O nás

01

Organizačná štruktúra

Činnosť SIS vychádza z integrovaného modelu spravodajskej služby, teda plní úlohy na úseku domáceho a zahraničného spravodajstva. SIS riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu vlády SR vymenúva prezident SR. Riaditeľ SIS predkladá najmenej raz ročne Národnej rade SR správu o plnení úloh SIS.

Podrobnosti organizácie a riadenia SIS upravuje Štatút SIS, ktorý podľa § 3 ods. 4 zákona o SIS schvaľuje vláda SR, a na jeho základe vydaný Organizačný poriadok SIS. Oba dokumenty obsahujú utajované skutočnosti a uplatňuje sa pri nich osobitná ochrana podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.

Organizačná štruktúra

01

Personálne zloženie

Úlohy SIS plnia jej príslušníci, t. j. občania v štátnej službe (podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov).

Podľa zákona o SIS je príslušník Slovenskej informačnej služby povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.

Personálne zloženie SIS podľa základných demografických znakov: