Pre vás

01

Správa o činnosti SIS v roku 2011

Bratislava, október 2012
 1. Úvod
 2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS
  1. Bezpečnostná oblasť
  2. Boj proti terorizmu
  3. Nelegálna migrácia
  4. Kontrarozviedna ochrana
  5. Boj proti organizovanému zločinu
  6. Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia
  7. Extrémistická scéna
  8. Pseudoreligiózne zoskupenia
  9. Ochrana utajovaných skutočností a previerky personálnej a priemyselnej bezpečnosti
  10. Ekonomická oblasť
  11. Korupcia a klientelizmus
  12. Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy
  13. Colné, daňové a finančné podvody
  14. Zahraničné hospodárske vzťahy SR
  15. Zahraničnopolitická oblasť
  16. Ruská federácia
  17. Ukrajina
  18. Bielorusko
  19. Krízové a konfliktové oblasti
 3. Spravodajské zabezpečenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011
 4. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti
 5. Stav, základné činnosti a kontrola SIS
  1. Personálne zabezpečenie SIS
  2. Základné ukazovatele
  3. Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS
  4. Rozpočet SIS
  5. Materiálno-technické zabezpečenie
  6. Informačno-technické prostriedky
  7. Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov
  8. Legislatíva a kontrola
  9. Legislatíva a činnosť
 6. Záver
02

1. Úvod

Táto správa nadväzuje na výročnú správu o plnení úloh Slovenskej informačnej služby (SIS) v roku 2010. Informuje o stave, vykonávaných činnostiach a o dosiahnutých výsledkoch pôsobenia SIS v roku 2011.

SIS je garantom spravodajskej ochrany štátu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky. Bola zriadená zákonom č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ako civilná spravodajská a bezpečnostná služba. Zákon o SIS vymedzuje jej úlohy, postavenie, organizáciu, systém vonkajšej kontroly zo strany Národnej rady SR, povinnosti a oprávnenia.

SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získava, sústreďuje a vyhodnocuje spravodajské informácie. Za podmienok ustanovených zákonom realizuje tiež oprávnenia spojené s aktívnou bezpečnostnou prevenciou.

SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získava a zákonom ustanoveným príjemcom poskytuje informácie o najzávažnejších ohrozeniach ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti, ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu.

V zmysle platného Strategického zamerania v bezpečnostnej oblasti sa SIS zameriava najmä na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, extrémizmu, nelegálnej migrácii, legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a na nelegálny obchod so zbraňami a materiálmi dvojakého použitia (proliferácia).

V ekonomickej oblasti SIS sleduje najmä nehospodárne alebo podvodné nakladanie s majetkom štátu a samosprávy, korupciu a klientelizmus v štátnej správe a samospráve, závažné daňové a colné podvody a ohrozenie energetickej bezpečnosti SR.

V zahranično-bezpečnostnej oblasti sa SIS zameriava na krízové a konfliktové regióny. Ďalej na možné dôsledky vzniknutých bezpečnostných a hospodárskych kríz v zahraničí na záujmy, bezpečnosť a ekonomiku SR.

V oblasti spravodajskej bezpečnosti SIS venuje pozornosť najmä ohrozeniu utajovaných skutočností, aktivitám cudzích spravodajských služieb a participuje na procese výkonu previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti.

SIS pri odvracaní bezpečnostných hrozieb ohrozujúcich spoločný priestor, ktorý je v zábere SR spolu s členskými štátmi EÚ a NATO, ako aj pri ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva, aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

V uvedených oblastiach SIS spracovala v minulom roku pre príjemcov zo zákona 444 spravodajských informácií. Štatistický prehľad spravodajskej produkcie je uvedený v tejto správe. Významný je aj objem výmeny analytických a operatívnych informácií s partnerskými spravodajskými službami. SIS plnením svojich úloh v spravodajskej oblasti v roku 2011 pozitívne prispievala k ochrane ústavného poriadku, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov Slovenskej republiky.

2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS

2.1 Bezpečnostná oblasť

03
Boj proti terorizmu

SIS nezaznamenala v roku 2011 bezprostredné teroristické ohrozenie na území Slovenskej republiky (SR),1 ani zapojenie osôb zo SR do prípravy teroristického útoku v zahraničí. Bezpečnostná situácia v SR zostáva z tohto pohľadu stabilizovaná. Taktiež neboli zaznamenané extrémistické prejavy a vyhlásenia podporujúce ideológiu tzv. Jadra al-Qáidy.

Trend decentralizácie a diverzifikácie medzinárodnej teroristickej siete Jadro al-Qáidy a udalosti arabskej jari, ktoré sa prejavili výraznejším autonómnym konaním odnoží al-Qáidy pôsobiacich najmä v krajinách Stredného východu a severnej Afriky, nemali priamy dosah na bezpečnostnú situáciu v SR v roku 2011.

V európskom priestore sa v hodnotenom období prejavil narastajúci rizikový trend „individuálneho džihádu“, podporovaný vyhláseniami vplyvných islamských duchovných, agresívnou propagandou na internete, vrátane výziev k individuálnemu terorizmu. Počet teroristických útokov realizovaných jednotlivcami alebo malými izolovane pôsobiacimi skupinami zrejme bude naďalej narastať, predovšetkým z dôvodu minimálnych nákladov, nízkeho rizika odhalenia a vysokej efektívnosti. Ako najviac rizikové sa javia izolované násilné akty jednotlivcov (tzv. osamelí vlci - „lone wolves“) inšpirované ideológiou medzinárodnej teroristickej siete Jadro al-Qáidy.

Trend množiacich sa útokov uskutočnených osamotenými útočníkmi sa prejavil nielen v oblasti islamského terorizmu, ale týkal sa aj osôb frustrovaných a nestotožnených s princípmi a hodnotami demokratickej spoločnosti. V hodnotenom období bola preto spravodajská pozornosť v oblasti boja proti terorizmu upriamená aj na tento fenomén.

