Aktuality

01

Reakcie

 

Bratislava, 18.11.2015

Stanovisko SIS k súčasnej situácii a vývoju (aktualizované)

Naša spravodajská služba po sérii teroristických útokov v Paríži prijala adekvátne bezpečnostné opatrenia. Zároveň prebieha veľmi intenzívna výmena informácií na úrovni zahraničných partnerských služieb, bezpečnostné zložky Slovenskej republiky vrátane spravodajských zložiek boli uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania.

O našom hodnotení výrazne zvýšeného bezpečnostného rizika v súvislosti s nefunkčným systémom kontroly na vstupe do schengenského priestoru, ako aj výstupe z neho, sme pred časom verejne informovali. Pokiaľ nebude schengenský systém pohybu osôb plne sfunkčnený, toto bezpečnostné riziko sa bude naďalej zvyšovať. O prijímaní ďalších mimoriadnych opatrení potrebných na elimináciu vzniknutých bezpečnostných rizík budeme verejnosť informovať. Je logické, že rovnako ako partnerské spravodajské služby aj naša spravodajská služba prijíma opatrenia smerované na zvýšený monitoring osôb podozrivých z terorizmu, osobitne v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži.

Naša spravodajská služba ďalšie podrobnosti svojej operatívnej práce nemôže zverejňovať, lebo by tým porušila zákonom uloženú ochranu utajovaných skutočností a v neposlednom rade by mohla zmariť účinnosť prijímaných opatrení, čo by mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

 

Bratislava, 16.9.2015

Stanovisko SIS k nelegálnej migrácii a bezpečnostným rizikám

Dôsledné dodržiavanie schengenských pravidiel je prvým krokom k riešeniu problému nelegálnej migrácie v rámci Európskej únie. Vyjadrovať sa k mediálnym špekuláciám, nezodpovedným laickým hodnoteniam bezpečnostných rizík spojených s nelegálnou migráciou na úrovni bulvárnej žurnalistiky v podaní nemenovanej redaktorky Denníka N, by bolo popretím princípu profesionality práce spravodajskej služby.

Súčasný prakticky nekontrolovaný prílev ilegálnych migrantov do Európskej únie bez poznania ich identity naša spravodajská služba považuje za vysoké bezpečnostné riziko. Stupňujúci sa problém nelegálnej migrácie vnímame najmä v súvislosti s rozširujúcimi sa aktivitami prevádzačov, ktorí zneužívajú vzniknutú situáciu na realizáciu svojich nezákonných aktivít spojených s obrovským finančným prospechom. Bez dôsledného dodržiavania pravidiel pohybu osôb v schengenskom priestore sa situácia v oblasti nekontrolovaného pohybu osôb v budúcnosti môže stať nezvládnuteľnou.

Okamžité obnovenie celoplošného dodržiavania pravidiel schengenského priestoru považujeme za kľúčový moment v riešení v súčasnosti už akútneho problému nelegálnej migrácie realizovanej s významnou podporou zločineckých skupín prevádzačov. Riziko prieniku radikálnych džihádistických extrémistov na územie Európskej únie sa v posledných mesiacoch práve z dôvodu dôsledne nefungujúceho režimu pohybu osôb v rámci Schengenu významne zvýšilo. Na aktuálnu situáciu v oblasti vzniku bezpečnostných rizík v súvislosti s nelegálnou migráciou naša spravodajská služba spolu s partnermi a ostatnými bezpečnostnými zložkami reaguje prijímaním mimoriadnych opatrení.

 

Bratislava, 5.9.2015

Reakcia, 5.9.2015

V reakcii na vystúpenie pána poslanca Matoviča zo dňa 4. 9. 2015 uvádzame, že pán poslanec pravdepodobne nepochopil, že naša spravodajská služba nedisponuje zo zákona žiadnymi vyšetrovacími právomocami, lebo už veľmi dávno nefunguje na princípoch ŠtB. Inými slovami, keby sa naša spravodajská služba snažila podanie pána Matoviča vyšetrovať tak, ako by si to predstavoval, tak porušíme zákony našej krajiny. To už tu kedysi v dávnej minulosti bolo, ale môžeme jednoznačne vyhlásiť, že žiadny politik neprinúti našu spravodajskú službu porušovať platné zákony. Riaditeľ spravodajskej služby úprimne verí, že o to, aby sa porušoval zákon pánovi Matovičovi naozaj nejde...

