Kariéra

01

Podmienky prijatia do služobného pomeru

Do služobného pomeru môže byť prijatý len ten, kto
 • písomne požiada o prijatie do služobného pomeru,
 • je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 • dosiahol vek najmenej 18 rokov,
 • je bezúhonný,
 • je spoľahlivý,
 • spĺňa požadovaný stupeň vzdelania pre konkrétnu obsadzovanú funkciu, t. j. absolvoval strednú školu a vykonal maturitnú skúšku alebo absolvoval vysokú školu a vykonal štátne skúšky,
 • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
 • ovláda slovenský jazyk,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby skončí inú platenú funkciu, vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti, členstvo v správnych alebo kontrolných orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.
Za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý
 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
Za spoľahlivého sa nepovažuje občan, ktorý
 • preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo
 • požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich, alebo
 • podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby, alebo
 • bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z určitých zákonom presne stanovených dôvodov.

Uchádzač o prijatie do SIS musí v rámci prijímacieho konania absolvovať bezpečnostnú previerku, aby bol oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami najvyššieho stupňa utajenia „Prísne tajné“.

Každý príslušník SIS musí byť držiteľom platného osvedčenia, na základe ktorého je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami najvyššieho stupňa utajenia „Prísne tajné“.

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje na základe záverov lekárskeho vyšetrenia.

Duševná spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením, ktoré vykoná služobný psychológ.

Telesná spôsobilosť sa posudzuje previerkou fyzickej zdatnosti občana. Tejto previerke sa nepodrobujú muži, ktorí dosiahli vek 50 rokov veku a ženy, ktoré dosiahli vek 40 rokov.

Prijímacie konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana o prijatie do služobného pomeru v Slovenskej informačnej službe a končí sa vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru v Slovenskej informačnej službe, späťvzatím žiadosti o prijatie do služobného pomeru alebo zamietnutím žiadosti o prijatie bez zdôvodnenia.