Pre vás

01

Správa o činnosti SIS v roku 2012

Bratislava, november 2013
 1. Úvod
 2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS
  1. Bezpečnostná oblasť
  2. Boj proti terorizmu
  3. Nelegálna migrácia
  4. Kontrašpionážna ochrana
  5. Boj proti organizovanému zločinu
  6. Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia
  7. Extrémistická scéna
  8. Pseudoreligiózne zoskupenia
  9. Ochrana utajovaných skutočností a previerky personálnej a priemyselnej bezpečnosti
  10. Ochrana kyberpriestoru
  11. Ekonomická oblasť
  12. Korupcia a klientelizmus
  13. Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy
  14. Colné, daňové a finančné podvody
  15. Zahraničné hospodárske vzťahy SR
  16. Zahraničnopolitická oblasť
  17. Západný Balkán
  18. Ruská federácia
  19. Ukrajina
  20. Bielorusko
  21. Čína
  22. Krízové a konfliktové oblasti
 3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti
 4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS
  1. Personálne zabezpečenie SIS
  2. Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS
  3. Rozpočet SIS
  4. Materiálno-technické zabezpečenie
  5. Informačno-technické prostriedky
  6. Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov
  7. Legislatíva a kontrola
  8. Legislatívna činnosť
  9. Kontrolná činnosť
  10. Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS
 5. Záver
02

1. Úvod

Táto správa nadväzuje na výročnú správu o plnení úloh Slovenskej informačnej služby (SIS) v roku 2011. Informuje o stave, vykonávaných činnostiach a o dosiahnutých výsledkoch pôsobenia SIS v roku 2012.

SIS je garantom spravodajskej ochrany štátu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky (SR) a pri odvracaní bezpečnostných hrozieb ohrozujúcich spoločný priestor, v ktorom sa spolu s členskými štátmi EÚ a NATO nachádza aj SR, ako aj pri ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva, aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

SIS plnením svojich úloh v spravodajskej oblasti v hodnotenom období pozitívne prispievala k ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov SR.

2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS

2.1 Bezpečnostná oblasť

03
Boj proti terorizmu

SIS nezaznamenala v roku 2012 bezprostredné teroristické ohrozenie na území SR, ani zapojenie osôb zo SR do prípravy teroristického útoku v zahraničí. Bezpečnostná situácia v SR v kontexte teroristických hrozieb zostáva stabilizovaná. Neboli zaznamenané ani radikálne prejavy a vyhlásenia otvorene podporujúce ideológiu tzv. Jadra al-Qáidy alebo iných teroristických organizácií. Udalosti arabskej jari a vývoj v niektorých krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky doteraz nemali priamy dosah na bezpečnostnú situáciu v SR a prejavili sa skôr voči európskym záujmom a cieľom v zahraničí. Využívaným modusom operandi globálnej džihádistickej siete Jadro al-Qáidy v západnom svete bol individuálny terorizmus. V tejto súvislosti sa výrazne zvýšila hrozba teroristických útokov vykonaných autonómnymi prívržencami džihádu aj v Európe, čo potvrdzujú útoky na židovskú komunitu vo francúzskom meste Toulouse v marci 2012 a na autobus s izraelskými turistami na letisku v bulharskom Burgase v júli 2012. Ďalším rizikovým trendom z hľadiska teroristického ohrozenia Európy bol v roku 2012 zvýšený nárast záujemcov z európskych moslimských komunít o bojový (teroristický) výcvik alebo o účasť priamo v bojoch v zónach džihádu. V minulosti boli z tohto hľadiska najčastejšie cieľovými krajinami Afganistan, Pakistan, Somálsko alebo Jemen, v hodnotenom období odchádzalo najviac islamistických radikálov z Európy do Líbye, Mali a predovšetkým do Sýrie. Šírenie ideológie al-Qáidy dôsledkom arabskej jari sa prejavilo aj v náraste popularity on-line džihádistickej propagandy na internete, podnecujúcej k nenávisti voči západným hodnotám v moslimských komunitách žijúcich v Európe. V SR zatiaľ nebol zaznamenaný výraznejší záujem o on-line džihádistickú propagandu.

Koordinácia boja proti terorizmu a príprava NBAC

V rámci medzirezortnej Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu na národnej úrovni sa SIS v priebehu roka 2012 zúčastňovala na plnení viacerých úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja s terorizmom v SR na roky 2011 – 2014.

V hodnotenom období výrazne pokročila realizácia projektu Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC), ktorého je SIS iniciátorom aj gestorom. NBAC je definované ako analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť bezpečnostných (teda nie len teroristických) hrozieb. SIS predložila do vlády SR projekt NBAC (schválený 7. 3. 2012) a Štatút NBAC (schválený 12. 12. 2012) a v súlade s harmonogramom plnila úlohy tak, aby od 1. 1. 2013 mohli v rámci skúšobnej prevádzky participovať na činnosti NBAC viaceré bezpečnostné zložky SR a štátne orgány SR.

Nelegálna migrácia

SR mala v roku 2012 pre väčšinu odhalených nelegálnych migrantov slúžiť prevažne ako tranzitná krajina na ceste do západnej Európy. Organizovaním nelegálnej migrácie sa zaoberali medzinárodné prevádzačské skupiny. Lídrami týchto skupín boli prevažne osoby pochádzajúce z krajín pôvodu migrantov. Okrem klasického prevádzania cez schengenskú - slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu sa organizátori nelegálnej migrácie v čoraz väčšej miere zameriavali na spôsoby, pri ktorých migranti vstupujú na územie SR legálne. Išlo najmä o účelové kúpeľné a turistické pobyty prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, účelové súkromné pozvania a účelové zakladanie obchodných spoločností.

V roku 2012 bola zistená aj aktívna činnosť rizikových osôb v organizovaní účelových sobášov cudzincov z tretích krajín s občiankami SR. Dochádzalo aj k zneužívaniu inštitútu azylu, resp. doplnkovej ochrany, poskytnutej na území SR, pričom boli zaregistrované prípady cestovania do domovskej krajiny, napriek vyhláseniam o prenasledovaní v krajine pôvodu.

Územie SR nebolo v roku 2012 priamo zasiahnuté migračnými vlnami z arabských krajín postihnutých sociálnymi a politickými nepokojmi v dôsledku udalostí arabskej jari. Naďalej však kontinuálne narastal počet nelegálnych migrantov, najmä zo Somálska. V tejto súvislosti existovalo riziko infiltrácie osôb prepojených na somálske islamistické militantné hnutie aš-Šabáb do skupín migrantov. 04

Kontrašpionážna ochrana

SIS získavala, sústreďovala a vyhodnocovala informácie o činnosti cudzích spravodajských služieb na území SR. V roku 2012 pretrvávala snaha viacerých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek. Ich aktivity boli zamerané najmä na získavanie informácií z ekonomickej, politickej a vedeckej oblasti.

V rámci kontrašpionážnej ochrany SIS úspešne rozvíjala spoluprácu s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO a EÚ.

Boj proti organizovanému zločinu

V rámci boja proti organizovanej kriminalite SIS v roku 2012 monitorovala nezákonné aktivity najvýznamnejších domácich a cudzojazyčných zločineckých skupín v SR. Organizovaný zločin v sledovanom období naďalej profitoval najmä z ekonomickej trestnej činnosti (daňových a colných podvodov, pašovania, krádeží, podvodov s nehnuteľnosťami a pod.), z obchodov s omamnými a psychotropnými látkami, organizovania nelegálnej migrácie a prostitúcie, vyberania tzv. „výpalného“ od podnikateľov, úžerníckych aktivít a z násilnej trestnej činnosti, t. j. lúpeží, vydierania, fyzického násilia, vrážd na objednávku a pod.

V oblasti ekonomickej trestnej činnosti bola venovaná zvýšená pozornosť predovšetkým podvodom s nadmernými odpočtami DPH a podvodom so spotrebnými daňami z minerálnych olejov, liehu a tabaku. Zvýšená pozornosť venovaná problematike nelegálneho obchodu s liehom súvisela aj s prípadmi výskytu jedovatého metanolu v ČR.