Politické hry si môže hrať pán Matovič mimo našej spravodajskej služby, ale osoba súčasného riaditeľa služby bude garanciou nezneužitia spravodajskej služby na žiadne politické účely. Ak má pán Matovič vedomosti o porušení zákona, a teda aj o spáchaní trestného činu, je povinný takéto informácie odovzdať bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní, lebo sa inak vystavuje riziku, že s týmito informáciami nakladá účelovo, ale predovšetkým v rozpore so zákonom. Zároveň jednoznačne vyhlasujeme, že sa každým podnetom, ktorý je doručený našej spravodajskej službe, tak, ako nám to ukladá zákon, intenzívne zaoberáme a urobíme to v rámci zákonom stanovených pravidiel aj s údajným podaním pána Matoviča. Napriek tomu, že pán Matovič verejne deklaroval, že najneskôr do piatka 4. 9. našej spravodajskej službe doručí údajné podanie, tak potom buď klamal, alebo na to jednoducho zabudol, lebo do tohto momentu nám nedoručil nič.

 

Bratislava, 30.4.2015

Dennik- N a denník SME klamú

Napriek tomu, že riaditeľ spravodajskej služby Ján Valko dnes poskytol redaktorke Denníka - N p. M. Tódovej jednoznačné stanovisko k jeho vzťahu k JUDr. Kataríne Bartalskej, že je otcom ich dvoch maloletých detí, ale nežijú v spoločnej domácnosti, a teda netvoria partnerský pár, Denník - N aj denník SME konali v rozpore s pravidlami novinárskej etiky a zverejnili nepravdivé informácie.

Zarážajúce je, že rovnakú informáciu poskytla redaktorke Denníka - N aj samotná Katarína Bartalská, napriek tomu sa redaktorka rozhodla zverejniť nepravdivú informáciu a z nej vyplývajúce zavádzajúce konštrukcie o možnom ovplyvňovaní priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav, kde p. Bartalská bola náhodným elektronickým výberom ustanovená za zákonného sudcu.

Práve konanie redaktorky, kedy napriek hore uvedeným stanoviskám zverejňuje nepravdivé informácie vyvoláva podozrenia o možnom ovplyvňovaní priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav.

 

Bratislava, 5.3.2015

Obavy poslanca Fedora absolútne neopodstatnené, SIS je na diskusiu otvorená...

Pán poslanec NR SR Martin Fedor v reakcii na stanovisko SIS k niektorým jeho nie korektným a presným výrokom z tlačovej konferencii uviedol ďalšie výhrady voči návrhu spravodajského zákona, s ktorým po 20-tich rokoch prichádza historicky prvý návrh na zvýšenie kontroly spravodajských služieb.

Vo svojom stanovisku pán poslanec Fedor napísal: „Hlavné výhrady, týkajúce sa posilnenia právomocí predsedu vlády, nejasného termínu bezpečnostných opatrení, zbierania metadát, kontroly hospodárenia stále zostávajú.“

Jeho neopodstatnené obavy vyvraciame opäť vecnými argumentmi:

Posilnenie právomocí predsedu vlády - premiérovi právomoci vôbec nepribudnú on ich už má v súčasnosti. Premiér vedie vládu a zároveň ten istý premiér je aj predsedom Bezpečnostnej rady, ktorá v súčasnosti môže ukladať úlohy SIS, výlučne prostredníctvom toho istého predsedu.

Návrh zákona teda v žiadnom prípade nedáva premiérovi väčšie kompetencie k ukladaniu úloh predsedovi vlády, naopak v § 5 po prvýkrát v histórii ide o ich spresnenie a presné definovanie, čo v zákone predtým chýbalo.

Pokiaľ však toto spresnenie procesu ukladania úloh SIS vyvoláva polemiky a nejasnosti v jeho výklade, sme pripravení v rámci hľadania konsenzu naprieč politickým spektrom, ho zo zákona vypustiť.

Nejasný termín bezpečnostných opatrení - žiadne bezpečnostné opatrenie nesmie zasiahnuť do základných ľudských práv a slobôd, naopak má zabrániť ich bezpečnostnému ohrozeniu.

Bezpečnostným opatrením sa v rámci znenia navrhovaného spravodajského zákona rozumie taká aktivita spravodajskej služby smerujúca k zabezpečeniu ochrany záujmov SR a jej občanov s cieľom minimalizovať alebo zamedziť bezprostrednú hrozbu. V žiadnom prípade sa pod tento význam nevzťahuje, ako to bolo zo strany pána Fedora uvedené obmedzenie slobodného pohybu osôb, ktoré mimochodom rieši trestnoprávna úprava.

