Aktuality

01

Novinky

 

Bratislava, 16.05.2024

Vyjadrenie Slovenskej informačnej služby k útoku na predsedu vlády Slovenskej republiky

Slovenská informačná služba ostro odsudzuje útok na jedného z najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

Pridávame sa k výzvam smerom k verejnosti, aby nešírili konšpirácie a nenávistné prejavy v mediálnom prostredí a dopriali priestor a čas na prácu všetkým bezpečnostným zložkám štátu.

Slovenská informačná služba ubezpečuje, že je od prvej chvíle v kontakte s políciou aj s najvyššími predstaviteľmi štátu, poskytuje maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a pracuje rovnako ako všetky ostatné bezpečnostné zložky na prijatí zvýšených bezpečnostných opatrení v súvislosti s uvedenými udalosťami. Akonáhle to situácia dovolí, budeme verejnosť podrobnejšie informovať.

02

Bratislava, 02.05.2024

Rokovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS v priestoroch Slovenskej informačnej služby

Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby poverený výkonom funkcie riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar dnes privítal poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS v priestoroch Slovenskej informačnej služby.

Predmetom rokovania boli Správa o činnosti SIS za rok 2023, návrh záverečného účtu za rok 2023 a aktuálna bezpečnostná situácia.

Schôdzu OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS sa nepodarilo ukončiť vzhľadom na záujem a množstvo otázok členov spomínaného výboru a preto sa v jej rokovaní bude pokračovať budúci týždeň.

02

Bratislava, 30.04.2024

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2023 zverejnená na webovom sídle SIS

Slovenská informačná služba ako jeden z partnerov siete AFCOS zverejnila Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2023 na svojom webovom sídle.

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a sieťových partnerov v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj o spolupráci jednotlivých orgánov a inštitúcií v spomínanej sieti AFCOS s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Viac informácií nájdete na: www.sis.gov.sk v sekcii Linky/Nezrovnalosti.

02

Bratislava, 28.03.2024

Výročná správa Európskej prokuratúry za rok 2023 zverejnená aj na webe SIS

Európska prokuratúra (EPPO) vydala dňa 1. marca 2024 výročnú správu o svojej činnosti za rok 2023, v ktorej informovala o svojich výsledkoch. Nájdete v nej zhrnutie kľúčových údajov zúčastnených štátov vrátane údajov za Slovenskú republiku.

Celé znenie výročnej správy EPPO za rok 2023 je dostupné aj na: www.sis.gov.sk v sekcii Linky/Nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ.

02

Bratislava, 21.12.2023

Rozlúčka s osobnosťou spravodajskej komunity na Slovensku

V uplynulých dňoch zomrel človek, ktorý bude chýbať spravodajskej komunite na Slovensku. Osobnosť Juraja Kohutiara je spojená so slovenskými bezpečnostnými a spravodajskými zložkami, pretože mal výrazne pozitívny podiel na formovaní spravodajských zložiek na Slovensku. Bol to človek vzdelaný, sčítaný a svoje skúsenosti i múdrosť prirodzene uplatnil vo viacerých aspektoch svojho pracovného života pre dobro našej krajiny a v prospech verejného záujmu. Bol bývalým spravodajským dôstojníkom, bývalým riaditeľom rozviedky a námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Prekladal, bol autorom publikácie a tiež štúdie Spravodajská etika, ako aj množstva odborných príspevkov na konferenciách o bezpečnostných zložkách.

Česť jeho pamiatke.

02

Bratislava, 11.10.2023

Stanovisko Slovenskej informačnej služby k medializovaným informáciám

V nadväznosti na informácie, ktoré odzneli v mediálnom priestore ohľadom nasadzovania informačno-technických prostriedkov v priestoroch NAKA, považuje Slovenská informačná služba za potrebné verejne zdieľať toto stanovisko.

V súvislosti s medializáciou špekulatívnych úsudkov k tejto téme Slovenská informačná služba uvádza, že SIS vo svojej pôsobnosti v súvislosti s medializovaným prípadom údajného nasadenia informačno-technických prostriedkov v priestoroch NAKA nerealizovala žiadne osobitné oprávnenia, ani použitie informačno-technických prostriedkov.

