O nás

01

Kontrola

Právny poriadok každého demokratického štátu umožňuje kontrolu spravodajských služieb, ktorá má zamedziť ich zneužívaniu na nezákonné ciele. Kontrola spravodajských služieb sa spravidla vykonáva zákonodarnou, výkonnou, ako aj súdnou mocou. Uvedené formy vonkajšej kontroly sa aplikujú aj v SR na SIS. Okrem toho sú vo vnútri SIS vytvorené interné kontrolné mechanizmy.

Vonkajšia kontrola

Vonkajšia kontrola SIS sa vykonáva:

  • na úrovni Národnej rady SR prostredníctvom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, zloženého z poslancov vládnych politických subjektov a opozičných politických subjektov, pričom výboru predsedá podľa zvyklosti reprezentant opozície; riaditeľ SIS tiež predkladá Národnej rade SR správu o plnení úloh ustanovených zákonom najmenej raz ročne; parlament zohráva aj kľúčovú kontrolno-regulačnú úlohu schvaľovaním rozpočtu SIS,
  • na úrovni vlády SR, pričom ide o spojenie s riadiacim a garančným systémom; na tejto úrovni sa tiež vykonáva kontrola dodržiavania rozpočtovej disciplíny,
  • na úrovni súdov a prokuratúry, a to v prípade porušenia zákona zo strany SIS alebo pri používaní informačno-technických prostriedkov, ktoré je podmienené predchádzajúcim súhlasom sudcu.

Vnútorná kontrola

Vnútorná kontrolná činnosť v SIS sa vykonáva na jednotlivých stupňoch riadenia, ako aj prostredníctvom špecializovaného kontrolného útvaru s pôsobnosťou vo všetkých oblastiach činnosti služby.

Interné predpisy SIS upravujú realizáciu kontrolných činností, práv a povinností orgánov kontroly i subjektov kontroly; definujú štruktúru a organizáciu vnútorného kontrolného systému a vzťahy medzi nimi.