SIS v priebehu roka 2011 predsedala medzirezortnej Expertnej skupine na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu na národnej úrovni v SR. Nosnou agendou SIS v rámci predsedníctva v Expertnej skupine v roku 2011 bola príprava a finalizácia návrhu národnej stupnice teroristickej hrozby.

Nelegálna migrácia

SR zostáva naďalej pre nelegálnych migrantov tranzitnou krajinou2 a pokračuje trend poklesu počtu nedovolených prekročení štátnej hranice SR. Relatívne pozitívny vývoj v oblasti nelegálnej migrácie je výsledkom uplatňovania prísnej azylovej politiky, medzinárodnej spolupráce a prijímania efektívnych bezpečnostných opatrení priamo na schengenskej hranici s Ukrajinou.

Organizované prevádzačské skupiny, okrem prevádzania cez zelenú hranicu, falšovania a pozmeňovania dokladov SR, sa v čoraz väčšej miere zameriavali na iné sofistikované spôsoby migrácie, pri ktorých už priamo nedochádza k nedovoleným prekročeniam štátnej hranice. Cudzinci usilujúci sa o vstup do SR a následne i ďalej do schengenského priestoru zintenzívnili zneužívanie legálne udelených víz a povolení na pobyt v SR.3 Častejšie boli využívané aj účelové sobáše, ktoré mali zabezpečiť migrantom pobyt na území SR, v tejto súvislosti boli prevádzačskými skupinami oslovované predovšetkým ženy zo sociálne slabších spoločenských vrstiev. K zmene národnostného zloženia nelegálnych migrantov vstupujúcich do SR došlo v dôsledku nepriaznivej humanitárnej a zložitej bezpečnostnej situácie v regióne Roh Afriky. V porovnaní so situáciou v roku 2010 výrazne vzrástol počet nelegálnych migrantov zo Somálska. SIS upozornila na potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z možných prepojení migrantov zo Somálska na radikálne islamské teroristické skupiny aktívne v regióne Roh Afriky, predovšetkým na somálske militantné hnutie al-Shabaab (jednu z najaktívnejších odnoží Jadra al-Qáidy).

SIS tiež upozornila na skupiny afrických nelegálnych migrantov (najmä nigérijských) cestujúcich bez identifikačných dokladov, ktorí majú pri zadržaní tendenciu vydávať sa za Somálčanov v snahe získať výhodnejšiu pozíciu v azylovom procese.

Udalosti arabskej jari v oblasti krajín Stredného východu a severnej Afriky, ktoré vyústili do výraznejšieho migračného tlaku do Európy,4 však mali na Slovensko skôr krátkodobý dopad a zatiaľ nespôsobili vytvorenie masívnych migračných vĺn z týchto oblastí smerujúcich na územie SR.

Vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie pravdepodobne bude migračný tlak na priestor EÚ narastať. Najkomplikovanejšia situácia bude na Balkáne a v Stredomorí, kde aktuálne ústia najsilnejšie migračné trasy z Ázie a Afriky do Európy. Je predpoklad, že územie SR bude naďalej tvoriť len relatívne menej využívanú časť migračných trás prechádzajúcich do EÚ a schengenského priestoru.

04
Kontrarozviedna ochrana

Slovenská informačná služba získavala, sústreďovala a vyhodnocovala informácie o činnosti cudzích spravodajských služieb na území SR. V roku 2011 pretrvávala snaha viacerých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy, bezpečnostných zložiek SR a o ovplyvňovanie verejnej mienky. Zvýšili sa ich aktivity a záujem o ekonomickú oblasť.

Pri kontrarozviednej ochrane SIS úspešne rozvíjala spoluprácu s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO a EÚ.

Boj proti organizovanému zločinu

V rámci boja proti organizovanej kriminalite zameriavala SIS v roku 2011 svoju pozornosť predovšetkým na trestnú činnosť najdôležitejších skupín domáceho a cudzojazyčného organizovaného zločinu. SIS príjemcom zo zákona v hodnotenom období odstupovala aj informácie o spolupráci členov zločineckých skupín s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, polície, súdov a prokuratúry, ktorá sa uskutočňovala s cieľom dosiahnuť nezákonným spôsobom výhody v súdnych sporoch, pri získaní majetku samospráv alebo objednávok pre svoje legálne podnikateľské aktivity. Tieto prepojenia negatívne vplývali na priebeh vyšetrovaní, bezpečnosť občanov, hospodárenie samospráv a ekonomické záujmy štátu.

V oblasti ekonomickej trestnej činnosti bola venovaná zvýšená pozornosť predovšetkým nadmerným odpočtom DPH a podvodom so spotrebnými daňami z minerálnych olejov, liehu a tabaku. Ekonomická trestná činnosť páchaná zločineckými skupinami mala v hodnotenom období rastúcu tendenciu a štátu v jej dôsledku vznikali rozsiahle hospodárske škody. Na účely páchania ekonomickej trestnej činnosti boli vytvárané rozsiahle siete firiem na Slovensku, ako aj v zahraničí, a preto SIS v týchto prípadoch spolupracovala s partnerskými spravodajskými službami.

Pri poskytovaní informácií, prevencii a minimalizácii negatívnych dopadov najzávažnejších foriem organizovanej kriminality SIS intenzívne spolupracovala s domácimi bezpečnostnými zložkami, ale aj s partnerskými spravodajskými službami a s medzinárodnými organizáciami.

Obchod s výrobkami obranného priemyslu a proliferácia

SIS sa v hodnotenom období aktívne podieľala na procese licenčného konania v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, pričom po opätovnom prechode kompetencií v uvedenej oblasti na rezort hospodárstva je možné konštatovať zlepšenie kontrolných mechanizmov vydávania licenčných povolení.

V uplynulom roku na území SR pôsobilo viacero subjektov, ktoré disponovali príslušným povolením na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, pričom v obchodných prípadoch často vzájomne spolupracovali. Vzhľadom na reálne personálne možnosti bola spravodajská pozornosť sústredená predovšetkým na najvýznamnejšie subjekty a na subjekty s rizikovým profilom.

V priebehu roku 2011 neboli potvrdené žiadne poznatky, ktoré by poukazovali na využívanie slovenských subjektov alebo územia SR na nelegálny obchod s výrobkami obranného priemyslu. V hodnotenom období bol v SR zavedený nový mechanizmus vykonávania fyzickej kontroly reálneho stavu zásob vojenského materiálu vo vybraných subjektoch a kontroly priebehu realizácie konkrétnych obchodných prípadov. SIS zaznamenala snahy o zmanipulovaný lacný predaj nepotrebného vojenského materiálu z majetku ozbrojených zložiek.

SIS monitorovala pripravované alebo už vyhlásené významné tendre na dodávku vojenského materiálu pre bezpečnostné zložky. V tejto súvislosti boli zistené prípady nehospodárneho nakladanie s majetkom štátu.

V rámci problematiky proliferácie materiálov dvojakého použitia SIS identifikovala aktivity smerujúce k príprave exportu tzv. citlivých tovarov zo SR do rizikových krajín, ktorých realizácia by mohla viesť k poškodeniu zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov SR.

SIS v hodnotenom období plnila úlohy v oblasti kontroly dodržiavania a vykonávania medzinárodných sankcií a podieľala sa na plnení záväzkov vyplývajúcich SR z medzinárodných zmlúv v oblasti kontroly obchodovania s konvenčným zbraňami a položkami dvojakého použitia. SIS odstupovala príslušným štátnym orgánom informácie o rizikových profiloch zahraničných podnikateľských subjektov, ktoré boli v predchádzajúcom období podozrivé z proliferácie technológií a materiálov dvojakého použitia do sankcionovaných krajín a mohli by sa pokúsiť zneužiť územie SR alebo subjekty registrované v SR na proliferačné ciele.

Štátnym orgánom SR SIS poskytla súčinnosť pri príprave Spoločného akčného plánu vlád SR a USA pre boj proti nelegálnemu nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi a súvisiacimi technológiami.

SIS sa podieľala na monitorovaní bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi v SR. Pri identifikácii hrozieb, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň jadrovej alebo prevádzkovej bezpečnosti jadrových elektrární, poskytovala SIS príjemcom zo zákona analytickú podporu.

05
Extrémistická scéna

SIS v roku 2011 nezaznamenala žiadne aktivity pravicových ani ľavicových extrémistov, ktoré by predstavovali ohrozenie samotného ústavného zriadenia v SR. Taktiež neboli zistené aktivity takýchto skupín smerujúce k používaniu teroristických prostriedkov.

Slovenskí pravicoví extrémisti svoje aktivity a prejavy v roku 2011 podriadili zámeru etablovať sa na politickej scéne. Hlavné témy, ktoré pravicoví extrémisti prezentovali, súviseli s problematickým spolužitím majoritného obyvateľstva s rómskou komunitou, so sociálnymi problémami a s kritikou štátnych orgánov.

Z ľavicových extrémistov vyvíjali násilné aktivity iba antifašisti, pričom cieľom ich fyzických útokov boli prívrženci pravicových extrémistov. Celkovo je však možné konštatovať, že antifašistické hnutie v porovnaní s rokom 2010 svoje aktivity mierne utlmilo. Na slovenskej ľavicovo extrémistickej scéne existujú aktívne zoskupenia propagujúce marxisticko-leninskú ideológiu, ale majú marginálny charakter. V rámci ľavicovo extrémistickej scény nepôsobí masovejšie antiglobalistické hnutie a neboli zaznamenané ani relevantné organizované aktivity radikálnych ekologických združení.

Slovenskí extrémisti zintenzívnili využívanie sociálnych sietí na internete ako priestoru pre zverejnenie svojich radikálnych názorov a tiež ako komunikačného nástroja na aktivizáciu svojich sympatizantov.

Pseudoreligiózne zoskupenia

V oblasti deštrukčných siekt a náboženských spoločenstiev SIS v hodnotenom období monitorovala aktivity subjektov, ktoré pri šírení svojej ideológie a snahách o získanie vplyvu v štátnej a súkromnej sfére, ako aj v prostredí samospráv používali neštandardné a netransparentné metódy, často spojené s vlastným obohacovaním a negatívne ovplyvňovali psychické a fyzické zdravie svojich stúpencov, ako aj ich sociálnu situáciu.

Ochrana utajovaných skutočností a previerky personálnej a priemyselnej bezpečnosti

V roku 2011 sa SIS podieľala na procese výkonu bezpečnostných previerok realizovaných Národným bezpečnostným úradom, Vojenským spravodajstvom (VOS a VSS) a Policajným zborom. Informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb a podnikateľov boli uvedeným žiadateľom poskytované v rozsahu stanovenom zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností (bezpečnostná previerka podľa príslušného stupňa utajenia).

SIS participovala na procese posudzovania spoľahlivosti osôb preverovaných podľa osobitných predpisov Ministerstvom vnútra SR, Leteckým úradom SR a poskytovala vyjadrenia pre Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so žiadosťami o vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom. SIS v hodnotenom období vybavila 4 507 žiadostí v súvislosti s previerkami personálnej a priemyselnej bezpečnosti, resp. s posudzovaním bezpečnostnej spoľahlivosti.