Typickým príkladom z nedávnej histórie vystihujúcim bezpečnostné opatrenie je aktívna účasť spravodajskej služby na oslobodení rukojemníkov alebo zadržiavaných občanov SR formou tajného vyjednávania o ich prepustení.

Spravodajská ochrana – takúto ochranu osoby môže v zmysle § 6, ods.3 návrhu zákona spravodajská služba realizovať VÝLUČNE po predchádzajúcom súhlase osoby, ktorej sa má týkať. Nie je možné ju realizovať bez splnenia tejto podmienky svojvoľným rozhodnutím premiéra alebo spravodajskej služby, ako to nesprávne prezentoval pán Fedor. Pripomíname, že jediným účelom spravodajskej ochrany osoby je jej ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré by jej mohlo hroziť.

SIS poskytne ďalšie argumenty aj k iným výhradám a obavám, keďže ambíciou našej služby je, aby bol návrh zákona prijatý čo najširším konsenzom. Naša spravodajská služba preto víta konštruktívnu diskusiu pri prerokovaní návrhu zákona.

Do procesu tvorby návrhu zákona vstúpili svojimi odbornými pripomienkami aj Právnická fakulta UK v Bratislave, Policajná akadémia, Paneurópska vysoká škola a Právnická fakulta Trnavskej Univerzity. Výraznou mierou pri kreovaní novej spravodajskej legislatívy prispeli Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov ako aj viacerí významní bezpečnostní analytici. Všetkým spolutvorcom návrhu zákona ako aj odbornej verejnosti touto cestou ďakujeme za podnetné návrhy a pripomienky.

 

Bratislava, 4.3.2015

Pán poslanec Fedor asi zabudol...

Na tlačovej konferencii strany Sieť z úst jej člena pána poslanca NR SR Martina Fedora okrem iných nie celkom korektných a presných výrokov zaznel na adresu návrhu nového spravodajského zákona aj nasledujúci:

„Rovnako požadujeme širšiu diskusiu o povinnosti odovzdávať šifrovacie kľúče spravodajským službám.“

Pán poslanec Fedor asi zabudol, že bol vo vládnej strane, ktorá v roku 2001 schválila nariadenie o monitorovaní výrobkov umožňujúcich kódovanie a šifrovanie dát, ktoré platí aj v súčasnosti a do návrhu zákona bolo len zapracované. Ustanovenie nového návrhu zákona o spravodajských službách týkajúce sa monitorovania výrobkov umožňujúcich utajovanie informácii a dát bolo do návrhu zákona zapracované vo výrazne oklieštenej podobe z nariadenia vlády SR č.443/2001 Z.z. z roku 2001.

Musíme priznať, že pracovná skupina na prípravu nového zákona zložená zo zástupcov SIS, MV SR a MO SR nebola zapracovaniu uvedeného ustanovenia príliš naklonená, ale vychádzala pritom výlučne z uvedeného nariadenia vlády SR z roku 2001, pričom kompromisom bolo jeho sprísnenie do podoby navrhovanej zákonom. Na rozdiel od tejto dosiaľ stále platného spomenutého nariadenia vlády z roku 2001, nový návrh zákona výrazne okliešťuje oprávnenie štátu získať od výrobcov či dovozcov informácie o zariadeniach slúžiacich na utajený prenos dát alebo informácií a vôbec od nich nepožaduje ani poskytnutie samotného funkčného zariadenia. Rovnako boli na tej istej tlačovej konferencii k téme spravodajskej ochrany uvedené nesprávne informácie, keď pán poslanec Fedor vyhlásil:

„Možno perličkou je, že stále v návrhu ostáva tzv. spravodajská ochrana určených osôb. Ale určených osôb, ktorých určí predseda vlády. Nie je tam žiadny dovetok napríklad o tom, že tá osoba by mala s tým súhlasiť. Takže to môže byť hocikto z nás a z vás.“

Tento výrok nie je pravdivý, keďže v návrhu nového spravodajského zákona sa explicitne hovorí, že spravodajskú ochranu osoby je možné realizovať len so súhlasom osoby, ktorej sa to týka a nie na základe svojvoľného rozhodnutia premiéra. Spravodajskú ochranu môže v zmysle návrhu zákona spravodajská služba realizovať VÝLUČNE po predchádzajúcom súhlase osoby, ktorej sa má týkať. Nie je možné ju realizovať bez splnenia tejto podmienky. Konkrétne o tomto hovorí § 6 ods. 3: „Úrad vykonáva spravodajskú ochranu chránených osôb a chránených objektov vo svojej pôsobnosti; takúto ochranu môže poskytnúť aj predsedom vlády určenému orgánu alebo osobe, vrátane predsedom vlády určených orgánov alebo osôb pôsobiacich v zahraničí, ak takáto osoba udelila úradu súhlas na výkon tejto ochrany.“ Pripomíname, že jediným účelom spravodajskej ochrany osoby je jej ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré by jej mohlo hroziť.