Jednotlivé zločinecké skupiny poskytovali podporu a tzv. ochranu pri nelegálnych aktivitách osobám zapojeným do ekonomickej trestnej činnosti, ktoré však priamo nie sú členmi týchto zločineckých skupín. Ochrana môže byť aj vynútená, keďže osoby dopúšťajúce sa nelegálnej činnosti sú ľahšie vydierateľné. Podpora zo strany zločineckých skupín sa často týkala vyvíjania nátlaku, prípadne aj fyzickej likvidácie tzv. bielych koní, ktoré sú skupinami využívané pri podvodoch s nadmernými odpočtami DPH.

SIS spolupracovala s domácimi a zahraničnými bezpečnostnými zložkami pri pátraní po páchateľoch závažnej trestnej činnosti, ktorí sa pred trestným stíhaním skrývali v zahraničí.

Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia

SIS v hodnotenom období pokračovala v monitorovaní obchodov s kontrolovanými tovarmi a plnila úlohy v oblasti kontroly dodržiavania a vykonávania medzinárodných sankcií a podieľala sa na plnení záväzkov vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv v oblasti kontroly obchodovania s konvenčným zbraňami a položkami s dvojakým použitím. SIS sa v zmysle platnej legislatívy aktívne podieľa na licenčnom procese súvisiacom s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu a výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov.

SIS odstupovala príslušným štátnym orgánom informácie a vyjadrenia súvisiace s embargovanými subjektmi a rizikové profily zahraničných podnikateľských firiem, ktoré boli v predchádzajúcom období podozrivé z proliferácie položiek s dvojakým použitím, vrátane technológií, do sankcionovaných krajín a mohli by sa pokúsiť zneužiť územie SR alebo subjekty registrované v SR na proliferačné ciele. SIS monitorovala finančné toky, ktoré by mohli znamenať porušenie medzinárodných sankcií uvalených na finančné inštitúcie rizikových krajín. Pri preverovaní jednotlivých obchodných prípadov, najmä pri identifikácii konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, SIS aktívne spolupracuje s viacerými spravodajskými službami iných štátov a v roku 2012 sa výmena informácií v tejto oblasti výrazne zintenzívnila.

V priebehu roku 2012 boli získané poznatky, ktoré poukazovali na využívanie slovenských subjektov alebo územia SR na nelegálny obchod s kontrolovanými tovarmi.

V rámci problematiky proliferácie položiek s dvojakým použitím SIS monitorovala aktivity rizikových firiem smerujúce k príprave exportu tzv. citlivých tovarov z EÚ a zo SR do rizikových krajín, ktorých realizácia by mohla viesť najmä k poškodeniu zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov SR. Záujem SIS bol zameraný aj na monitorovanie porušovania zbrojných embárg v celosvetovom meradle, o ktorých boli informovaní príjemcovia zo zákona.

SIS sa v zmysle platnej legislatívy aktívne podieľa na licenčnom procese súvisiacom s obchodovaním s položkami s dvojakým použitím. V tejto súvislosti bolo o. i. vydané negatívne vyjadrenie SIS pre export výrobkov z dôvodu možného porušenia tovarového embarga do rizikového štátu.

Pozornosť bola venovaná aj obchodovaniu s tzv. podlimitnými tovarmi, ktoré podľa zákona nie sú predmetom štandardných kontrolných procedúr, ale za určitých okolností môžu byť použité v rizikových projektoch vývoja a výroby zbraní hromadného ničenia, ich prekurzorov či nosičov v ďalších krajinách sveta.

SIS sa podieľala na monitorovaní bezpečnosti jadrových zariadení a jadrových materiálov v SR. Pri identifikácii hrozieb, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň jadrovej alebo prevádzkovej bezpečnosti jadrových elektrární, poskytovala SIS príjemcom zo zákona informačnú podporu.

05
Extrémistická scéna

Aktivity slovenských pravicových a ľavicových extrémistov nepredstavovali vážnejšie ohrozenie ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR. V porovnaní s rokom 2011 nedošlo k zásadnejším zmenám ani v početnosti, ani v smerovaní slovenskej extrémistickej scény.

Medializácia problému vlastníctva pozemkov pod nelegálne vybudovanými rómskymi osadami, ku ktorej došlo po požiari hradu Krásna Hôrka, vyvolala širokú diskusiu a prispela k zvýšeniu napätia v problematických obciach v SR. Pravicoví extrémisti pokračovali v organizovaní koncertov domácich a zahraničných hudobných skupín, niektorí z nich boli naďalej aktívni aj ako členovia skupín radikálnych futbalových fanúšikov (hooligans) a prehlbovali spoluprácu so zahraničnými ultrapravicovými zoskupeniami a jednotlivcami predovšetkým z okolitých štátov.

Slovenskí pravicoví extrémisti v hodnotenom období zneužili viaceré občianske protesty, resp. platformy občianskeho aktivizmu v SR na vlastnú propagáciu a na prezentovanie svojich názorov.

Ľavicoví extrémisti v SR, na rozdiel od iných krajín, nereagovali na pretrvávajúcu globálnu ekonomickú krízu a neradikalizovali svoje prejavy.

Aktivity extrémistov boli podporované možnosťami internetu, najmä sociálnych sietí, pomocou ktorých šírili svoju ideológiu, oslovovali sympatizantov a organizovali svoje aktivity.

Pseudoreligiózne zoskupenia

V oblasti deštrukčných siekt a náboženských spoločenstiev v roku 2012 SIS monitorovala aktivity subjektov, ktoré pri šírení svojej ideológie a snahách o získanie vplyvu v štátnej a súkromnej sfére, ako aj v prostredí samospráv používali neštandardné a netransparentné metódy, často spojené s vlastným obohacovaním a negatívne ovplyvňovali psychické a fyzické zdravie svojich stúpencov, ako aj ich sociálnu situáciu.

Ochrana utajovaných skutočností a previerky personálnej a priemyselnej bezpečnosti

V roku 2012 sa SIS podieľala na bezpečnostných previerkach realizovaných Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Vojenským spravodajstvom (VOS a VSS) a Policajným zborom. Informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb a podnikateľov boli uvedeným žiadateľom poskytované v rozsahu ustanovenom zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SIS participovala na procese posudzovania spoľahlivosti osôb preverovaných podľa osobitných predpisov Ministerstvom vnútra SR a Leteckým úradom SR a poskytovala vyjadrenia pre Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so žiadosťami o vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

V roku 2012 SIS vykonávala administratívne previerky k osobám na základe žiadostí Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR a Ministerstva vnútra SR. SIS vybavovala aj dožiadania zahraničných partnerských služieb obdobného charakteru.

Služba v hodnotenom období celkovo vykonala na základe žiadostí štátnych orgánov SR a požiadaviek partnerských spravodajských služieb  viac ako 22-tisíc bezpečnostných previerok.

Ochrana kyberpriestoru

V priebehu roka 2012 SIS monitorovala zvýšenú aktivitu hacktivistického hnutia Anonymous na Slovensku. Cielené kybernetické útoky hnutia smerovali na webové stránky slovenských politických strán, vládnych inštitúcií či štátnych organizácií. Niektoré kybernetické útoky sa uskutočnili na podporu občianskych protestov. Väčšina kybernetických útokov, ktoré sa v hodnotenom období uskutočnili v SR a súviseli s fenoménom hacktivizmu, nemala potenciál spôsobiť závažné škody. Ich realizátori svoje aktivity koordinovali prostredníctvom sociálnej siete Facebook a verejných chatových kanálov IRC. O zistených hrozbách v kyberpriestore SIS priebežne informovala určených príjemcov zo zákona, vrátane národnej autority CSIRT (Jednotka pre riešenie počítačových incidentov).

2.2 Ekonomická oblasť

6
Korupcia a klientelizmus

SIS získala v roku 2012 informácie poukazujúce na korupciu a klientelizmus v orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy, v inštitúciách štátnej správy a v subjektoch s majetkovou účasťou štátu, a to najmä pri verejnom obstarávaní, ako aj v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a dotácií z fondov Európskej únie. SIS tiež zaznamenala prípady podozrenia z korupcie pri výkone činnosti orgánov činných v trestnom konaní.