V roku 2011 SIS vykonala na základe žiadostí štátnych orgánov aj 4 280 administratívnych previerok k osobám a v rámci plnenia mimoriadnych bezpečnostných úloh vykonala služba na základe požiadaviek štátnych orgánov viac ako 7 500 bezpečnostných previerok. SIS vybavovala aj dožiadania partnerských služieb.

Celkovo SIS vykonala v hodnotenom období takmer 29 tisíc bezpečnostných previerok rôzneho typu.

2.2 Ekonomická oblasť

6
Korupcia a klientelizmus

SIS získala v roku 2011 informácie poukazujúce na prípady korupcie a klientelizmu v orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy, v inštitúciách štátnej správy a v subjektoch s majetkovou účasťou štátu pri verejnom obstarávaní a pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Korupčné a klientelistické postupy boli zistené aj v priebehu rozhodovacích procesov súvisiacich s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie (EÚ) a poskytovaním dotácií zo štátneho rozpočtu.

SIS monitorovala činnosť niektorých silných finančných investičných skupín, ktoré zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve SR, so zameraním na netransparentné aktivity poškodzujúce hospodárske záujmy SR.

V oblasti zdravotníctva bola pozornosť venovaná netransparentným aktivitám podnikateľských subjektov pri získavaní majetkových podielov vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Pozornosť bola zameraná predovšetkým na korupčné a lobistické praktiky predstaviteľov investičných skupín, cieľom ktorých bolo získanie monopolného postavenia na trhu v segmente zdravotníctva.

SIS informovala príjemcov o podozrení z korupčných praktík, súvisiacich s manipuláciami tendrov týkajúcich sa zákaziek na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v prospech vopred určených dodávateľov. SIS tiež poukázala na korupciu a zmanipulovanie súťaže na rekonštrukciu budovy štátnej inštitúcie.

Korupčné aktivity boli zaznamenané aj v orgánoch daňovej správy pri podvodoch na dani z príjmov a DPH a taktiež v orgánoch colnej správy v súvislosti s podvodmi na spotrebných daniach z minerálnych olejov a tabakových výrobkov a daňovými podvodmi pri dovoze tovaru.

SIS získala poznatky o netransparentnom prideľovaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, ktoré následne neboli využité v súlade s deklarovaným účelom. Podľa získaných informácií mnohé projekty vykazovali znaky neefektívneho a neúčelného vynaloženia nenávratných finančných prostriedkov.

Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy

Poznatky získané SIS v hodnotenom období poukazovali na pokračujúce poškodzovanie hospodárskych záujmov SR v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a samospráv.

Príjemcovia boli upozornení na korupčné a lobistické aktivity záujmových skupín a osôb, ktoré boli spojené s ovplyvňovaním verejného obstarávania v týchto spoločnostiach. K ovplyvňovaniu dochádzalo úmyselnými zásahmi do procesu verejného obstarávania a obchádzaním verejných súťaží.

Prípady manipulácie verejných súťaží boli zaznamenané najmä v energetických a teplárenských spoločnostiach. Netransparentné hospodárenie bolo zistené aj v distribučných a vodárenských spoločnostiach a v spoločnostiach využívajúcich dopravnú infraštruktúru.

Opäť boli zaznamenané prípady poškodzovania záujmov štátu v oblasti lesného hospodárstva. Nevýhodné kontrakty so spriaznenými spoločnosťami boli uzatvárané na dodávky dreva a pri predaji majetku štátneho podniku.

V hodnotenom období, podobne ako v minulosti, bolo zaznamenané množstvo prípadov podozrení z korupčného správania predstaviteľov samospráv, ktoré sa týkali netransparentného a neefektívneho nakladania s majetkom miest a obcí. Boli získané poznatky o neoprávnených reštitučných nárokoch, zmenách na listoch vlastníctva a o prípadoch nezákonného zabratia poľnohospodárskej pôdy.

Colné, daňové a finančné podvody

SIS upozornila na daňové podvody súvisiace s uplatňovaním neoprávnených daňových odpočtov DPH, krátením daní z príjmov a podvodmi so spotrebnými daňami. Boli zaznamenané daňové podvody realizované jednotlivcami, ale aj sieťou firiem. Daňové podvody boli často realizované v spolupráci s predstaviteľmi daňových a colných orgánov, ktorí sa na nich podieľali spolu s realizátormi uvedenej trestnej činnosti.

SIS informovala príjemcov o aktivitách daňových subjektov, ktoré uskutočňovali fiktívne obchodné operácie, na základe ktorých si uplatňovali neoprávnene nadmerný odpočet DPH a znižovali základ dane z príjmu, čím si krátili daň z príjmu a DPH. Daňová povinnosť bola presúvaná na ďalšie spoločnosti, v ktorých však figurovali iba nastrčené osoby, tzv. biele kone. Firmy na základe reťazových fiktívnych alebo účelovo predražených obchodov neoprávnene žiadali daňové úrady o vyplatenie nadmerných odpočtov DPH, pričom ich dodávateľské firmy z predmetných obchodov DPH neodvádzali. Do podvodov boli zapojené aj niektoré regionálne pôsobiace zločinecké skupiny.

Zahraničné hospodárske vzťahy SR

V oblasti ochrany zahranično-ekonomických záujmov SR bola pozornosť SIS sústredená na riziká obmedzenia alebo prerušenia dodávok strategických surovín.

V oblasti tranzitu energetických surovín predstavuje stupňujúce sa riziko diverzifikácia ruských exportných trás pre ropu a plyn do koridorov mimo územia Slovenska, zatiaľ čo diverzifikačné snahy SR stagnujú. Značné riziko pre zásobovanie ropou a plynom z globálneho hľadiska predstavuje nepokojná situácia v severnej Afrike a na Blízkom východe.

2.3 Zahraničnopolitická oblasť

7

V hodnotenom období pokračoval turbulentný politicko-bezpečnostný vývoj v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. V dôsledku globálnej hospodárskej krízy a pod nezanedbateľným vplyvom nového fenoménu vo forme sociálnych sietí došlo vo viacerých arabských krajinách ku konfrontáciám medzi režimom a protestujúcimi. V mnohých prípadoch vyústili tieto konflikty k pádom aj takých režimov, ktoré sa dovtedy javili ako stabilné a neohroziteľné. Mnohé z týchto sporov sa však nepodarilo vyriešiť a prerástli do dlhotrvajúcej krízy (napr. Sýria), ktorá má vážny destabilizujúci efekt na celý región. Na tomto pozadí sa komplikovali a vyostrovali vzťahy a mocenské pozície globálnych hráčov, ktoré sa následne premietali v ich snahe o udržanie, resp. podchytenie mocenského vplyvu v novo sa formujúcom priestore. Vo viacerých regiónoch dochádzalo k stupňovaniu protiamerických nálad.

Západný Balkán s pretrvávajúcimi nedoriešenými etnickými vzťahmi stále nie je stabilizovaný. Pre spory medzi etnikami sa v niektorých štátoch (Bosna a Hercegovina, Macedónsko, sever Kosova) nepodarilo zorganizovať sčítanie obyvateľstva. Etnické incidenty nemožno vylúčiť predovšetkým na územiach styku slovanskej a albánskej populácie. Integrácia ako stabilizačný faktor, vzhľadom na prebiehajúcu dlhovú krízu v eurozóne, nemá taký vplyv ako v minulosti. Medzinárodná prítomnosť, resp. tlak medzinárodnej komunity sú však naďalej významnými činiteľmi prispievajúcimi k upokojovaniu situácie. Okrem etnického napätia naďalej pretrvávajú hospodárske a finančné problémy štátov regiónu, situáciu zhoršuje aj nízka životná úroveň obyvateľstva a negatívne javy ako prepojenie politických elít s organizovaným zločinom a korupcia.

SIS sa v sledovanom období prioritne sústredila na oblasť Kosova, kde je najkomplikovanejšia situácia. Nedoriešená otázka uznania Kosova a problém statusu jeho severnej časti sú pretrvávajúcim zdrojom napätia. Spôsobili bezpečnostnú krízu (budovanie a obrana barikád Srbmi) na severe Kosova, ktorej relatívne pokojný priebeh bol možný len vďaka prítomnosti medzinárodných misií. Predčasné parlamentné voľby situáciu v Macedónsku nezmenili. Problémy spôsobené nespokojnosťou albánskeho etnika so svojím postavením pretrvávajú. To vytvára napätie vo vláde i v spoločnosti. Štát zostáva etnicky rozdelený. Neochota k ústupkom vo veci názvu štátu vedie k zablokovaniu pokroku v euroatlantickej integrácii.

Ruská federácia

SIS v hodnotenom období monitorovala politický a hospodársky vývoj v Ruskej federácii. Vnútornú politiku Ruskej federácie v roku 2011 ovplyvňovali dôsledky nevyriešených ekonomických problémov, nesystémové a pomalé presadzovanie reforiem, oslabené postavenie vládnej strany Jednotné Rusko pred parlamentnými voľbami a neistota lobistických skupín pred prezidentskými voľbami.

Bezpečnostným rizikom zostal vývoj v republikách na Severnom Kaukaze, kde sa ani relatívne intenzívnym úsilím centrálnej vlády o sociálne reformy a ekonomický rozvoj nepodarilo úplne stabilizovať situáciu. v Dagestane a Severnom Osetsku dokonca došlo k nárastu počtu teroristických útokov a zvýšil sa počet prívržencov radikálneho islamu. Celkovo sa počet teroristických útokov na území Ruska v hodnotenom období v porovnaní s minulosťou nezvýšil, ale realizované útoky boli efektívnejšie a viac medializované (letisko Domodedovo).

V zahraničnej politike predstavovali možné ohrozenie bezpečnosti dodávok energetických surovín do SR napäté vzťahy Ruskej federácie s Ukrajinou a v prvom polroku aj s Bieloruskom.

Kľúčovou bezpečnostnou otázkou vo vzťahu k Európe a USA bolo pre Ruskú federáciu budovanie európskeho bezpečnostného systému a predovšetkým protiraketovej ochrany.

Ukrajina

V sledovanom období sa SIS sústredila na riziká vyplývajúce z napätej vnútropolitickej situácie na Ukrajine.

V oblasti zahraničnej politiky je možné konštatovať, že ukrajinská diplomacia obnovila politiku „manévrovania“ medzi EÚ a Ruskou federáciou.

Bielorusko

Pozornosť SIS sa v roku 2011 zamerala najmä na situáciu v krajine po prezidentských voľbách v decembri 2010 a premietnutie ich výsledkov do zahraničnopolitickej orientácie Bieloruska.

Politická opozícia ostávala naďalej rozdrobená a nedokázala ponúknuť bieloruskej verejnosti žiadne alternatívne riešenia zložitej ekonomickej situácie.

Tvrdé potlačenie protestov opozície po voľbách v roku 2010 výrazne zhoršilo v roku 2011 vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom. Bielorusko prejavovalo záujem o zapojenie sa do euroázijských integračných procesov, získavalo výraznú finančnú podporu od Ruskej federácie a dostávalo sa pod čoraz väčší ruský ekonomický vplyv.

8
Krízové a konfliktové oblasti

Rok 2011 priniesol do dlhodobo stagnujúceho politického vývoja regiónu Blízkeho východusevernej Afriky dôležité impulzy pre zmeny, ktoré vyvrcholili pádmi režimu v Tunisku, Egypte a Líbyi. Procesy súvisiace s fenoménom arabskej jari však nie sú ukončené a naďalej výrazne ovplyvňujú situáciu v regióne. Na jednej strane vo forme prechodu k novému, pluralitnejšiemu zriadeniu v krajinách kde došlo k pádu starých režimov, alebo samotné režimy začali s procesom politických reforiem ako prevenciou pred prípadnými hlbšími otrasmi. Na strane druhej akútnymi politicko-bezpečnostnými krízami v Jemene a najmä v Sýrii.

