O nás

01

Úlohy SIS

SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení získava a zákonom ustanoveným príjemcom poskytuje informácie o najzávažnejších ohrozeniach ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu.

V bezpečnostnej oblasti, v zmysle platného Strategického zamerania SIS, sa služba zameriava najmä na hodnotenie bezpečnostných rizík v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu a trestnej činnosti ohrozujúcej základy SR a jej bezpečnosť, extrémizmu, nelegálnej migrácii, legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a na nelegálny obchod so zbraňami a položkami dvojakého použitia (proliferácia).

V ekonomickej oblasti SIS monitoruje najmä nehospodárne alebo podvodné nakladanie s majetkom štátu a samosprávy, korupciu a klientelizmus v štátnej správe a samospráve, závažné daňové a colné podvody a ohrozenie energetickej bezpečnosti SR.

V zahranično-bezpečnostnej oblasti sa SIS zameriava hlavne na krízové a konfliktné regióny a na možné dôsledky vzniknutých bezpečnostných a hospodárskych kríz v zahraničí na záujmy SR, jej bezpečnosť a ekonomiku.

V oblasti spravodajskej bezpečnosti SIS venuje pozornosť najmä ohrozeniu utajovaných skutočností, aktivitám cudzích spravodajských služieb a participuje na procese výkonu previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti.

SIS pri odvracaní bezpečnostných hrozieb ohrozujúcich spoločný priestor, ktorý SR zdieľa s členskými štátmi EÚ a NATO, ako aj pri ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva, aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

SIS a spolupráca s inými bezpečnostnými zložkami v rámci SR

V rámci plnenia zákonom stanovených úloh SIS spolupracuje so všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy. SIS udržiava kontakty aj s ich podriadenými zložkami a s ďalšími orgánmi štátnej moci. SIS pri plnení úloh vyplývajúcich zo strategického zamerania rozvíja intenzívnu spoluprácu medzi bezpečnostnými zložkami štátu vo všetkých oblastiach - na úrovni vedenia rezortov, vedenia útvarov a medzirezortných štruktúr, ako je napríklad Expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou (MEKO).

SIS patrí k iniciátorom vzniku medzirezortnej Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu na národnej úrovni (ES), ktorá od januára 2007 pôsobí pod Výborom BR SR na koordináciu spravodajských služieb. V ES sú zastúpené všetky kľúčové subjekty v SR podieľajúce sa na boji proti terorizmu. ES zabezpečuje koordináciu operatívnych a analytických aktivít jednotlivých štátnych orgánov v oblasti boja proti terorizmu.

SIS spolupracuje predovšetkým s Policajným zborom a jeho špecializovanými útvarmi, Vojenským spravodajstvom, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom jadrového dozoru SR.

Spolupráca medzi SIS a ďalšími bezpečnostnými zložkami SR sa zintenzívnila a zefektívnila zriadením Národného a bezpečnostného centra.

Medzinárodná spolupráca

Vzájomná spolupráca spravodajských služieb je významným nástrojom v oblasti ochrany politických a ekonomických záujmov jednotlivých krajín a zaistenia bezpečnosti ich občanov. Prioritou zahraničnej spravodajskej komunity sa stal boj proti medzinárodnému terorizmu. K ďalším oblastiam spoločného záujmu patria boj proti nelegálnej migrácii, proliferácii (nelegálny obchod so zbraňami a položkami dvojakého použitia), extrémizmu, proti aktivitám cudzích spravodajských služieb a monitorovanie situácie v krízových a konfliktných regiónoch. 02

SIS sa usiluje o vyvážené a korektné partnerské vzťahy so spravodajskými službami a v oblastiach spoločného záujmu buduje spoluprácu so službami krajín smerom na západ i na východ. O začatí spolupráce so službou, s ktorou SIS doteraz nespolupracovala, rozhoduje riaditeľ SIS. Z hľadiska kvality vzťahov a dosiahnutých výsledkov sú vzťahy a spolupráca najviac rozvíjané so silnými spravodajskými službami, najmä z USA, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a susedných štátov SR, zvlášť krajín V4. SIS aktívne pôsobí v medzinárodných spravodajských platformách a štruktúrach EÚ a NATO. SIS patrí k zakladajúcim členom medzinárodného spravodajského fóra Middle European Conference (MEC), ktoré vzniklo v roku 1994 v Amsterdame. Významným prostriedkom medzinárodnej spolupráce sú styční dôstojníci SIS pôsobiaci v zahraničí.