SIS zaznamenala netransparentné zadávania stavebných zákaziek na úrovni regionálnej samosprávy vopred vybraným spoločnostiam, za ktoré mali byť poskytnuté úplatky.

V oblasti manipulovania obstarávania tovarov a služieb v rámci štátnej správy SIS získala poznatky a príjemcov informovala o podozreniach z netransparentných aktivít pri udeľovaní zákaziek na dodávky výpočtovej techniky a informačných technológií.

SIS odstúpila informácie o podozrení z manipulácie verejného obstarávania v štátnej energetickej spoločnosti v prospech spriaznených firiem, na čom mali profitovať zástupcovia podniku.

V súvislosti s poskytovaním prostriedkov z eurofondov SIS informovala o podozrení z korupcie pri schvaľovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ súkromným spoločnostiam. Boli zistené aj prípady podozrení z neoprávneného čerpania dotácií na investičné projekty v oblasti poľnohospodárstva. SIS v tejto súvislosti informovala o podnikateľoch, ktorí získali z eurofondov dotácie na vysoko nadhodnotené projekty, ktorých schválenie mala sprevádzať korupcia.

V hodnotenom období boli získané poznatky o neoprávnenom vyplácaní sociálnych dávok a dôchodkov, ktoré mali byť priznané na základe korupčných praktík.

Podozrenia z korupčných aktivít boli zistené aj v súvislosti s daňovými a colnými podvodmi, na ktorých mali participovať viacerí pracovníci daňovej a colnej správy.

Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy

V hodnotenom období SIS získala poznatky, ktoré poukazovali na podozrenia z pretrvávajúceho poškodzovania hospodárskych záujmov SR v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a samospráv.

Podozrenia na poškodzovanie hospodárskych záujmov štátu boli zaznamenané najmä v energetických a v teplárenských spoločnostiach. Lobistické a korupčné tlaky záujmových skupín prepojených na vrcholový manažment spoločností s majetkovou účasťou štátu mali vyústiť do manipulácie procesov verejného obstarávania. V niektorých prípadoch boli zaznamenané indície, že z uvedených dôvodov mali byť verejné súťaže úmyselne obchádzané.

V hodnotenom období boli získané poznatky, ktoré indikovali podozrenia z poškodzovania hospodárskych záujmov SR pri správe a nakladaní s majetkom samospráv a v inštitúciách štátnej správy.

SIS poukázala na podozrenia z tunelovania prostriedkov získaných z eurofondov, napr. prostredníctvom fondu manažujúceho financovanie podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov EÚ cez nadhodnotené platby alebo platby za nerealizované práce a služby, či zneužitie dotácií z eurofondov na iné ako deklarované ciele. Pozornosť bola venovaná aj podozreniam, že malo dochádzať k čerpaniu eurofondov spoločnosťami, ktoré sú prepojené na skupiny organizovaného zločinu.

SIS informovala príjemcov o podozreniach z ovplyvňovania súdnych konaní vo veci neoprávnených majetkových a finančných nárokov voči štátu.

Boli získané poznatky o podozreniach z nezákonných prevodov pozemkov zo štátneho vlastníctva do vlastníctva súkromných osôb, ku ktorým malo dôjsť na základe sfalšovaných, resp. nezákonných právnych titulov. SIS upozornila príjemcu na podozrenia z nezákonného vyňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jej následného preklasifikovania na oveľa drahšie stavebné pozemky.

Colné, daňové a finančné podvody

V súvislosti s daňovými podvodmi bola pozornosť SIS zameraná predovšetkým na podvody v oblasti nepriamych daní - spotrebné dane a DPH. Vzhľadom na obrovský rozsah škôd, ktoré daňové podvody spôsobujú príjmovej zložke štátneho rozpočtu, patrí v súčasnosti táto oblasť medzi hlavné priority SIS v oblasti ochrany hospodárskych záujmov SR.

Pri spotrebných daniach boli zaznamenané viaceré prípady daňových únikov súvisiacich s nelegálnym obchodovaním s liehovinami, tabakom a minerálnymi olejmi. Spravodajská pozornosť bola zameraná aj na oficiálnych výrobcov a obchodníkov s tovarom zaťaženým spotrebnými daňami, ktorí môžu prípadnú nelegálnu činnosť ľahšie kryť popri legálnych obchodoch s predmetnými komoditami. Bolo zaznamenaných niekoľko podozrivých prípadov, v ktorých mali spoločnosti disponujúce potrebnými povoleniami vyrábať tovar zaťažený spotrebnými daňami aj mimo účtovnej evidencie. SIS tiež odstúpila príjemcom informácie o prípadoch daňových podvodov na spotrebných daniach v regióne strednej Európy vrátane SR, realizovaných medzinárodnými skupinami obchodníkov.

Väčšina cigariet pašovaných na alebo cez územie SR je legálne vyrobená, zakúpená a zdanená na Ukrajine. Až približne 87 % z maloobchodného predaja cigariet na Zakarpatskej Ukrajine je podľa expertného odhadu určených na nelegálny export do EÚ.

SIS v hodnotenom období získala poznatky o podozreniach z rozsiahlych daňových podvodov na DPH. Jednotlivé daňové subjekty si mali neoprávnene uplatňovať nadmerné odpočty DPH, resp. si mali upravovať svoju daňovú povinnosť na základe fiktívnych obchodov. V prípade nadmerných odpočtov DPH bolo zistené, že v rámci jednotlivých regiónov Slovenska pôsobí viacero organizovaných skupín, ktoré pri nadmerných odpočtoch DPH spolupracujú, pričom do podvodov sú zapájané aj spoločnosti pôsobiace v zahraničí. Pri podvodoch s nadmernými odpočtami DPH sú často využívané spoločnosti, ktoré boli založené firmami špecializujúcimi sa na zakladanie obchodných spoločností. Následne boli tieto spoločnosti prepísané na nastrčené osoby tzv. biele kone. Pri daňových podvodoch organizované skupiny využívajú aj existujúce spoločnosti, ktorých konatelia ani vlastníci v niektorých prípadoch o realizovaných podvodoch nevedia.

Rozsiahle daňové podvody boli zaznamenané aj pri obchodovaní s tovarom pochádzajúcim z Ázie.

Vzhľadom na zapojenie zahraničných spoločností a osôb do tohto druhu nelegálnej činnosti SIS v danej oblasti aktívne spolupracuje so zahraničnými spravodajskými službami. V uvedenej sfére bola v roku 2012 zintenzívnená aj spolupráca SIS s vybranými zložkami Finančnej správy SR.

Zahraničné hospodárske vzťahy SR

V oblasti ochrany zahranično-ekonomických záujmov SR bola pozornosť SIS sústredená na riziká obmedzenia alebo prerušenia dodávok strategických surovín, najmä ropy a plynu. Pozornosť bola venovaná aj všeobecným trendom vývoja v teritóriu Ruskej federácie a Ukrajiny vo väzbe na možné ohrozenie dodávok strategických surovín, ako aj na vývoj v jadrovej energetike.

V rusko-ukrajinskom spore o ceny plynu pre Ukrajinu nebol v roku 2012 dosiahnutý žiadny progres. Krátenie dodávok ruského zemného plynu do Európy na prelome januára a februára 2012 poukázalo na problémy Gazpromu pri pokrytí špičkových odberov v Európe a v Ruskej federácii v prípade extrémne chladného počasia. V apríli 2012 sa začalo krátenie dodávok ruskej ropy južnou vetvou ropovodu Družba do štátov strednej Európy, problémy s dodávkami ropy do susednej Českej republiky pretrvávali až do konca roka 2012.

SIS priebežne hodnotila vývoj dlhovej krízy v eurozóne a na základe zistených poznatkov predikovala ďalší vývoj a identifikovala s ním súvisiace riziká pre SR.