Vzhľadom na kľúčové geopolitické postavenie Sýrie v regióne a možné presahy sýrskej krízy na región ako taký, SIS zamerala pozornosť práve na vývoj v tejto krajine. SIS monitorovala postupnú transformáciu protestov z lokálnych demonštrácií s obmedzenými sociálnymi a ekonomickými požiadavkami na masové hnutie so širokými politickými ambíciami a požiadavkou dosiahnuť pád súčasného režimu. SIS upozornila na potenciál militarizácie protestov, sektárskeho násilia a postupného komplikovania bezpečnostnej situácie, ktorá v hodnotenom období začínala naberať znaky začínajúceho protivládneho povstania. Pozornosť bola venovaná aj správaniu a stratégiám hlavných zahraničnopolitických spojencov a odporcov sýrskeho režimu, predovšetkým Ruska, v kontexte postupnej internacionalizácie sýrskej krízy.

V roku 2011 došlo v Egypte v súvislosti s arabskou jarou k pádu režimu a zvrhnutiu exprezidenta H. Mubaraka. Krajina nastúpila na cestu budovania vlastného demokratického systému. Funkciu prezidenta prevzala dočasne armáda, ktorá si za priority v prechodnom období stanovila zabezpečenie stability, potrestanie elity bývalého režimu, úspešné prevedenie krajiny procesom demokratizácie a odovzdanie moci do rúk civilnej vlády do šiestich mesiacov. Egypt v hodnotenom období čelil problémom a výzvam vyplývajúcim z nestability prechodného obdobia v podobe pokračujúcich štrajkov, zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, znižujúcej sa životnej úrovne, sektárskych konfliktov, nárastu nacionalizmu a protiizraelských postojov. a tiež nepripravenosti vojenského vedenia riešiť vzniknutú situáciu. Napriek komplikáciám a predlžovaniu časového harmonogramu odovzdania moci armádou do rúk civilného vedenia sa ku koncu roka uskutočnili parlamentné voľby. Ich výsledky potvrdili všeobecný trend v porevolučných severoafrických krajinách, ktorého základným aspektom je silná podpora islamistických politických subjektov zo strany obyvateľstva.

SIS sledovala vývoj v Iráne, najmä v kontexte jeho jadrového programu, ktorý naďalej pokračoval v obohacovaní uránu, rozširovaní kapacít a zdokonaľovaní technologického vybavenia. Spolupráca Iránu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) bola v hodnotenom období považovaná za netransparentnú a nedostatočnú. Napriek určitým náznakom sa v priebehu roka 2011 nepodarilo obnoviť jadrové rozhovory medzi Iránom a skupinou P5+1.

Irán pre nerešpektovanie požiadaviek medzinárodného spoločenstva na zastavenie jeho jadrového programu a záverov hodnotiacej správy MAAE o iránskom jadrovom programe čelil pritvrdzujúcim sa bilaterálnym sankciám najmä zo strany USA a EÚ, ktoré sa ku koncu roka zamerali na export ropy, ako na hlavný zdroj iránskych príjmov. S prijímaním nových sankcií proti Iránu nesúhlasili Rusko a Čína, ktoré naďalej presadzujú riešenie otázky jadrového programu diplomatickou cestou. V priebehu roka sa naďalej vyostrovali vzťahy medzi Iránom a Izraelom, pričom izraelská strana opakovane deklarovala, že v blízkej budúcnosti nevylučuje unilaterálnu vojenskú akciu namierenú proti zaradeniam iránskeho jadrového programu.

Vnútropolitická scéna Iránu bola poznamenaná postupným oslabovaním mocenskej pozície prezidenta Ahmadínedžáda vo vzťahu k najvyššiemu duchovnému vodcovi A. Chameneímu.

Bezpečnostná situácia v Afganistane bola aj v roku 2011 komplikovaná, s vysokým počtom bezpečnostných incidentov na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim rokom.

V krajine pokračovali prípravy na odchod spojeneckých vojsk po r. 2014 a snahy o dosiahnutie mierovej dohody s hnutím Taliban. Viaceré iniciatívy smerujúce k politickému riešeniu konfliktu sa skončili neúspešne. Posun v procese zmierenia narúšali teroristické útoky militantov a vzrastajúci počet atentátov na predstaviteľov vládnucej afganskej politickej elity. Z ovplyvňovania situácie v krajine a nedostatočnej podpory mierovému úsiliu bol opakovane obviňovaný Pakistan.

Podobne ako v predchádzajúcom období aj v roku 2011 čelil Pakistan rozsiahlym politickým, ekonomickým a sociálnym problémom, ktoré zhoršovali hospodárska kríza a humanitárna katastrofa na juhu krajiny, v dôsledku rozsiahlych povodní. Efektívnosť vládnutia slabej vládnej koalície, ktorá sa prioritne usilovala najmä o svoje udržanie pri moci, bola nízka. Armádna elita si zachovávala vplyv nad dianím v krajine, neprejavovala však záujem o prevzatie moci vojenským prevratom.

