O nás

Riaditeľ SIS

Slovenskú informačnú službu riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu vlády Slovenskej republiky vymenúva prezidentka Slovenskej republiky.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby predkladá najmenej raz ročne Národnej rade Slovenskej republiky správu o plnení úloh SIS. Na činnosť Slovenskej informačnej služby dohliada Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS. Vláda Slovenskej republiky na návrh riaditeľa SIS schvaľuje Štatút SIS, ktorý upravuje zameranie, organizáciu a riadenie spravodajskej služby.

Úlohy Slovenskej informačnej službe ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR), ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Predsedom BR SR je predseda vlády Slovenskej republiky a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na jej rokovania. V rámci štruktúry BR SR pôsobí aj Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v Slovenskej republike a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády Slovenskej republiky.

01

JUDr. Michal Aláč, PhD., riaditeľ SIS

Dátum narodenia: 01. marca 1985
Miesto narodenia: Detva

 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Aláč, PhD. bol za riaditeľa Slovenskej informačnej služby vymenovaný 6. mája 2021 prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou na základe návrhu vlády Slovenskej republiky. Vo funkcii vystriedal Ing. Vladimíra Pčolinského, PhD.

 

Vzdelanie:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

 • 2003 - 2008
 • vedný odbor: Právo – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • titul JUDr. udelený 14. 12. 2009
 • titul Mgr. udelený 06. 06. 2008

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

 • 2010 - 2013
 • vedný odbor: Trestné právo – vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • titul PhD. udelený 01. 07. 2013

Pracovné pozície:

Slovenská informačná služba,Bratislava

 • 05/2021 – súčasnosť
 • Pozícia: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
 • 12/2020 – 05/2021
 • Pozícia: námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby
 • 06/2020 – 12/2020
 • Pozícia: riaditeľ sekcie
 • 03/2018 – 11/2018
 • Pozícia: riaditeľ odboru
 • 10/2014 – 02/2018
 • Pozícia: vedúci oddelenia
 • 2009 – 09/2014
 • Pozícia: starší referent špecialista

Záchranná služba Košice,Košice

 • 11/2019 – 5/2020
 • Pozícia: zástupca riaditeľa
 • 04/2019 – 11/2019
 • Pozícia: poradca riaditeľa

CAVET, s. r. o.,Bratislava

 • 12/2018 – súčasnosť
 • Pozícia: spoločník
 • Podnikateľské zameranie: poradenská, konzultačná a školiaca činnosť

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Liptovský Mikuláš

 • 09/2008 – 06/2009
 • Pozícia: vedúci právneho oddelenia
 • 07/2008 – 09/2008
 • Pozícia: právnik

Pedagogické pôsobenie:

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, Trnava

 • 09/2015 – súčasnosť
 • Pozícia: odborný asistent, zástupca vedúceho katedry

Verejné pôsobenie:

Rada Úradu pre reguláciu hazardných hier

 • 06/2019 – súčasnosť
 • Pozícia: člen

Jazykové znalosti:

anglický jazyk (aktívne), nemecký jazyk (pasívne)