2.3 Zahraničnopolitická oblasť

7
Západný Balkán

SIS naďalej monitorovala región západného Balkánu, kde pretrvávajú etnické problémy, ktoré spolu s hospodárskymi a finančnými ťažkosťami štátov regiónu, zlou sociálnou a ekonomickou situáciou obyvateľstva, s prepojením organizovaného zločinu na miestne elity a všadeprítomnou korupciou komplikujú politickú situáciu, spôsobujú stagnáciu reforiem a spomalenie integračných procesov. Krehká stabilita bezpečnostnej situácie je narúšaná lokálnymi incidentmi, predovšetkým na územiach styku slovanského a albánskeho etnika. Angažovanosť medzinárodnej komunity v oblasti zostávala dôležitým faktorom stability a pokroku.

Ruská federácia

Vnútropolitická situácia Ruskej federácie bola najmä v prvej polovici roka 2012 poznačená nezvyčajne početnými protestnými reakciami verejnosti na výsledky volieb do Štátnej dumy a intenzívnou prezidentskou predvolebnou kampaňou V. Putina zameranou na víťazstvo už v prvom kole volieb. Demonštrácie síce nepredstavovali pre vládnuci režim priamu hrozbu, ale boli varovným signálom pre mocenské štruktúry. Tie v snahe utlmiť protestný potenciál populácie zintenzívnili podporu konzervatívnej politiky, prezentácie patriotizmu a silného Ruska vo svetovom spoločenstve.

Organizačné a personálne zmeny vo vláde a v prezidentskej administratíve boli zamerané na vyrovnanie vplyvu mocenských skupín. Vnútropolitickú stabilitu ďalej ohrozovali najmä vyostrený zápas medzi zástancami konzervatívnej a liberálnejšej hospodárskej politiky, problémy presadzovania reforiem v silových zložkách a komplikovanejšie získavanie finančných prostriedkov na podporu sociálnych programov.

Rizikovým faktorom v RF zostáva bezpečnostná situácia na Severnom Kaukaze, kde sa centrum ozbrojených útokov presunulo do Dagestanu. Narastá počet prívržencov radikálneho islamu a boli zaznamenané snahy o rozšírenie ozbrojených aktivít aj do ďalších oblastí s prevahou islamského obyvateľstva (Tatarstan).

Prioritou zahraničnej politiky Ruska aj po nástupe V. Putina do funkcie prezidenta zostali vzťahy s krajinami tzv. blízkeho zahraničia. Pokračovali snahy RF o rozšírenie jej vplyvu v štátoch Strednej Ázie prostredníctvom bilaterálnych kontaktov, ale aj multilaterálnych organizácií, predovšetkým Organizácie Dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) a postupným budovaním Eurázijskej únie.

Vzrástol tiež tlak na začlenenie Ukrajiny do Colnej únie (RF, Kazachstan, Bielorusko), resp. vstup Ruska do plynárenského a tranzitného systému Ukrajiny. Ako hlavný nátlakový prostriedok používala RF vysoké ceny plynu. Bilaterálne spory priebežne ohrozovali bezpečnosť dodávok energetických surovín do strednej Európy.

Vzťahy RF a EÚ komplikovali neústupčivosť RF k riešeniu požiadaviek vyplývajúcich z tzv. 3. energetického balíčka a snaha o urýchlenie procesu uvoľnenia vízovej povinnosti.

Spornými otázkami spolupráce RF s NATO zostali európska protiraketová obrana, rozširovanie NATO a kritika RF voči angažovaniu NATO v Líbyi a riešeniu krízy v Sýrii.

Ukrajina

V roku 2012 SIS hodnotila predovšetkým riziká súvisiace s dodávkami strategických surovín. Parlamentné voľby v októbri 2012 vyhrala Strana regiónov súčasného prezidenta Viktora Janukovyča. Ich priebeh vyvolal kritiku Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Opozícii sa nepodarilo zjednotiť a ani zužitkovať potenciál vyvierajúci z čoraz väčšej sociálnej a ekonomickej nespokojnosti obyvateľstva.

Vo vzťahu Ukrajiny k EÚ v hodnotenom období nedošlo k pokroku v integračnom procese.

Bielorusko

Najvýznamnejším momentom na vnútropolitickej scéne v Bielorusku boli septembrové parlamentné voľby. V porovnaní s rokom 2008 boli síce zaznamenané isté zlepšenia, vo všeobecnosti ich ale pozorovatelia OBSE vyhodnotili ako netransparentné a nespĺňajúce medzinárodné štandardy. Voľby nepriniesli výraznejšie zmeny v politickom systéme krajiny ani v jej vzťahoch s EÚ. Všetci novozvolení poslanci sú prívržencami režimu a do parlamentu sa nedostal žiaden predstaviteľ opozície. Rozdrobená opozícia sa nedokázala zjednotiť na spoločnej taktike účasti na voľbách alebo ich bojkote a nebola schopná efektívne využiť predvolebnú kampaň na vlastnú prezentáciu. Medzi predstaviteľmi opozície naďalej panovala nedôvera a vzájomné obviňovanie.

V zahraničnopolitických vzťahoch pokračoval nepriaznivý vývoj vo vzťahoch medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý vyvrcholil v prvom štvrťroku 2012 odchodom veľvyslancov krajín EÚ z Bieloruska. V priebehu roka sa napätie síce postupne zmierňovalo, spolupráca Bieloruska s jednotlivými členskými krajinami EÚ sa však rozvíjala len na bilaterálnej úrovni a oficiálne vzťahy s EÚ ostali naďalej chladné. RF jednoznačne vyjadrovala svoju podporu Bielorusku (ako členovi Colnej únie a Jednotného hospodárskeho priestoru), čím sa snažila posilniť vlastné pozície v krajine. Bielorusko naďalej prejavovalo záujem o účasť v euroázijských integračných procesoch.

V kontexte hospodárskych problémov a zavedenia sankcií zo strany EÚ SIS venovala pozornosť aj vývoju ekonomiky Bieloruska.

Čína

V Čínskej ľudovej republike sa na 18. kongrese Komunistickej strany Číny (KSČ) v novembri 2012 začal proces odovzdávania moci predstaviteľom 5. generácie lídrov, ktorý sa zavŕšil v marci 2013 zmenou na poste prezidenta a premiéra krajiny. S nástupom novej generácie sú spojené očakávania určitých ekonomických a politických reforiem a v zahraničnopolitickej oblasti potvrdenie postavenia Číny ako novej globálnej veľmoci. Na prudký ekonomický vývoj krajiny bude nadväzovať snaha o posilňovanie jej ekonomického i politického vplyvu a angažovanosti vo svete, čo sa premietne do asertívnejšej zahraničnej politiky zameranej na upevnenie jej pozície ako v Ázii, tak aj v afrických krajinách a na Blízkom východe.

8
Krízové a konfliktové oblasti

Situácia v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky zostávala poznačená turbulentným vývojom po páde niektorých autoritatívnych arabských režimov. Politické zmeny boli sprevádzané nerealistickými očakávaniami v politickej a sociálnej oblasti, čo sa pretavilo do rastúcej nespokojnosti obyvateľstva s politickými elitami, ktoré vzišli z porevolučných volieb. Nárast vplyvu náboženských strán, vrátane radikálnych, je prirodzeným vyústením otvorenia politického priestoru po arabskej jari a odzrkadľuje silný sociálny konzervativizmus niektorých vrstiev obyvateľstva.

V regióne Blízkeho východu SIS venovala prioritnú pozornosť občianskemu konfliktu v Sýrii, ktorý zostáva najtraumatickejším momentom arabskej jari a zdrojom nestability v širšom regióne s potenciálnymi dosahmi na záujmy EÚ. Vývoj v krajine smeruje k dlhodobému konfliktu s prehlbujúcim sa sektárskym charakterom a s vážnymi humanitárnymi dôsledkami. Najväčším zdrojom obáv medzinárodného spoločenstva a spojencov SR v NATO a EÚ boli sýrske zásoby chemických zbraní, ktoré režim využíva na odstrašovanie zahraničnej intervencie. Sýrske chemické zbrane by sa mohli stať aj predmetom neodbornej manipulácie alebo zneužitia povstalcami či náboženskými extrémistami.

Diplomatické iniciatívy o prímerie sprostredkované OSN a Ligou arabských štátov v roku 2012 zlyhali. Obe strany sa spoliehali na vojenské riešenie krízy, žiadna z nich však nebola schopná zvrátiť rovnováhu síl vo svoj prospech. Režim ako aj opozícia boli do značnej miery závislé na zahraničnej finančnej a vojenskej pomoci, ktorá sa vo veľkej miere podieľala na predlžovaní konfliktu.

