O nás

01

Charakteristika

SIS je ako ústredná civilná spravodajská a bezpečnostná služba SR hlavným garantom spravodajskej ochrany štátu. SIS bola zriadená zákonom č. 46/1993 Z. z. Zákon o SIS vymedzuje jej úlohy, postavenie, organizáciu, systém vonkajšej kontroly zo strany Národnej rady SR, povinnosti a oprávnenia. SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie. Za podmienok ustanovených zákonom realizuje tiež oprávnenia spojené s aktívnou bezpečnostnou prevenciou.

Spravodajská činnosť SIS je postavená na princípoch integrovaného modelu štátneho spravodajstva – zahŕňa vonkajšie spravodajstvo, vnútorné spravodajstvo a technické spravodajstvo. SIS využíva HUMINT (spravodajstvo využívajúce ľudské zdroje), SIGINT (spravodajstvo využívajúce technické prostriedky) a OSINT (spravodajstvo odkrytých zdrojov).

Na dosiahnutie cieľov spravodajskej operatívnej činnosti priznáva zákon spravodajskej službe oprávnenia a právomoci osobitného charakteru. Ide najmä o špeciálne oprávnenia na používanie informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov. Medzi osobitné oprávnenia SIS patrí tiež možnosť používať osobitné finančné prostriedky a spravodajské krycie subjekty, ktoré prispievajú k efektívnemu a utajenému získavaniu spravodajských informácií v rizikovom operatívnom prostredí. V zmysle zákona môže SIS tieto invazívne oprávnenia a prostriedky uplatňovať len prísne v súlade a v rozsahu s právnymi podmienkami dovoleného obmedzovania práv a slobôd občanov, a preto ich realizácia podlieha zákonom ustanovenej kontrole.