Slovenská informačná služba upozorňuje, že v uvedenom kontexte je potrebné vnímať obsah a osobitne zohľadniť aj zdroj uvedených tvrdení, pričom nespochybňujeme právo obvinených osôb na obhajobu.

02

Bratislava, 08.10.2023

Vyjadrenie Slovenskej informačnej služby k aktuálnej situácii v Izraeli

Slovenská informačná služba pozorne a aktívne monitoruje aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Izraeli a na Palestínskych územiach.

Intenzívne a nepretržite vyhodnocuje dostupné informácie z rôznych zdrojov vrátane informácií od zahraničných partnerov, ktoré sa týkajú vývoja aktuálnej situácie v Izraeli a na Palestínskych územiach a analyzuje aktuálny stav v krajine s dôrazom na identifikáciu bezpečnostných hrozieb voči Slovenskej republike a jej občanom.

Od spustenia ofenzívy Hamasu včera v skorých ranných hodinách monitorujeme situáciu v centre konfliktu, berúc do úvahy širší kontext diania v celom regióne Blízkeho východu.

Situácia má potenciál eskalovať, preto odporúčame občanom Slovenskej republiky prítomným v danej oblasti zvýšenú opatrnosť.

Slovenská informačná služba priebežne informuje najvyšších ústavných činiteľov a je pripravená prijímať bezpečnostné opatrenia v súčinnosti s vládou Slovenskej republiky, ostatnými bezpečnostnými zložkami a partnermi doma aj v zahraničí.

SIS odporúča občanom Slovenskej republiky, aby sledovali relevantné oficiálne zdroje, médiá, vyjadrenia oficiálnych orgánov a najvyšších predstaviteľov SR a riadili sa ich upozorneniami a odporúčaniami zverejnenými na ich webových stránkach či na sociálnych sieťach.

02

Bratislava, 09.09.2023

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Slovenská informačná služba a jej príslušníci v tento deň, ktorý vstúpil do našich dejín ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia považuje za prirodzené a dôležité pridať sa k verejnému vyjadreniu svojej spoluúčasti na pripomenutí si hrôz, ktoré so sebou priniesla nenávisť voči židovským občanom a všetkým, ktorí sa stali obeťou rasového násilia a nenávisti sprevádzanej zvrátenou ideológiou totalitného režimu.

Považujeme za dôležité pripomínať si tieto neblahé udalosti dejín nášho národa aj preto, že bezpečnostná a spravodajská služba Slovenskej republiky musí neochvejne prispievať svojou činnosťou k ochrane demokratického a právneho štátu a napomáhať tak zaisteniu bezpečnosti a k ochrane prirodzených ľudských práv každého jednotlivca, ako aj hodnôt, ktoré náš štát v súčasnosti ústavnoprávne aj spoločensky definujú.

02

Bratislava, 24.08.2023

Stanovisko Slovenskej informačnej služby

V súlade so Štatútom Slovenskej informačnej služby schváleným vládou Slovenskej republiky vykonáva práva, povinnosti a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby plk. JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., MBA.

02

Bratislava, 03.07.2023

Vzdelávaním k zvyšovaniu bezpečnosti

Spolupráca medzi Slovenskou informačnou službou (SIS), Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) bola oficiálne zavŕšená podpisom trojstrannej dohody. Za SIS dohodu podpísal riaditeľ Slovenskej informačnej služby JUDr. Michal Aláč, PhD., za PraF UK dekan doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a za FIIT STU dekan prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. Vzdelávací program s názvom Akadémia bezpečnostných štúdií privíta prvých účastníkov už od nového akademického roka.

Rozširovanie vedomostí v oblasti bezpečnosti, aktuálne bezpečnostné výzvy a hrozby, forenzná analýza, spravodajská ochrana štátu, kybernetická bezpečnosť, právna úprava v oblasti bezpečnosti, to je len zlomok z oblastí, ktorým sa bude vzdelávací program venovať.

Program je prioritne určený pre zamestnancov bezpečnostných zložiek štátu či verejnej správy zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, ale aj pre študentov študujúcich v odboroch zameraných na obranu a bezpečnosť.