 

Bratislava, 30.1.2015

Falošné profily na sociálnej sieti

Naša spravodajská služba v priebehu tohto týždňa čelí niekoľkým pokusom o zneužitie svojho mena na internetových sociálnych sieťach vytvorením falošných profilov SIS. Na sociálnej sieti sa objavili zavádzajúce a falošné profily tváriace sa ako profily spravodajskej služby. Okamžite boli urobené kroky na ich zrušenie a prebieha preverovanie.

Okrem iného totiž hrozí zavádzanie a klamanie verejnosti pod falošnou identitou SIS, keďže tieto klamlivé profily neboli vytvorené Slovenskou informačnou službou, ktorá je štátnym orgánom Slovenskej republiky zriadeným zákonom NR SR č. 46/1993 Z. z. o SIS, ktorý ako jediný elektronický komunikačný bod smerom k verejnosti využíva svoju oficiálnu webovú stránku www.sis.gov.sk.

Vytvorenie nepravých profilov SIS a prostredníctvom nich komunikovanie informácií smerom k verejnosti môže v kontexte charakteru činnosti našej služby v spojení s druhom poskytovanej informácie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky založiť spáchanie trestného činu. Uvedené profily zároveň obsahujú znak SIS, ktorý je v súlade so zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, registrovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR, pričom jeho jediným oprávneným majiteľom, ktorý je oprávnený ho aj užívať, je Slovenská republika v zastúpení našou spravodajskou službou.

Upozorňujeme, že žiadna iná stránka alebo profilové konto na niektorej zo sociálnych sietí našu spravodajskú službu nereprezentujú.

 

Bratislava, 19.1.2015

Otázky a odpovede k Etickému kódexu

Vzhľadom na záujem, ktorý vyvolal náš Etický kódex sme sa rozhodli poskytnúť verejnosti a médiám nasledujúce stanovisko k najčastejším otázkam:

1. Prečo sa ho rozhodla SIS prijať?

2. Prečo ho neprijala skôr?

3. Čo to pre nás ako občanov znamená?

4. Nemali by byť tieto zásady upravené aj zákonom?

V prvom rade nám dovoľte poďakovať sa za Váš záujem a otázky k Etickému kódexu.

V úvode nášho stanoviska uvádzame z akej filozofie vychádza jeho spracovanie a v závere sa pokúsime zrozumiteľne a stručnejšie zodpovedať nastolené otázky.

Z našej pôvodnej TS môžeme zopakovať, že poslaním SIS a jej príslušníkov je chrániť Slovenskú republiku a každého občana. Medzi jej kľúčové úlohy patrí získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o rizikách ohrozujúcich bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky, slobodu a demokraciu, ale najmä bezpečnosť našich občanov a v rámci medzinárodnej spolupráce aj občanov v ďalších demokratických štátoch združených v NATO a EÚ.

Úlohy, ktoré naša spravodajská služba plní vyžadujú maximálne nasadenie, vysokú profesionalitu a použitie sofistikovaných spravodajských metód práce. Veľakrát spravodajská práca ohrozuje zdravie a životy našich spravodajských dôstojníkov. Na činnosť spravodajskej služby platí podmienka súladu s platnou legislatívou s nulovou toleranciou pri porušení pravidiel.

Preto Etický kódex predstavuje súhrn pravidiel profesionálneho správania sa príslušníkov našej spravodajskej služby pri vykonávaní štátnej služby. Vznikal ako reflexia na zložité situácie, ktorým musia naši spravodajskí dôstojníci často čeliť, rovnako zohľadňuje aj špecifiká spravodajskej práce akými sú mlčanlivosť a zachovávanie štátneho tajomstva. Etický kódex SIS vychádza predovšetkým z filozofie etických kódexov našich partnerských spravodajských služieb, s ktorými naša spravodajská služba úzko spolupracuje.

Sme presvedčení, že etické kódexy všeobecne predstavujú významný spôsob vnášania etiky a zásadných princípov do každodenného života, práce, plnenia úloh a usmerňovania správania sa každého jednotlivca či už spoločnosti alebo organizácie.