Stredná Ázia bola v monitorovanom období taktiež predmetom záujmu SIS. Dianie v regióne ovplyvňovali najmä obavy tamojších režimov z možnosti vypuknutia nepokojov v dôsledku arabskej jari a príprava na bezpečnostné riziká, ktoré regiónu prinesie odchod spojeneckých vojsk z Afganistanu a pravdepodobný návrat vlády Talibanu. Reštriktívne opatrenia, ktoré v tejto súvislosti prijali viaceré stredoázijské štáty, viedli k zastrašovaniu a obmedzovaniu práv obyvateľstva a médií. V kombinácii so slabou a nejednotnou opozíciou (s výnimkou Kirgizska) a nedostatočnou angažovanosťou obyvateľstva to nakoniec viedlo k tomu, že tu v roku 2011 neboli zaznamenané žiadne významnejšie pokusy o inšpirovanie sa udalosťami na Blízkom východe a v severnej Afrike.

V ďalšom období budú v regióne Strednej Ázie predstavovať rizikové faktory predovšetkým otázka nástupníctva (najmä v Uzbekistane a Kazachstane), sociálne, ekonomické a etnické problémy, radikalizácia obyvateľstva v dôsledku obmedzovania ich náboženskej slobody, aktivity skupín organizovaného zločinu. Významným destabilizujúcim faktorom sa v budúcnosti môže stať nedostatočná ochrana hraníc s Afganistanom a s tým súvisiaci možný nárast prenikania radikálnych islamistických skupín do regiónu po odchode vojsk medzinárodného spoločenstva z Afganistanu.

3. Spravodajské zabezpečenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011

9

SIS sa spravodajským pôsobením, navrhovaním, prijímaním a koordinovaním bezpečnostných opatrení podieľala na predchádzaní potenciálnych bezpečnostných hrozieb voči Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011 (MS), ktoré sa konali od 29. 4. 2011 do 15. 5. 2011 v Bratislave a Košiciach.

Služba prijala viaceré aktívne opatrenia, napr. vykonala viac ako 12-tisíc lustrácií a previerok osôb a iných subjektov. K bezpečnostnej situácii počas MS bolo spracovaných 22 denných zvodiek.

Bol aktivovaný systém včasného informovania kompetentných príjemcov pre prijatie účinných a adekvátnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti MS, resp. na predchádzanie všetkým hrozbám voči MS. SIS pri zabezpečovaní spravodajskej ochrany MS komunikovala s 23 zahraničnými spravodajskými službami.

SIS prispela ku koordinácii zainteresovaných subjektov a podieľala sa na priebežnom odstraňovaní bezpečnostných nedostatkov a na realizácii preventívnych opatrení. Odporúčania a upozornenia SIS boli vždy akceptované a uplatňované v požadovanom rozsahu. Spolupráca SIS s ďalšími subjektmi bola veľmi ústretová a vecná.

4. Spolupráca so štátnymi orgánmi a plnenie informačnej povinnosti

V zmysle zákona o Slovenskej informačnej službe, SIS využíva oficiálne kontakty so štátnymi orgánmi, inštitúciami a úradmi na získavanie informácií a podkladov, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených zákonom. Príslušníci SIS vstupujú do oficiálnych kontaktov na základe poverenia riaditeľa SIS.

V roku 2011 SIS pokračovala v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR a so všetkými ministerstvami SR, vrátane ich podriadených zložiek. Spolupráca prebiehala aj s ďalšími, približne 20-timi štátnymi úradmi a inštitúciami.

V rámci oficiálnych kontaktov SIS získavala informácie a materiály, ktoré boli využité pri vyhodnocovaní analytickej a operatívnej činnosti a na doplnenie poznatkových fondov s cieľom skvalitnenia tvorby spravodajskej produkcie. Možnosť recipročne požadovať poskytnutie informácií a analýz týkajúcich sa spravodajských priorít využívali štátne orgány len sporadicky. SIS je pripravená štátnym orgánom na základe ich žiadostí poskytnúť analýzy a informácie, ktoré potrebujú pri riadení a rozhodovaní.

Príslušníci SIS vstupovali do oficiálnych kontaktov aj v súvislosti s ich účasťou vo viacerých medzirezortných orgánoch týkajúcich sa bezpečnosti štátu.

Oficiálne kontakty sa uskutočňovali aj za účelom zabezpečenia bežnej činnosti SIS.

5. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

5.1 Personálne zabezpečenie SIS

10
Základné ukazovatele

K 31. 12. 2011 dosahoval počet príslušníkov SIS necelých 84 % z plánovaného stavu, čo je oproti predošlému roku pokles (k 31. 12. 2010 dosahoval počet príslušníkov 89 % z plánovaného stavu). Personálne zloženie podľa základných demografických znakov zostáva v porovnaní s predošlými rokmi bez podstatných zmien.

5.2 Stav materiálno-technického zabezpečenia a čerpania rozpočtu SIS

Rozpočet SIS

Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba na rok 2011 bol v Národnej rade SR prerokovaný a schválený v limitoch predložených vládou SR v celkovom objeme 38 946 174 eur na program Informačná činnosť. Z celkových výdavkov boli bežné výdavky v objeme 37 950 174 eur a kapitálové výdavky v objeme 996 000 eur. Príjmy boli schválené v objeme 160 000 eur.5

SIS v roku 2011 vyčerpala výdavky na 100 %, príjmovú časť rozpočtu naplnila na objem 165 657 eur a splnila tým všetky stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu.

Materiálno-technické zabezpečenie

Potreby a požiadavky SIS v oblasti materiálno-technického zabezpečenia boli aj v roku 2011 saturované v miere, ktorá umožňovala plnenie úloh SIS, ale nezabezpečovala potrebný technologický rozvoj. Výmena nevyhovujúcich a zastaraných technológií bola realizovaná iba v nevyhnutných prípadoch a v obmedzenom rozsahu. Už niekoľko rokov pokračuje negatívny trend prehlbovania rozdielu medzi dynamickým rozvojom informačných technológií a technologickými možnosťami SIS plniť si v týchto podmienkach zákonné povinnosti.

5.3 Informačno-technické prostriedky

SIS je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ITP).