Izraelské vládnuce strany neboli pred parlamentnými voľbami motivované k žiadnym výraznejším ústupkom voči Palestínčanom, keďže by to mohlo oslabiť ich voličskú podporu. Prijatie Palestíny ako nečlenského pozorovateľského štátu OSN v novembri 2012 viedlo k sankčným opatreniam zo strany Izraela, ktoré výrazne poškodili pozíciu predsedu Palestínskej samosprávy M. Abbása. Expanzia židovských osídlení na Západnom brehu a nárast násilného extrémizmu v radoch židovských osadníkov zostávajú zdrojom napätia a poškodzujú vzťahy Izraela s jeho spojencami.

Patový stav blízkovýchodného mierového procesu nahrával radikálnym skupinám v pásme Gazy a ich zahraničným sponzorom. Malé extrémistické skupiny podporované Iránom zvyšujú svoj vplyv na úkor vládnuceho hnutia Hamás. Palestínska samospráva na Západnom brehu dosiahla iba slabý pokrok v rokovaniach s Hamásom o opätovnom politickom zjednotení oboch entít.

Egypte sa v hodnotenom období uskutočnili parlamentné a prezidentské voľby, ktorých výsledky potvrdili všeobecný trend v porevolučných severoafrických krajinách - silnú podporu verejnosti islamistickým politickým subjektom. Prezident M. Mursí krátko po nástupe do funkcie čelil viacerým výzvam a hrozbe ďalšieho predlžovania prechodného obdobia. Ešte počas absencie ústavy, ktorá by presne definovala jeho právomoci, prijal niekoľko ústavných dekrétov, ktorými prevzal na seba moc na úkor armády a výrazne si posilnil svoje postavenie. Rastúcu nespokojnosť opozície a obyvateľstva s mocenskými ambíciami prezidenta a Moslimského bratstva ešte viac vystupňovalo kontroverzné prijatie novej ústavy. Referendum o schválení ústavy bolo síce úspešné, nízka účasť však potvrdila klesajúcu podporu obyvateľstva egyptskému vedeniu, ako i celkovú frustráciu a nespokojnosť zo smerovania stále neukončeného, prechodného obdobia. Politická scéna sa výrazne polarizovala. Celková neistota v kombinácii so zhoršujúcimi sa životnými podmienkami vyústili koncom roka 2012 v násilné masové protivládne demonštrácie. Opätovné vypuknutie násilností, ako i nárast teroristických aktivít najmä v oblasti severného Sinaja, ktoré si vyžiadali zásah armády, znamenali výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie. K zhoršeniu celkovej situácie v Egypte značnou mierou prispela aj prehlbujúca sa ekonomická kríza.

V hodnotenom období bol Irán vystavený čoraz prísnejším sankciám zo strany USA a EÚ, z ktorých sa za najzávažnejšie považuje embargo na import iránskej ropy do krajín EÚ. Citeľný účinok sankcií mal za následok prvé verejné prejavy nespokojnosti obyvateľstva a naštrbil aj doteraz nespochybniteľnú jednotu iránskej politickej elity v otázke smerovania jadrového programu. Napriek sankciám krajina pokračovala v obohacovaní uránu, rozširovaní kapacít a zdokonaľovaní technologického vybavenia. Paralelne prebiehali zo strany medzinárodnej komunity snahy o udržanie diplomatických stykov s Iránom na úrovni skupiny P5+1 a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

SIS v roku 2012 monitorovala aj vývoj situácie v Líbyi s dôrazom na vyhodnotenie prebiehajúcich zmien po páde režimu M. Kaddáfího. V krajine došlo k prvým slobodným parlamentným voľbám a k sformovaniu nového dočasného parlamentu a vlády, ktoré však naďalej zápasili o všeobecnú akceptáciu svojej legitimity a neboli schopné naplno presadiť autoritu štátnych inštitúcií na celom území krajiny. Kontrolu nad časťami územia Líbye naďalej vykonávajú navzájom súperiace ozbrojené milície, pozostávajúce z bývalých povstalcov. Napriek snahám vlády o ich začlenenie do národného bezpečnostného aparátu ozbrojené skupiny odmietali odovzdať zbrane a vzdať sa nimi kontrolovaných území. Bezpečnostnú situáciu v krajine komplikovali pokračujúce etnické konflikty najmä na juhu Líbye, ktorý bol v roku 2012 vyhlásený za vojenskú zónu s cieľom zabrániť pašovaniu zbraní, drog a nelegálnych imigrantov z a do krajiny. Celková bezpečnostná situácia v krajine mala zhoršujúcu sa tendenciu s potenciálom nárastu etnických konfliktov, šírenia náboženského extrémizmu a zväčšujúcou sa pravdepodobnosťou útokov na západné ciele.

Tranzíciu Tuniska k demokracii komplikovali počas roku 2012 narušené vzťahy medzi vládnucou umiernenou islamskou stranou an-Nahda a jej koaličnými partnermi (at-Takattul a Kongres pre republiku). K nepriaznivej atmosfére prispievali aj obvinenia rozdrobenej opozície voči strane an-Nahda a jej radikálnemu krídlu, že sa pokúša o islamizáciu krajiny. Vláda nedokázala v priebehu roka efektívne reagovať na prehlbujúce sa sociálne a ekonomické problémy obyvateľstva, čo na konci roka vyvolalo sériu protivládnych demonštrácií pod vedením tuniských odborových zväzov. Vyhrotená situácia prispievala k zhoršovaniu bezpečnosti v krajine a vytvárala vhodné podmienky pre pôsobenie salafistických skupín, ktoré zintenzívnili svoje aktivity. Bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu pre krajinu predstavovala aj infiltrácia teroristických skupín operujúcich v štátoch severnej a subsaharskej Afriky.

Bezpečnostná situácia v Afganistane sa v priebehu roka 2012 zásadnejšie nezmenila a najmä v oblastiach obývaných Paštúnmi zostávala veľmi komplikovaná. Počet bezpečnostných incidentov bol porovnateľný s predchádzajúcim obdobím, zvýšil sa však počet útokov typu „green-on-blue“ (útoky príslušníkov afganských bezpečnostných zložiek na vojakov ISAF). Pokračovali prípravy na odchod spojeneckých vojsk z krajiny v roku 2014. Harmonogram procesu odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť afganským bezpečnostným zložkám sa darilo realizovať, problémom zostávala efektívnosť afganských inštitúcií, ich nízka kompetentnosť a vysoká miera korupcie. Hnutie Taliban v hodnotenom období prejavilo záujem o rokovania s medzinárodnou komunitou. Paralelne však pokračovalo v bojových aktivitách, ktoré naďalej považovalo za hlavný prostriedok na presadenie svojich cieľov. Afganská politická scéna sa začala pripravovať na prezidentské voľby v roku 2014, ktorých by sa už nemal zúčastniť súčasný prezident H. Karzai. Proces prípravy volieb indikoval vážne riziko ich manipulácie, ako aj zámer súčasného prezidenta získať si nad ich priebehom čo najväčšiu kontrolu. Viaceré opatrenia, ktoré v roku 2012 prijal H. Karzai, zároveň signalizujú jeho sústredenie na konsolidáciu vlastnej mocenskej pozície a snahu o udržanie významného vplyvu v krajine aj v období po uskutočnení prezidentských volieb.

Dlhodobo nestabilná situácia v Pakistane bola v sledovanom období poznačená viacerými závažnými udalosťami. Krajina čelila vážnym sociálnym a ekonomickým problémom. Nedostatočné zásobovanie obyvateľstva energiami a sektárske strety spôsobili vlnu masových demonštrácií. Bezpečnostná situácia zotrvávala napätá. Pakistanský Taliban sa podieľal na množstve bezpečnostných incidentov, vrátane násilností počas sviatku muharram a teroristických útokov na pakistanských predstaviteľov. V politickej rovine išlo najmä o konflikt vlády a prezidenta so súdnou mocou, ktorého vyústením bola výmena na poste premiéra. Vedenie pakistanskej armády si udržiavalo odstup od vnútropolitických konfliktov. Vo vzťahu k Afganistanu a v kontexte snahy o zmierenie s hnutím Taliban vyvolal Pakistan určité pozitívne očakávania svojim ústretovým krokom z konca roka 2012 vo forme prepustenia väčšieho počtu bojovníkov Talibanu z pakistanských väzníc.