Etický kódex je záväzný pre všetkých príslušníkov ako aj civilných zamestnancov našej spravodajskej služby, je zverejnený na webovom sídle našej spravodajskej služby, je jednoznačný a teda verejnosťou kontrolovateľný. Každá spoločnosť, firma, organizácia má právo dobrovoľne deklarovať vyššie etické princípy správania sa svojich pracovníkov. Na vytvorenie etického kódexu má právo každá spoločnosť, firma či organizácia, ktorá sa v pozitívnom zmysle pokúša zlepšiť výkonnosť a pôsobenie svojich zamestnancov. Zákony sú výsledkom práce zákonodarných orgánov.

Zverejnenie Etického kódexu SIS, tak ako uvádzame aj v TS je ďalším krokom v komunikácii našej spravodajskej služby s médiami a s verejnosťou s cieľom, aby sme umožnili čo najtransparentnejšiu formu verejnej kontroly činnosti SIS v zákonom stanovených mantineloch. Túto komunikáciu považujeme za mimoriadne dôležitú. Bez ohľadu na utajenú formu činnosti, si v našej spravodajskej službe plne uvedomujeme, že sme inštitúciou platenou z daní občanov Slovenskej republiky a tento fakt jej príslušníci budú rešpektovať, a aj v zmysle tohto Etického kódexu naďalej ctiť.

Sme si vedomí veľakrát rozporuplného obrazu SIS v očiach verejnosti, ktorý pochádza najmä z obdobia jej minulosti v začiatkoch jej fungovania. Aj preto by sme chceli našu verejnosť touto cestou ubezpečiť, že SIS si v súčasnosti dôveru, ktorú jej dávajú občania SR váži. Dôvera občanov našej krajiny nás zároveň aj zaväzuje. Etický kódex vznikal súbežne s plnením všetkých úloh, ktoré pre SIS a jej príslušníkov vyplývajú zo zákona. Správny je aj postreh, že informácie o ňom boli zverejnené v predvianočnom období roku 2014, čiže išlo aj o taký symbolický darček, prvý tohto druhu od vzniku našej spravodajskej služby.

Ku konkrétnym otázkam uvádzame nasledovné:

1. Prijatie Etického kódexu predstavuje významnú zmenu do vnútra spravodajskej služby a zadefinovanie prísnejších pravidiel činnosti spravodajských dôstojníkov nad rámec zákonnej úpravy tak, aby bola kontrolovateľná verejnosťou.

2. Za 20 rokov histórie Slovenskej informačnej služby je tento Eticky kódex vôbec prvým a jeho prijatie bolo jednou z významných priorít súčasného riaditeľa spravodajskej služby.

3. Prijatie Etického kódexu umožní aj občanom Slovenskej republiky efektívnejšiu kontrolu práce spravodajských dôstojníkov a to najmä z toho dôvodu, že je zverejnený a každý občan má takto možnosť konfrontovať činnosť spravodajskej služby, ak sa s ňou niekedy dostane do kontaktu.

4. Etické kódexy sú vo všeobecnosti považované za nadstavbu platnej zákonnej úpravy a sú prijímané na dobrovoľnej báze, no napriek tomu sú záväzné. Platí to aj v tomto prípade Etického kódexu SIS, pričom nevylučujeme, že v budúcnosti môže náš Etický kódex byť inšpiráciou pre novelizáciu zákonov o spravodajských službách najmä v oblasti ich kontroly a sme na takúto diskusiu pripravení.

 

Bratislava, 15.4.2014

Ustanovenie nového návrhu zákona o spravodajských službách týkajúce sa monitorovania výrobkov umožňujúcich utajovanie informácii a dát bolo do návrhu zákona zapracované vo výrazne oklieštenej podobe z nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z.z. z roku 2001.

Musíme priznať, že pracovná skupina zložená so zástupcov SIS, MV SR a MO SR nebola zapracovaniu uvedeného ustanovenia príliš naklonená, ale vychádzala pri tom výlučne z nariadenia vlády SR z roku 2001, pričom kompromisom bolo jeho sprísnenie. Na rozdiel od tejto dosiaľ stále platnej úpravy nový návrh zákona výrazne okliešťuje oprávnenie štátu získať od výrobcov či dovozcov informácie o zariadeniach slúžiacich na utajený prenos dát alebo informácií a vôbec od nich nepožaduje ani poskytnutie samotného funkčného zariadenia.

Z pohľadu SIS si vieme predstaviť, že by takéto ustanovenie zákon neobsahoval a vítame širokú diskusiu a podnetné návrhy ku pracovnému zneniu novej spravodajskej legislatívy.

Mediálne strašenie verejnosti o prenikaní do internetbankingu, mailov či dokonca účtov považujeme za nezmyselné.