie ITP súčet riadkov 1+4+7 0 206 29 235
15. Celkový počet vydaných súhlasov súčet riadkov 2+5+8 0 202 28 230
16. Celkový počet odmietnutých žiadostí súčet riadkov 3+6+9 0 4 1 5

Poznámky:

Zhodu v počte podaných žiadostí a v počte vydaných súhlasov na použitie ITP v roku 2013 potvrdil Krajský súd Bratislava.

*     Každá žiadosť o použitie ITP vrátane žiadosti o predĺženie lehoty použitia ITP sa eviduje samostatne.

**     SIS nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho súhlasu sudcu, túto kompetenciu má iba Policajný zbor.

***   Zahrnuté sú iba prípady ukončené a vyhodnotené k termínu spracovania Správy SIS o použití informačno-technických prostriedkov v roku 2013. Ostatné prípady buď ešte stále prebiehali, alebo plynula 30-dňová lehota na ich vyhodnotenie po ukončení.

****  Zmyslom použitia ITP Slovenskou informačnou službou nie je primárne využitie získaných poznatkov v trestnom konaní, keďže SIS podľa právneho poriadku SR nie je orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky použitia ITP odstupuje SIS orgánom činným v trestnom konaní na ďalšie využitie.

Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému odpočúvania, ako aj ukladania a archivovania dát získaných takýmto spôsobom. Režim manipulácie s výsledkami použitia ITP, ako aj s písomnosťami týkajúcimi sa problematiky ITP upravuje v SIS v súlade so zákonom č. 166/2003 Z. z. interný predpis. V priebehu roka 2013 SIS ani raz nezákonne nepoužila informačno-technické prostriedky.

V roku 2013 bolo na základe žiadostí SIS vydaných 187 súdnych rozhodnutí na poskytnutie predmetu telekomunikačného tajomstva. Predmetom žiadostí boli výpisy súvisiacich údajov komunikujúcich strán (tzv. billing), lokalizačné údaje a príslušné prevádzkové údaje vzťahujúce sa na používateľa telekomunikačnej služby.

11

4.4 Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov

Rok 2013 bol z hľadiska rozvoja medzinárodnej spolupráce SIS pokračovaním trendov z predchádzajúcich rokov. Bilaterálna spolupráca bola zameraná predovšetkým na upevňovanie existujúcich vzťahov s partnerskými spravodajskými službami – či už v operatívnej, alebo v analytickej oblasti. Zároveň bola oficiálne nadviazaná spolupráca s ďalšími piatimi spravodajskými službami.

SIS v súčasnosti bilaterálne spolupracuje s 80 partnerskými službami. Hlavnými témami medzinárodnej spolupráce SIS boli aj v roku 2013 boj proti terorizmu, extrémizmu, proliferácii položiek s dvojakým použitím, nelegálnemu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám cudzích spravodajských služieb. Spolupráca bola takisto zameraná na ochranu bezpečnostných, politických a ekonomických záujmov SR a s tým súvisiace sústreďovanie informácií o vývoji v rizikových a konfliktových regiónoch.

4.5 Legislatíva a kontrola

Legislatívna činnosť

SIS na úseku legislatívy spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými štátnymi orgánmi. V roku 2013 SIS posudzovala 130 materiálov uverejnených na medzirezortné pripomienkové konanie, pričom k 16 z nich uplatnila pripomienky. Cieľom uplatnených pripomienok bolo upozorniť predkladateľa materiálu na existenciu problémov aplikačnej praxe a vytvoriť právny základ na riadne a efektívne plnenie zákonných úloh SIS.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli uplatnené aj pripomienky zásadného charakteru, ku ktorým sa uskutočnili rozporové konania. Časť pripomienok uplatnených zo strany SIS bola do príslušných materiálov zapracovaná.

Kontrolná činnosť

V rámci štátneho odborného dozoru bolo vykonaných 23 kontrol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, bezpečnosti technických zariadení, v oblasti požiarneho dozoru a v oblasti zdravotného dozoru. V rámci kontrolnej činnosti realizovanej na úrovni organizačných útvarov SIS zodpovedných za kontrolu jednotlivých špecifických oblastí bolo vykonaných viac ako 200 kontrolných preverovaní.

4.6 Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS (výbor) ako orgán parlamentnej kontroly činnosti SIS aktívne realizuje kontrolnú právomoc Národnej rady SR ustanovenú zákonom NR SR č. 46/1993 Z. z. o SIS v znení neskorších predpisov vo vzťahu k legalite a legitimite činnosti SIS, a tak efektívne prispieva k zachovaniu účinných garancií zákonného pôsobenia SIS ako ústredného spravodajského orgánu SR.

Externá kontrola činnosti SIS realizovaná výborom je naplnením Ústavou SR priznanej právomoci zákonodarnej moci vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s právnou silou ústavy, ústavného zákona a zákona. Ide o jeden z nástrojov zachovávania princípu deľby moci a systému vzájomných bŕzd a protiváh. Kontrola činnosti SIS realizovaná výborom je tak nevyhnutnou zárukou pre jej legálne a legitímne fungovanie, a to aj napriek skutočnosti, že pri vykonávaní činnosti pri plnení jej zákonných úloh je v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR objektívne možné vychádzať len zo zákonom striktne určeného limitu jej vecnej pôsobnosti a ustanoveného rozsahu oprávnení, s prihliadnutím na možnú ďalšiu konkretizáciu pôsobnosti civilnej spravodajskej služby vo vzťahu k najvyšším ústavným činiteľom v postavení príjemcov spravodajskej produkcie, resp. so zohľadnením právnej úpravy ustanovenej medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je SR viazaná.

Podľa súčasnej zákonnej úpravy je parlamentný dohľad realizovaný ex post, a teda má charakter následnej kontroly legality a legitimity činnosti SIS. Na účely realizácie tejto kontrolnej právomoci zákon ukladá riaditeľovi SIS povinnosť predložiť kontrolnému orgánu zákonom ustanovený rozsah dokumentov. Ide o Štatút SIS, podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu, správu o činnosti SIS a jej výsledkoch a exaktne vymedzený okruh interných predpisov. Ide o interné predpisy vydané v pôsobnosti riaditeľa SIS, ktoré regulujú zameranie a organizačnú štruktúru SIS, podmienky na používanie osobitných prostriedkov, druhy a spôsoby vedenia evidencií a služobný pomer príslušníka SIS. Členovia tohto kontrolného orgánu majú na účely výkonu fyzickej kontroly objektov a pracovísk SIS oprávnenie vstupovať do jej chránených objektov a strážených priestorov.

Ak výbor pri realizácii svojej kontrolnej právomoci dospeje k záveru, že SIS konala contra legem, a teda porušila niektoré ustanovenie zákona o SIS, je povinný oznámiť túto skutočnosť NR SR a generálnemu prokurátorovi SR, ktorý stojí na čele prokuratúry ako ústavného orgánu ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Výbor zároveň o tomto porušení zákona o SIS môže informovať vládu SR ako orgán, ktorý prezidentovi SR predkladá návrh na vymenovanie osoby do funkcie riaditeľa SIS a navrhnúť jej odvolanie z tejto funkcie. Tento postup je však ponechaný na úvahu výboru v nadväznosti na skutkové a právne okolnosti zisteného porušenia zákona o SIS. NR SR, okrem kontroly vykonávanej týmto výborom, vykonáva svoju ústavnú kontrolnú právomoc aj priamo v pléne, v ktorom sa periodicky prerokúva správa o plnení úloh SIS, ktorú jej je riaditeľ SIS povinný predložiť najmenej raz ročne.

NR SR zároveň vykonáva svoju právomoc v rámci výkonu parlamentného dohľadu nad používaním informačno-technických prostriedkov. Ide o prostriedky utajeného získavania informácií, ktorými oprávnené orgány štátu zasahujú do ústavne garantovaného práva osôb na súkromie bez súhlasu týchto osôb. V súčasnosti je výkonom kontroly použitia týchto prostriedkov poverený Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

V roku 2013 prebiehala medzi výborom a SIS intenzívna komunikácia týkajúca sa jednak uplatnenia regulárnych zákonných nástrojov parlamentnej kontroly činnosti SIS zo strany kontrolného orgánu, ako aj zabezpečenia riadneho výkonu kontroly legality činnosti SIS ad hoc, či už na základe podnetov členov výboru alebo občanov SR, a tiež prerokúvania konkrétnych vecí výborom vyžadujúcich aktívnu súčinnosť a spoluprácu zo strany SIS.

V roku 2013 bol zachovaný trend zvýšenej frekvencie zasadaní výboru, ktorý bol po vzájomnej dohode riaditeľa SIS a predsedu výboru zavedený v druhej polovici roku 2012. Takáto zvýšená frekvencia zasadaní výboru podmienila väčšiu interakciu medzi výborom a SIS, čo v konečnom dôsledku prispelo k zefektívneniu kontroly činnosti SIS.

Tabuľka: Štatistický prehľad o činnosti OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS (rok 2013)

Počet schôdzí výboru
5
Vlastné  materiály výboru
14
Materiály SIS
16
Prijaté uznesenia výboru
26

Riaditeľ SIS na účely realizácie zákonných oprávnení orgánu parlamentnej kontroly predložil výboru na prerokovanie Štatút SIS a interné predpisy v rozsahu anticipovanom zákonom o SIS. Zároveň výboru na prerokovanie predložil aj Správu o činnosti SIS v roku 2012. V nadväznosti na uznesenie výboru týkajúce sa predkladania správy o činnosti SIS v polročných intervaloch bola výboru na prerokovanie predložená Správa o činnosti SIS v prvom polroku 2013.

Výbor v rámci svojej kontrolnej činnosti zameranej na hospodárenie SIS so zverenými rozpočtovými prostriedkami prerokoval správu o čerpaní prostriedkov rozpočtovej kapitoly 09 – kapitola SIS za rok 2012 a návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly 09 – kapitola SIS za rok 2012. V nadväznosti na rozpočtové prostriedky zverené SIS zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014 výbor na svojom zasadnutí prerokoval aj návrh rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu 09 – kapitola SIS na roky 2014 – 2016.

Riaditeľ SIS predložil výboru stanoviská SIS k skutočnostiam obsiahnutým v podaniach fyzických osôb, ktorých pôvodcovia sa domnievali, že ich práva a zákonom chránené záujmy boli poškodené alebo ohrozené údajnou protiprávnou činnosťou SIS. Výbor po oboznámení sa so skutkovým a právnym stavom súvisiacim s konkrétnymi podaniami fyzických osôb a so stanoviskom riaditeľa SIS o postupe SIS v predmetných veciach konštatoval, že SIS postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadnym spôsobom nepoškodila ani neohrozila práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb.

Počas roka 2013 členovia výboru zamerali svoju pozornosť aj na prípravu novej právnej úpravy na úseku spravodajských služieb SR. Navrhovaná právna úprava bola predmetom viacerých odborných diskusií, na základe ktorých boli niektoré ustanovenia precizované. Členovia výboru svoje odborné pripomienky zamerali najmä na ustanovenia týkajúce sa nezávislej externej kontroly činnosti spravodajských služieb s cieľom podporiť navrhované posilnenie kontrolného mechanizmu zodpovedajúceho súčasným medzinárodným a európskym štandardom.

Riaditeľ SIS informoval výbor aj o úrovni a rozsahu spolupráce SIS so spravodajskými službami iných štátov, ako aj o aktivitách cudzích spravodajských služieb a o kontrašpionážnej ochrane SR.

Výbor sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral aj na dodržiavanie interných právnych predpisov vydaných v pôsobnosti SIS. Riaditeľ SIS v tejto súvislosti predložil výboru správu o výsledkoch realizovaných kontrol dodržiavania interných predpisov SIS príslušníkmi SIS.

Uplatňovanie kontrolných nástrojov v rámci výkonu kontroly legality a legitimity činnosti SIS v roku 2013 možno, predovšetkým vo vzťahu k ich rozsahu a úrovni a otvorenosti vzájomnej komunikácie, hodnotiť ako nadštandardné. Zo spoločensko-politického hľadiska možno konštatovať, že výkon tejto kontroly prispieva k posilňovaniu právnej istoty o fungovaní SIS ako modernej spravodajskej služby demokratického štátu a k zvyšovaniu dôvery spoločnosti v SIS ako gestora spravodajskej ochrany SR a jej občanov. Práve z týchto dôvodov je SIS pripravená aj naďalej poskytovať všetku potrebnú súčinnosť na efektívne uplatňovanie kontrolnej právomoci NR SR.

5. Správa o činnosti Národného bezpečnostného analytického centra

Národné bezpečnostné analytické centrum možno charakterizovať ako analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť bezpečnostných hrozieb. Postavenie a úlohy centra boli definované v Štatúte NBAC, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 700 z 12. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 k Štatútu NBAC schváleného vládou SR uznesením č. 337 z 26. 6. 2013. Úlohou NBAC je prostredníctvom viacrezortného analytického pracoviska dosiahnuť fúziu dostupných poznatkov k danému bezpečnostnému incidentu od relevantných štátnych orgánov SR pôsobiacich v bezpečnostnej oblasti.

V hodnotenom období prešlo NBAC zo skúšobnej prevádzky, ktorá trvala od 1. 1. do 30. 6. 2013, do plného režimu.

V súlade s harmonogramom realizácie projektu boli počas polročnej skúšobnej prevádzky vytvorené legislatívne a pracovné podmienky na nastavenie a dolaďovanie jednotlivých činností, informačných tokov a vnútorných mechanizmov nevyhnutných pre plynulú činnosť NBAC.

V úvode svojej činnosti sústredilo centrum pozornosť na spracovávanie hlásení o bezpečnostných incidentoch od participujúcich subjektov a na prípravu a testovanie spracúvania informačnej produkcie – výstupov NBAC. Prebiehali intenzívne rokovania medzi SIS a štátnymi orgánmi SR, ktoré sa podľa Štatútu NBAC majú priamo podieľať na činnosti centra o podmienkach vzájomnej spolupráce v rámci projektu NBAC. Okrem pôvodne určených štátnych orgánov SR – Policajný zbor, Vojenské spravodajstvo (Vojenská spravodajská služba, Vojenské obranné spravodajstvo), Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Kriminálny úrad finančnej správy SR a Slovenská informačná služba, s ktorých zapojením sa do činnosti NBAC v projekte počítalo už pri jeho vzniku, záujem o aktívnu účasť na činnosti NBAC prejavil aj Národný bezpečnostný úrad. Okrem toho bola činnosť NBAC v prvotnej fáze orientovaná aj na nadviazanie spolupráce s ďalším štátnymi orgánmi SR, ktoré sa významným spôsobom, v rámci svojej pôsobnosti, podieľajú na bezpečnosti SR v rôznych smeroch, alebo majú odborné a expertízne kapacity nevyhnutné pri posudzovaní špecifických bezpečnostných rizík a hrozieb. Mechanizmus spolupráce bol dohodnutý s Ministerstvom financií SR (špecializovaná jednotka pre riešenie počítačových incidentov - CSIRT.SK), Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradom jadrového dozoru SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, Hlavným banským úradom, Štátnou plavebnou správou (od 1. 1. 2014 súčasť Dopravného úradu), Leteckým úradom (od 1. 1. 2014 súčasť Dopravného úradu), Letovými prevádzkovými službami SR, š. p., či so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Po ukončení skúšobnej prevádzky a prechode NBAC do štandardného režimu sa činnosť centra od 1. 7. 2013 zamerala predovšetkým na prípravu komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov na základe hlásení prijatých od štátnych orgánov SR v zmysle presne definovaného zoznamu bezpečnostných incidentov, na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR v odkrytých prameňoch a na poskytovanie analytických produktov o bezpečnostných hrozbách v SR určeným externým príjemcom v SR.

Po začatí plnej prevádzky v druhom polroku 2013 sa uskutočnili dve rokovania Rady NBAC, ktoré boli venované precizovaniu činností a úloh NBAC.

NBAC pripravilo harmonogram postupného nadviazania spolupráce s inými partnerskými centrami pôsobiacimi v zahraničí. Rada NBAC poverila centrum úlohou vykonať potrebné úkony na zabezpečenie členstva NBAC v Skupine Madrid, neformálnom združení protiteroristických centier a národných koordinátorov boja proti terorizmu členských krajín EÚ, v ktorom by NBAC zastupovalo SR.

Za obdobie prvého roka prevádzky prijalo NBAC celkovo viac ako 120 hlásení o bezpečnostných udalostiach a incidentoch od rôznych štátnych orgánov SR. K týmto hláseniam bolo poskytnutých NBAC množstvo doplňujúcich informácií od rôznych štátnych orgánov SR, ktoré boli využité v procese analytického vyhodnotenia jednotlivých hlásení. V plnej prevádzke spracovalo NBAC viacero správ o bezpečnostnom ohrození SR pre externých príjemcov v SR.

Projekt NBAC je do značnej miery výnimočný, pretože združuje na jednom pracovisku zástupcov viacerých štátnych orgánov SR pôsobiacich v bezpečnostnej oblasti. Napriek tomu, že realizácia projektu NBAC je finančne, personálne, ale aj technicky náročná, vďaka ústretovému prístupu všetkých participujúcich subjektov sa podarilo prvotnú myšlienku vytvorenia centra zhmotniť do súčasnej reálnej podoby NBAC.

Rôznorodosť i závažnosť podnetov, ktoré NBAC riešilo v skúšobnej prevádzke, ukázali, že centrum má potenciál stať sa jedným z dôležitých prvkov bezpečnostného systému SR. Štátnym orgánom SR participujúcim na činnosti NBAC je pritom zaručená ochrana a autonómne spravovanie vlastných databáz bez požiadavky spoločného zdieľania jednotlivých poznatkových fondov. Výsledné informačné produkty, vypracované analytickým pracoviskom NBAC, sú poskytované všetkým zúčastneným subjektom.

6. Záver

SIS v roku 2013 v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získavala, sústreďovala, vyhodnocovala spravodajské informácie a poskytovala ich príjemcom ustanoveným zákonom, čím plnila svoje úlohy v spravodajskej oblasti, a tým prispievala k spravodajskej ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov SR.


(1) Napríklad v Pakistane došlo 23. 6. 2013 k útoku islamistických militantov na základný tábor medzinárodnej horolezeckej expedície na Nanga Parbat, pri ktorom zahynuli dvaja občania SR.

(2 )Pri útoku bojovníka Talibanu infiltrovaného v afganských ozbrojených silách z 9. 7. 2013 na vojenskej základni NATO v Kandaháre, kde pôsobili slovenskí vojaci v rámci medzinárodných jednotiek ISAF, bol zabitý vojak SR a ďalší 6 slovenskí vojaci boli zranení. Následne 23. 7. 2013 Taliban zverejnil videozáznam, týkajúci sa útoku na slovenských vojakov v Afganistane.

Počas teroristického útoku 27. 12. 2013 na konvoj ISAF pri Kábule zahynuli dvaja príslušníci OS SR. K útoku sa prihlásil Taliban.