V regióne Strednej Ázie pretrvávala potenciálna hrozba destabilizácie ako dôsledok autokratickej formy vládnutia v jednotlivých krajinách (s výnimkou Kirgizska), neschopnosti režimov napĺňať očakávania obyvateľstva v sociálnej a ekonomickej oblasti a kontrolovať pohraničné oblasti. Významnými faktormi zostávali aj latentné riziko vypuknutia etnických konfliktov v Kirgizsku, stupňujúce sa napätie medzi Tadžikistanom a Uzbekistanom pre ich spor týkajúci sa vodných zdrojov či možná aktivizácia radikálnych islamských skupín po odchode spojeneckých vojsk z Afganistanu.

Kazachstane potvrdili dominanciu politických síl lojálnych prezidentovi januárové parlamentné voľby. Výmeny na vysokých štátnych postoch, ktoré sa uskutočnili v septembri 2012, boli zrejme odrazom snahy prezidenta o vyváženie mocenských pozícií kazašských vládnych elít. V Uzbekistane boli snahy politických elít o posilnenie mocenského postavenia brzdené bezpečnostným aparátom. Vedenie krajiny pokračovalo v posilňovaní vzťahov s USA, ktoré majú záujem udržať si svoje pozície v regióne aj po odchode z Afganistanu. Nová zahraničná doktrína Uzbekistanu síce explicitne zakázala zriadenie vojenskej základne na jeho území, avšak nevylúčila jej vznik vo forme logistického centra. Na zvýšenú intenzitu integračných snáh Ruska v stredoázijskom priestore reagoval Uzbekistan pozastavením svojho členstva v Organizácii Dohody o kolektívnej bezpečnosti. Personálne zmeny, ku ktorým došlo v Tadžikistane začiatkom roka, mali len symbolický charakter a ich cieľom bolo predovšetkým upokojenie rastúcej nespokojnosti verejnosti a ďalšia konsolidácia moci prezidenta. Aktivity tadžickej opozície boli tvrdo potláčané, čo vytvára priestor pre radikalizáciu jej stúpencov. V Kirgizsku sa novému vedeniu krajiny darilo čeliť tlaku opozície a predchádzať vážnejším politickým stretom. Krajina však podobne ako Tadžikistan nebola schopná riešiť svoje sociálno-ekonomické problémy, zabezpečiť ochranu hraníc či zamedziť korupcii a aktivitám kriminálnych skupín. Tadžikistan aj Kirgizsko posilnili svoje vzťahy s Ruskom, ktoré si v Tadžikistane zabezpečilo predĺženie svojej vojenskej prítomnosti do roku 2042 a v Kirgizsku ešte viac posilnilo jeho závislosť na ruskej bezpečnostnej, ekonomickej a energetickej pomoci.

V roku 2012 dominovala severokórejskej vnútropolitickej scéne snaha jej nového vodcu Kim Čong-una a vládnucej politickej elity upevniť svoju pozíciu, stabilizovať situáciu v krajine a konsolidovať moc vo svojich rukách na úkor armády. Táto snaha sa odrazila na personálnych výmenách na niektorých významných postoch v krajine, ako aj vo vyhláseniach o úmysle realizovať v krajine ekonomické reformy a zlepšiť tak životnú úroveň obyvateľstva. Správanie a kroky Severnej Kórey boli nevyspytateľné, charakterizované protirečivým konaním. Na jednej strane severokórejské vedenie deklarovalo ochotu k ústretovejšej politike (zrejme s cieľom znížiť svoju závislosť na Číne a získať materiálnu a humanitárnu pomoc), na strane druhej intenzívne pokračovalo vo svojom jadrovom a raketovom programe.

3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti

Úlohy SIS ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR) písomne prostredníctvom svojho predsedu. BR SR je poradným orgánom vlády SR, pričom jej predsedá predseda vlády SR a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na jej rokovania. Riaditeľ SIS na zasadnutiach BR SR ústne informuje jej členov o tom, ako služba hodnotí bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. V rámci štruktúry BR SR pôsobí Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v SR a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády SR. Riaditeľ SIS podáva členom výboru ústnu informáciu o plnení spravodajských priorít a o aktuálnych poznatkoch spravodajského pôsobenia SIS.

V zmysle zákona o SIS využíva SIS oficiálne kontakty so štátnymi orgánmi, inštitúciami a úradmi na získavanie informácií a podkladov, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených zákonom. Príslušníci SIS vstupujú do oficiálnych kontaktov na základe poverenia alebo splnomocnenia riaditeľa SIS.

V roku 2012 SIS pokračovala v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR a so všetkými ministerstvami SR vrátane ich podriadených zložiek. Spolupráca prebiehala aj s ďalšími štátnymi úradmi a inštitúciami.

V rámci oficiálnych kontaktov SIS získavala najmä informácie a materiály, ktoré boli využité v rámci analytickej a operatívnej činnosti, ako aj spätnú väzbu k spravodajskej produkcii SIS s cieľom jej skvalitnenia. Intenzívna spolupráca sa ďalej týkala ochrany utajovaných skutočností, výkonu bezpečnostných previerok, certifikácie technických prostriedkov, rozvoja informačných a komunikačných technológií, šifrovej ochrany informácií, ochrany pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov, legislatívnej činnosti a medzinárodného krízového manažmentu.

Príslušníci SIS vstupovali do oficiálnych kontaktov aj v súvislosti s ich účasťou vo viacerých medzirezortných orgánoch, ktoré sa zaoberajú problematikou bezpečnosti štátu. SIS napríklad pôsobila v Expertnej skupine na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, v Medzirezortnom expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou, v Stálej expertnej skupine na posudzovanie žiadostí o vydanie povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a v Stálej medzirezortnej pracovnej skupine, ktorá sa zameriava na vyhodnocovanie hrozieb pre jadrové zariadenia.

SIS v spolupráci s Policajným zborom (PZ) v roku 2012 spresňovala detaily a pripravovala implementáciu mechanizmu vyhlasovania stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky, ktorý bol spracovaný v rámci medzirezortnej Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu na Slovensku v roku 2011. Proces prípravy stupnice teroristického ohrozenia vyústil do zavedenia do praxe 4-stupňovej škály so slovným vyjadrením a s farebným označením jednotlivých stupňov - nízky (biela farba), zvýšený (žltá farba), vysoký (oranžová farba) a kritický stupeň (červená farba) teroristického ohrozenia (vo forme nariadenia MV SR s účinnosťou od 1. 3. 2013).

V odôvodnených prípadoch prebiehala v roku 2012 aj priama spolupráca a koordinácia činností s príslušnými zložkami PZ s cieľom prijatia následných preventívno-bezpečnostných opatrení zo strany PZ a efektívneho zamedzenia protiprávnej činnosti. Išlo najmä o oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, ochrany ústavného zriadenia, boja proti extrémizmu a boja proti nelegálnej migrácii. Z konkrétnych prípadov úspešnej spolupráce SIS s útvarmi PZ možno uviesť realizáciu prípadu súvisiaceho s nelegálnou migráciou na území SR. Na základe spravodajskej informácie SIS z januára 2012 vykonala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP PPZ operatívne preverovanie. V súvislosti so získanými operatívnymi poznatkami bola 29. 1. 2013 vykonaná realizácia prípadov (okrem Slovenska aj na území ďalších 13 krajín, pričom komunikáciu zabezpečoval Europol). V rámci tejto akcie bolo na Slovensku zadržaných päť páchateľov, ktorí boli obvinení z trestného činu prevádzačstva.

V oblastiach Strategického zamerania vypracovala SIS v roku 2012 pre príjemcov zo zákona 407 spravodajských produktov, z toho 109 (27 %) v bezpečnostnej, 126 (31 %) v ekonomickej a 172 (42 %) v zahraničnopolitickej oblasti.

