O nás

Riaditeľ SIS

Slovenskú informačnú službu riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu vlády Slovenskej republiky vymenúva prezidentka Slovenskej republiky.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby predkladá najmenej raz ročne Národnej rade Slovenskej republiky správu o plnení úloh SIS. Na činnosť Slovenskej informačnej služby dohliada Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS. Vláda Slovenskej republiky na návrh riaditeľa SIS schvaľuje štatút SIS, ktorý upravuje zameranie, organizáciu a riadenie spravodajskej služby.

Úlohy Slovenskej informačnej službe ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR), ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Predsedom BR SR je predseda vlády Slovenskej republiky a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na jej rokovania. V rámci štruktúry BR SR pôsobí aj Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v Slovenskej republike a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády Slovenskej republiky.

V súlade so Štatútom Slovenskej informačnej služby schváleným vládou Slovenskej republiky vykonáva dňom 7.3.2024 práva, povinnosti a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Mgr. Pavol Gašpar, MBA.