SIS v roku 2011 podala 531 žiadostí o použitie ITP,6 pričom sudcovia vydali 530 súhlasov na ich použitie a jedna žiadosť SIS bola zamietnutá. Jedna žiadosť nebola z technických príčin realizovaná.

Z realizovaných 529 použití ITP bolo k 31. 12. 2011 z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa na ktorý slúži, vyhodnotených 339 prípadov. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri 299 použitiach ITP a nebol dosiahnutý v 40 prípadoch. K 31. 1. 2012 nebolo možné vyhodnotiť zvyšných 190 realizovaných prípadov.7

Tabuľka: Použitie ITP v roku 2011

Obsahový počet § 2 ods. 1 písm. a) písm. b) písm. c) Spolu
Počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods. 1 5 444 85 531
z toho: vydané súhlasy 6 441 84 530
odmietnuté žiadosti sudcom 0 0 1 1
Počet opakovaných žiadostí * na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade – § 4 ods. 2 0 0 0 0
z toho: vydané súhlasy 0 0 0 0
odmietnuté žiadosti sudcom 0 0 0 0
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ ** 3 247 49 299
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ ** 1 26 13 40
Počet prípadov nezákonného použitia ITP 0 0 0 0
Celkový počet žiadostí na použitie ITP súčet r. 1+4 5 441 85 531
Celkový počet vydaných súhlasov súčet r. 2+5 5 441 84 530
Celkový počet odmietnutých žiadostí súčet r. 3+6 0 0 1 1

Poznámky: * Každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako samostatný prípad ITP. ** Zahrnuté sú iba počty ukončených a vyhodnotených prípadov k 31. 1. 2012.

Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému monitorovania, ako aj ukladania a archivácie dát.

V priebehu roka 2011 nedošlo zo strany SIS k žiadnemu prípadu nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov.

11

5.4 Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov

V oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2011 pokračovali pozitívne trendy začaté v predchádzajúcich rokoch. V oblasti bilaterálnej spolupráce došlo k posilňovaniu vzájomných vzťahov a prehlbovaniu a rozširovaniu už rozbehnutej spolupráce v analytickej, ale aj operatívnej oblasti. V súčasnosti je nadviazaná bilaterálna spolupráca s viac ako 70 partnerskými službami.

Hlavnými témami bilaterálnej spolupráce boli v minulom roku boj proti terorizmu, extrémizmu, nelegálnej proliferácii materiálov dvojakého použitia, nelegálnemu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám cudzích spravodajských služieb. Spolupráca bola zameraná aj na ochranu bezpečnostných, politických a ekonomických záujmov SR a s tým súvisiace monitorovanie vývoja v rizikových a konfliktových regiónoch.

Aktívna spolupráca s multilaterálnymi zoskupeniami spravodajských služieb pokračovala v súlade s plánovanými aktivitami a strategickým zameraním SIS.

5.5 Legislatíva a kontrola

Legislatívna činnosť

SIS na úseku legislatívy spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi. V roku 2011 SIS posudzovala viac ako 120 materiálov určených na medzirezortné pripomienkové konanie, pričom k cca 30-tim z nich uplatnila pripomienky. Cieľom týchto pripomienok bolo upozorniť predkladateľa materiálu na existenciu problémov v aplikačnej praxi a napomôcť pri ich odstraňovaní.

Kontrolná činnosť

V rámci štátneho odborného dozoru bolo vykonaných 16 plánovaných kontrol, z toho 4 komplexné a 7 následných, 1 kontrola zameraná na bezpečnosť technických zariadení a 4 štátne zdravotné dozory.

5. Záver

SIS v roku 2011 v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získavala a zákonom ustanoveným príjemcom poskytovala spravodajské informácie, čím plnila svoje úlohy v spravodajskej oblasti, a tak pozitívne prispievala k ochrane ústavného poriadku, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov SR.


(1) V závere roka 2011 došlo na území SR (28. 12. 2011 pred prevádzkou rýchleho občerstvenia McDonald´s v Košiciach) k výbuchu nástražného výbušného systému, ktorý uskutočnil tzv. osamelý útočník (páchateľ, inklinujúci k radikálnym ekologickým hnutiam, mohol byť pri realizovaní bombového útoku inšpirovaný aktmi individuálneho terorizmu v Európe, ktoré sú v poslednom období na vzostupe). Pri výbuchu nedošlo k vážnejším materiálnym škodám ani k zraneniam osôb. Útok a jeho motívy (a aj osoba páchateľa) sú stále predmetom vyšetrovania.

(2) V súčasnosti existujú tri hlavné trasy nelegálnej migrácie do EÚ: JUŽNÁ TRASA (z Afriky, cez Stredozemné more do Španielska, Francúzska a Talianska), JUHOVÝCHODNÁ TRASA (cez Turecko, Balkán a štáty bývalej Juhoslávie) a z pohľadu SR najdôležitejšia - SEVERNÁ TRASA (z Ázie, cez Rusko Ukrajinu, na územie Slovenska a do ďalších krajín EÚ), ktorou do EÚ prichádzajú najmä občania Indie, Pakistanu, Bangladéša, ale aj niektorých postsovietskych republík, ako napr. Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina.

(3) Napr. pozvania, kúpeľné pobyty, žiadosti o štúdium, zakladanie obchodných spoločností a dovolenky.

(4) V druhej polovici roka 2011 prílev migrantov z arabských krajín severnej Afriky postupne strácal na intenzite.

(5) Výšku plánovaných príjmov určuje Ministerstvo financií SR.

(6) Zhoda v počte podaných žiadostí a v počte vydaných súhlasov na použitie ITP v roku 2011 bola potvrdená Krajským súdom Bratislava.

(7) Sú stále aktuálne alebo im plynie 30-dňová lehota na ich vyhodnotenie po ukončení.