Podrobnejšia skladba spravodajskej produkcie je uvedená v nasledujúcom diagrame.

Diagram: Skladba spravodajskej produkcie v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Skladba spravodajskej produkcie v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

 

4. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

4.1 Personálne zabezpečenie SIS

10
Základné ukazovatele

K 31. 12. 2012 dosahoval počet príslušníkov SIS takmer 83 % z plánovaného stavu, čo je oproti predošlému roku mierny pokles (84 % k 31. 12. 2011). Personálne zloženie podľa základných demografických znakov zostáva v porovnaní s predošlými rokmi bez podstatných zmien.

Mužov pôsobí v SIS 60 % a žien 40 %. Vo vekovej štruktúre prevládajú vekovo mladší príslušníci – 58 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 68 % osôb.

Diagram: Skladba príslušníkov SIS podľa pohlavia, veku a vzdelania

Skladba príslušníkov SIS podľa pohlavia, veku a vzdelania

4.2 Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS

Rozpočet SIS

Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly SIS na rok 2012 bol v Národnej rade SR prerokovaný a schválený v limitoch predložených vládou SR v celkovej výške 41 551 711 eur na program Informačná činnosť. Z celkových výdavkov boli bežné výdavky vo výške 40 555 711 eur a kapitálové výdavky vo výške 996 000 eur. Príjmy boli schválené vo výške 160 000 eur.

SIS v roku 2012 vyčerpala výdavky na 100 % a príjmovú časť rozpočtu naplnila na 101 %, čím splnila všetky záväzné ukazovatele rozpočtu.

Materiálno-technické zabezpečenie

Potreby a požiadavky zložiek SIS v oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa realizovali iba v nevyhnutných prípadoch a v obmedzenom rozsahu, ktorý nezabezpečoval ďalší potrebný technologický rozvoj.

Vzhľadom na pretrvávajúci trend šetrenia verejných financií nastáva kritický stav v oblasti informačných a komunikačných systémov. Napriek nevyhnutnej údržbe a opravám dochádza z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia uvedených systémov k ich častejším výpadkom, čo môže viesť k ohrozeniu plnenia úloh SIS.

V nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia plnila SIS v roku 2012 úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. Prostriedky štátneho rozpočtu SIS čerpala pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti.

4.3 Informačno-technické prostriedky

SIS je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o SIS v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“). Ich použitím je možné zasahovať do súkromia osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom.

Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP však možno použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak sa má ITP použiť v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne i o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.

SIS v roku 2012 podala 218 žiadostí o použitie ITP, pričom sudcovia vydali 216 súhlasov na ich použitie a dve žiadosti SIS boli odmietnuté.

Z realizovaných 216 použití ITP bolo z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotených 195 prípadov. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri 165 použitiach ITP a nebol dosiahnutý v 30 prípadoch. K termínu spracovania správy*** nebolo možné vyhodnotiť zvyšných 21 realizovaných prípadov.

Tabuľka: Použitie ITP v roku 2012

    Obsahový počet

§ 2 ods. 1

písm. a)

§ 2 ods. 1

písm. b)

§ 2 ods. 1

písm. c)

Celkový

počet

1. Počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods. 1 1 194 23 218
2. z toho: vydané súhlasy 1 192 23 216
3.              odmietnuté žiadosti sudcom 0 2 0 2
4. Počet opakovaných žiadostí * na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade – § 4 ods. 2 0 0 0 0
5. z toho: vydané súhlasy 0 0 0 0
6.              odmietnuté žiadosti sudcom 0 0 0 0
7. Počet prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 – dodatočné súhlasy** - - - -
8. z toho: vydané súhlasy - - - -
9.              odmietnuté žiadosti sudcom - - - -
10. Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ *** 0 146 19 165
11. Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ *** 1 27 2 30
12. Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní **** - - - -
13. Počet prípadov nezákonného použitia ITP 0 0 0 0
14. Celkový počet žiadostí na použitie ITP súčet r. 1+4+7 1 194 23 218
15. Celkový počet vydaných súhlasov súčet r. 2+5+8 1 192 23 216
16. Celkový počet odmietnutých žiadostí súčet r. 3+6+9 0 2 0 2

Poznámky:

Zhoda v počte podaných žiadostí a v počte vydaných súhlasov na použitie ITP v roku 2012 bola potvrdená Krajským súdom Bratislava.

*      Každá žiadosť o použitie ITP, vrátane žiadosti o predĺženie lehoty použitia ITP sa eviduje samostatne.

**     SIS nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho súhlasu sudcu, touto kompetenciou disponuje iba Policajný zbor.

***   Zahrnuté sú iba počty ukončených a vyhodnotených prípadov k termínu spracovania Správy o použití ITP pre Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť v marci 2013. Ostatné prípady boli buď stále prebiehajúce alebo im plynula 30-dňová lehota na ich vyhodnotenie po ukončení.

****  Zmyslom použitia ITP Slovenskou informačnou službou nie je primárne využitie získaných poznatkov v trestnom konaní, keďže SIS podľa právneho poriadku SR nie je orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky použitia ITP odstupuje SIS orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.

Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému odpočúvania, ako aj ukladania a archivovania takýmto spôsobom získaných dát. Režim manipulácie s výsledkami použitia ITP, ako aj s písomnosťami týkajúcimi sa problematiky ITP upravuje v SIS v súlade so zákonom č. 166/2003 Z. z. interný predpis.

V priebehu roka 2012 nedošlo zo strany SIS k žiadnemu prípadu nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov.

11

4.4 Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov

Rok 2012 bol z hľadiska rozvoja medzinárodnej spolupráce pokračovaním trendov z predchádzajúcich rokov. Bilaterálna spolupráca bola zameraná predovšetkým na upevňovanie už existujúcich vzťahov s partnerskými spravodajskými službami, či už v operatívnej alebo analytickej oblasti. V súčasnosti je nadviazaná bilaterálna spolupráca so 74 partnerskými službami.

Hlavnými témami spolupráce boli aj v minulom roku boj proti terorizmu, extrémizmu, proliferácii položiek s dvojakým použitím, nelegálnemu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám cudzích spravodajských služieb. Spolupráca bola zameraná taktiež na ochranu bezpečnostných, politických a ekonomických záujmov SR a s tým súvisiace monitorovanie vývoja v rizikových a konfliktových regiónoch. Otvorili sa aj nové témy z oblasti ochrany utajovaných skutočností a kybernetického priestoru.

Aktívna spolupráca s multilaterálnymi zoskupeniami pokračovala v súlade s plánovanými aktivitami a Strategickým zameraním SIS.

4.5 Legislatíva a kontrola

Legislatívna činnosť

SIS na úseku legislatívy spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými štátnymi orgánmi. V roku 2012 SIS posudzovala takmer 90 materiálov uverejnených na medzirezortné pripomienkové konanie. Cieľom uplatnených pripomienok bolo upozorniť predkladateľa materiálu na existenciu problémov v aplikačnej praxi a vytvoriť právny základ pre riadne a efektívne plnenie zákonných úloh SIS.

Kontrolná činnosť

V rámci štátneho odborného dozoru bolo vykonaných 20 kontrol na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a zdravotného dozoru.

4.6 Kontrola legality činnosti SIS Osobitným kontrolným výborom Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS (OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS) ako orgán externej parlamentnej kontroly činnosti SIS aktívne realizuje kontrolnú právomoc Národnej rady SR (NR SR) ustanovenú zákonom NR SR č. 46/1993 Z. z. o SIS v znení neskorších predpisov vo vzťahu k legalite činnosti SIS a tak efektívne prispieva k zachovaniu účinných garancií zákonného pôsobenia SIS ako ústredného spravodajského orgánu SR. V neposlednom rade takýmto spôsobom dochádza k naplneniu Ústavou SR priznanej právomoci zákonodarnej moci vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s právnou silou ústavy, ústavného zákona a zákona. Ide o jeden z nástrojov zachovávania princípu deľby moci a systému vzájomných bŕzd a protiváh. Kontrola činnosti SIS realizovaná osobitným orgánom parlamentu je tak nevyhnutnou zárukou pre jej legálne a legitímne fungovanie, a to aj napriek skutočnosti, že pri vykonávaní činnosti pri plnení jej zákonných úloh je objektívne možné vychádzať len zo zákonom striktne určeného limitu jej vecnej pôsobnosti s prihliadnutím na možnú ďalšiu konkretizáciu pôsobnosti civilnej spravodajskej služby vo vzťahu k najvyšším ústavným činiteľom v postavení príjemcov spravodajskej produkcie, resp. so zohľadnením právnej úpravy ustanovenej medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je SR viazaná.

Podľa platnej zákonnej úpravy má externý parlamentný dohľad charakter následnej kontroly legality činnosti. Na účely realizácie tejto kontrolnej právomoci zákon ukladá riaditeľovi SIS povinnosť predložiť tomuto kontrolnému orgánu zákonom ustanovený rozsah dokumentov. Ide o Štatút SIS, podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu, správu o činnosti SIS a jej výsledkoch a exaktne vymedzený okruh interných predpisov. Ide o interné predpisy vydané v pôsobnosti riaditeľa SIS, ktoré regulujú zameranie a organizačnú štruktúru SIS, podmienky na používanie osobitných prostriedkov, druhy a spôsoby vedenia evidencií a služobný pomer príslušníka SIS. Členovia tohto kontrolného orgánu zákonodarnej moci majú na účely výkonu fyzickej kontroly objektov a pracovísk SIS oprávnenie vstupovať do jej chránených objektov a strážených priestorov. Pre prípad zistenia porušenia zákona o SIS ustanovuje tento zákon pre kontrolný orgán notifikačnú povinnosť voči NR SR a generálnemu prokurátorovi SR, ktorý stojí na čele prokuratúry ako ústavného orgánu ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Na základe vlastného rozhodnutia kontrolného orgánu o takom porušení zákona môže tiež kontrolný orgán informovať vládu SR ako orgán, ktorý prezidentovi SR predkladá návrh na vymenovanie osoby do funkcie riaditeľa SIS a návrh na jeho odvolanie z tejto funkcie. NR SR, okrem kontroly vykonávanej týmto osobitným kontrolným výborom, vykonáva svoju ústavnú kontrolnú právomoc aj priamo v pléne, v ktorom sa periodicky prerokúva správa o plnení úloh SIS, ktorú jej je riaditeľ SIS povinný predložiť najmenej raz ročne.

Pre komplexnosť dodávame, že okrem uvedených nástrojov kontrolnej činnosti je v pôsobnosti NR SR venovaná zvýšená pozornosť výkonu parlamentného dohľadu použitia informačno-technických prostriedkov. Ide o prostriedky utajeného zberu informácií, ktorými nielen SIS, ale aj iné na použitie týchto prostriedkov oprávnené orgány štátu, zasahujú do ústavne garantovaného práva osôb na súkromie. V súčasnosti je výkonom kontroly použitia týchto prostriedkov poverený Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

V roku 2012 prebiehala medzi OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS a SIS intenzívna komunikácia, týkajúca sa jednak uplatnenia regulárnych zákonných nástrojov parlamentnej kontroly činnosti SIS zo strany kontrolného orgánu, ako aj zabezpečenia riadneho výkonu kontroly legality činnosti SIS ad hoc, či už na základe podnetov členov tohto výboru alebo občanov SR, a tiež prerokúvania konkrétnych vecí osobitným kontrolným výborom vyžadujúcich aktívnu súčinnosť a spoluprácu zo strany SIS.

Štatistiky v roku 2012 potvrdzujú správnosť trendu, keď sa aj z podnetu SIS zvýšila frekvencia zasadaní OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktorá bola v roku 2012 výrazne vyššia, ako je zákonom predpísaná minimálna periodicita. Túto iniciatívu zvýšenia počtu zasadaní privítali tak členovia OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS, ako aj predstavitelia SIS.

Tabuľka: Štatistický prehľad o činnosti OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS (rok 2012)

Počet schôdzí výboru
5
Vlastné  materiály výboru
7
Materiály SIS
14
Prijaté uznesenia výboru
29

 

Vo vzťahu k realizácii štandardného rozsahu zákonných oprávnení orgánu parlamentnej kontroly v priebehu roka 2012 plnil riaditeľ SIS zákonom ustanovené povinnosti zamerané na predloženie dokumentov vyžadovaných týmto výborom. V tejto súvislosti bol na prerokovanie výboru predložený Štatút SIS, interné predpisy v rozsahu anticipovanom zákonom o SIS a Správa o činnosti SIS v roku 2011. V nadväznosti na uznesenie výboru týkajúce sa predkladania správy o činnosti SIS v polročných intervaloch bola tiež predložená Správa o činnosti SIS v prvom polroku 2012. Na účely kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov určených pre SIS zákonom o štátnom rozpočte na rok 2012 a zákonom o štátnom rozpočte na rok 2013 riaditeľ SIS na základe žiadosti výboru predložil na prerokovanie návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu 09 za rok 2012 a návrh rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu 09 – kapitola SIS na rok 2013. V súvislosti s finančnými aspektmi fungovania SIS sa členovia výboru zaujímali aj o zákonnú a internú právnu úpravu používania osobitných finančných prostriedkov a o systém internej kontroly efektivity ich vynakladania na uhrádzanie nákladov spojených s plnením utajených úloh operatívneho charakteru.

Predmetom preskúmavacej právomoci osobitného kontrolného výboru bolo tiež  preverovanie skutočností tvoriacich obsah podaní fyzických osôb smerujúcich proti SIS, v ktorých pôvodcovia týchto podaní namietali údajné protiprávne konanie SIS. Po preverení týchto skutočností na základe uplatnenia zverených kompetencií osobitný kontrolný výbor dospel k záveru, že podania nie sú opodstatnené. Osobitná pozornosť zo strany výboru bola tiež venovaná činnosti SIS v tzv. kauze Gorila, pričom výbor po zvážení relevantných skutočností konštatoval, že SIS postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Členovia výboru sa tiež v priebehu roka 2012 intenzívne zaujímali aj o prípravu novej legislatívy na úseku spravodajských služieb SR. Počas niekoľkých odborných diskusií k tejto téme členovia výboru využili svoje doterajšie skúsenosti a uplatnili niekoľko pripomienok, pozmeňujúcich návrhov a názorov, ktoré boli do návrhu zákona implementované. Svojím aktívnym prístupom a participáciou pri príprave tohto návrhu zákona členovia výboru prispeli k pozitívnej zmene tohto právneho dokumentu predovšetkým na úseku výrazného posilnenia kontrolných právomocí zákonodarnej moci a rozšírenia kontrolných nástrojov, čo v konečnom dôsledku zabezpečí účinnú externú kontrolu fungovania nielen SIS, ale aj Vojenského spravodajstva, a to na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym medzinárodným štandardom.

Osobitný kontrolný výbor bol tiež informovaný o stave aktuálnej úrovne a rozsahu spolupráce SIS so spravodajskými službami iných štátov, ako aj o aktivitách cudzích spravodajských služieb a o kontrašpionážnej ochrane SR.

Uplatňovanie kontrolných nástrojov v rámci výkonu kontroly legality činnosti SIS v roku 2012 možno, predovšetkým vo vzťahu k ich rozsahu a úrovne a otvorenosti vzájomnej komunikácie, hodnotiť ako nadštandardné. Zo spoločensko-politického hľadiska možno konštatovať, že výkon tejto kontroly prispieva k posilňovaniu právnej istoty o fungovaní SIS ako modernej spravodajskej služby demokratického štátu a zvyšovaniu dôvery spoločnosti v SIS ako gestora spravodajskej ochrany SR a jej občanov. Práve z týchto dôvodov je SIS pripravená aj naďalej poskytovať všetku potrebnú súčinnosť na efektívne uplatňovanie kontrolnej právomoci NR SR.

5. Záver

SIS v roku 2012 v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získavala a zákonom ustanoveným príjemcom poskytovala spravodajské informácie, čím plnila svoje úlohy v spravodajskej oblasti, a tak pozitívne prispievala k ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov Slovenskej republiky.