O odborné poznatky a praktické skúsenosti nebude núdza, účastníci akadémie budú v bezprostrednom kontakte s osobami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni.

02

Bratislava, 24.06.2023

Vyjadrenie Slovenskej informačnej služby v súvislosti s aktuálnou situáciou v Ruskej federácii

Slovenská informačná služba pozorne a aktívne monitoruje bezpečnostnú situáciu v Ruskej federácii, intenzívne a nepretržite ju vyhodnocuje.

Podľa vývoja aktuálnej situácie prijímame bezpečnostné opatrenia v súčinnosti s vládou SR, ostatnými bezpečnostnými zložkami a partnermi doma aj v zahraničí.

Zároveň chceme upozorniť občanov Slovenskej republiky, aby nepodliehali dezinformáciám a sledovali relevantné oficiálne zdroje, médiá a vyjadrenia oficiálnych orgánov a najvyšších predstaviteľov SR.

Situácia v Ruskej federácii je nateraz neprehľadná, ale Slovenská informačná služba v plnom rozsahu využíva svoje spravodajské kapacity, aby naplnila úlohu informačného servisu vlády Slovenskej republiky v súlade so záujmami nášho štátu.

02

Bratislava, 23.06.2023

Odmietame dezinformácie, informujeme v rozsahu zákonných možností

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč po mimoriadnom rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS predstúpil pred médiá a v rozsahu zákonných možností vysvetlil situáciu k aktuálne medializovanej téme.

Taktiež uviedol, že SIS poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

02

Bratislava, 15.06.2023

Slovenská informačná služba zverejnila na webe správu OLAF-u za rok 2022

Slovenská informačná služba zverejnila na svojom webovom sídle Výročnú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o činnosti za rok 2022, v ktorej sa uvádza, že OLAF v roku 2022 ochránil vyše 600 miliónov EUR daňových poplatníkov Európskej únie.

V uvedenej správe nájdete, že vyšetrovania vedené týmto úradom odhalili viaceré podvody a nezrovnalosti. Sú v nej podrobné príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu tovaru (lieky, nebezpečné predmety) a pašovaniu nelegálneho tovaru (cigarety, víno, pivo, liehoviny), ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2022:

 • uzavrel 256 vyšetrovaní a vydal 275 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
 • odporučil vrátenie 426,8 milióna EUR do rozpočtu EÚ a zabránil neoprávneným výdavkom vo výške 197,9 milióna EUR,
 • začal vyšetrovanie v 192 nových prípadoch na základe 1 017 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF,
 • oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 71 prípadov možného spáchania trestného činu, z toho 16 v mene Európskej komisie.

Výročnú správu OLAF-u o činnosti za rok 2022 nájdete na: www.sis.gov.sk v sekcii: Linky/Nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ.

Uvedená výročná správa je prvýkrát predstavená aj v  interaktívnom virtuálnom formáte.

02

Bratislava, 15.02.2023

30. výročie vzniku Slovenskej informačnej služby

Slovenská informačná služba je štátny orgán, ktorý disponuje ľudskými a technickými prostriedkami spravodajskej ochrany Slovenskej republiky a jej záujmov. V rámci bezpečnostného systému SR pôsobí ako garant spravodajskej ochrany štátu a zároveň plní úlohy pri predchádzaní a eliminovaní bezpečnostných rizík ohrozujúcich bezpečnostné záujmy SR, ako aj členských štátov EÚ a NATO. SIS bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ktorý nadobudol účinnosť v dnešný deň pred tridsiatimi rokmi.

Pri tejto príležitosti riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč poďakoval za prístup pri vykonávaní služobných povinností príslušníčkam a príslušníkom Slovenskej informačnej služby, ktorí pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

02

Bratislava, 19.10.2022

Rokovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS
v priestoroch Slovenskej informačnej služby

Členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS prijali tento týždeň pozvanie na výjazdové rokovanie výboru do priestorov Slovenskej informačnej služby.

Predmetom rokovania bola najmä aktuálna bezpečnostná situácia, ale aj rozpočet Slovenskej informačnej služby.

02

Bratislava, 21.09.2022

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč vystúpil na medzinárodnom sympóziu v Bratislave

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč bol dnes hosťom a zároveň prednášajúcim na medzinárodnom sympóziu s názvom „Spravodajstvo v informačnom veku“, ktoré organizovala Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov na akademickej pôde v Bratislave.

„Rýchlosť a spôsob šírenia informácií v online priestore, ich možný vplyv a dopad na spoločnosť, to je nový fenomén, ktorému v ostatných rokoch spravodajské služby čelia. O to viac, keďže vojnovým konfliktom na Ukrajine sa úplne zmenila bezpečnostná situácia nielen na Slovensku, ale v širšom kontexte aj na celom svete,“ povedal Michal Aláč.

Vo svojom príhovore sa riaditeľ SIS tiež venoval dôležitosti komunikácie a marketingu spravodajských služieb voči verejnosti pri rešpektovaní utajovaného charakteru ich činnosti.

Hovoril o potrebe spravodajských služieb vedieť osloviť aj novú generáciu mladých ľudí, ktorí majú morálny kredit a schopnosti, ale zároveň často aj lepšie možnosti v súkromnej sfére a motivovať ich, aby si aj napriek tomu vybrali prácu v spravodajských službách, lebo na konci dňa vedia, že robia niečo, čo je dobré a zmysluplné pre štát.

Na záver riaditeľ Slovenskej informačnej služby ocenil význam takýchto podujatí a spolupráce spravodajskej komunity.

02

Bratislava, 21.06.2022

Slovenská informačná služba zverejnila neutajovanú Správu o činnosti SIS za rok 2021

Zverejneniu neutajovanej Správy o činnosti SIS za rok 2021 predchádzala prezentácia jej utajovanej časti v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, počas ktorej riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč priblížil poslankyniam a poslancom priority, činnosti a aktivity, na ktoré zamerala spravodajská služba svoju pozornosť v ostatnom roku.

„Slovenská informačná služba aj v roku 2021 sústredila svoju pozornosť na ochranu Slovenskej republiky, a to vo všetkých jej zákonom stanovených oblastiach,“ hovorí Michal Aláč.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby za zatvorenými dverami odpovedal tiež na všetky otázky prítomných poslankýň a poslancov.

Neutajovanú verziu Správy o činnosti SIS za rok 2021 nájdete na: www.sis.gov.sk

02

Bratislava, 15.06.2022

Výročná správa OLAF-u o činnosti za rok 2021 zverejnená na webe SIS

Slovenská informačná služba zverejnila na svojom webovom sídle Výročnú správu OLAF-u o činnosti za rok 2021, v ktorej Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informuje o vyšetrovacej činnosti úradu s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2021.

Správa odhaľuje nové trendy v podvodoch v širokej škále oblastí počnúc podvodmi škodiacimi životnému prostrediu alebo podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-19.

V roku 2021 OLAF a jeho partneri zabránili tiež pašovaniu tabakových výrobkov a aktívne bojovali proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom.

Celé znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2021 nájdete na www.sis.gov.sk v sekcii: Linky/Nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ.

02

Bratislava, 02.05.2022

SIS zverejnila Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2021

Slovenská informačná služba ako partner siete AFCOS (sieť pre koordináciu boja proti podvodom) zverejnila dňa 2. mája 2022 na svojom webovom sídle dokument s názvom „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021.“

Dokument bol vypracovaný odborom Národný úrad pre OLAF v spolupráci s Pracovnou skupinou pre komunikáciu pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Spomínanú výročnú správu nájdete na: www.sis.gov.sk v sekcii: Linky/Nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ.

02

Bratislava, 01.04.2022

NBAC a SIS sú súčasťou vládou schváleného Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024

Slovenská republika zareagovala na meniace sa bezpečnostné prostredie a schválením Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024 sa rozhodla účinne bojovať s aktuálnym fenoménom, ktorý predstavujú hybridné hrozby.

Slovenská informačná služba a Národné bezpečnostné analytické centrum sú súčasťou tejto kooperácie štátnych inštitúcií, ktoré majú za cieľ zlepšiť schopnosť reakcie štátu v oblasti boja s hybridnými hrozbami.

Zriadenie stáleho pracovného výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre hybridné hrozby, aktualizácia kontaktných údajov osôb zodpovedných za nahlasovanie indikátorov hybridnej hrozby do NBAC, simulácia krízových scenárov hybridných pôsobení - to sú len niektoré z úloh tohto plánu v spoluzodpovednosti Národného bezpečnostného analytického centra a Slovenskej informačnej služby.

Odpočet plnenia úloh tohto akčného plánu sa bude predkladať vláde SR každý rok.

02

Bratislava, 24.02.2022

Vyjadrenie Slovenskej informačnej služby v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine

Slovenská informačná služba pozorne a aktívne monitoruje bezpečnostnú situáciu na Ukrajine a intenzívne ju vyhodnocuje za účelom zaistenia bezpečnosti občanov SR, ochrany ústavného zriadenia, územnej celistvosti a zvrchovanosti Slovenskej republiky, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

Slovenská informačná služba nepretržite sleduje, či sú ohrozené záujmy Slovenskej republiky a podniká všetky kroky na ochranu občanov Slovenskej republiky v súčinnosti s vládou SR, ostatnými bezpečnostnými zložkami a partnermi doma aj v zahraničí.

Zároveň SIS chce upozorniť slovenských občanov, aby nepodliehali dezinformáciám a sledovali relevantné oficiálne zdroje, médiá a vyjadrenia oficiálnych orgánov a najvyšších predstaviteľov SR.

02

Bratislava, 01.12.2021

Slovenská informačná služba zverejnila neutajovanú časť Správy o činnosti SIS za rok 2020

Utajovaná Správa o činnosti SIS za rok 2020 bola prezentovaná v pléne NR SR na neverejnej časti schôdze.

„Som rád, že môžeme verejnosti priblížiť činnosť služby a aktivity, na ktoré služba zamerala svoju pozornosť v roku 2020,“ zhodnotil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč.

Celú neutajovanú výročnú správu nájdete na: www.sis.gov.sk.

02

Bratislava, 15.09.2021

Poďakovanie Svätého Otca Slovenskej informačnej službe

Svätý Otec osobne prejavil vďaku riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Michalovi Aláčovi za profesionálnu prácu, ktorú vykonali príslušníci SIS pri jeho návšteve na Slovensku.

Monitorovanie situácie, analýza možných rizík, vykonávanie bezpečnostných opatrení a spolupráca s ostatnými bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky na zabezpečení maximálnej bezpečnosti Svätého Otca a verejnosti na stretnutiach - to boli v uplynulých týždňoch priority spravodajskej služby.

Dnes možno konštatovať, že profesionalita a spolupráca bezpečnostných zložiek podstatnou mierou prispeli k tomu, aby bol Svätý Otec počas návštevy Slovenska v bezpečí.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč ďakuje príslušníkom SIS a zároveň oceňuje aj spoluprácu s príslušníkmi ostatných bezpečnostných zložiek, ktorí nielen počas uplynulých dní návštevy Svätého Otca, ale aj niekoľko týždňov pred ňou boli v plnom nasadení a podieľali sa tak na príprave a priebehu všetkých verejných i neverejných podujatí.

02

Bratislava, 14.05.2021

Premiér Eduard Heger na návšteve v SIS a NBAC

Premiér Slovenskej republiky Eduard Heger navštívil koncom týždňa Národné bezpečnostné analytické centrum a zároveň sa stretol aj s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Michalom Aláčom.

Premiér Slovenskej republiky Eduard Heger navštívil Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC), kde spolu s ministrom vnútra Slovenskej republiky Romanom Mikulcom, riaditeľom Slovenskej informačnej služby Michalom Aláčom a s ďalšími predstaviteľmi jej vedenia a zástupcami Národného bezpečnostného analytického centra rokovali o kooperácii a koordinácii pri výmene analýz a informácií jednotlivých rezortov a pri vyhodnocovaní jednotlivých indikátorov hybridnej hrozby.

Rokovanie premiéra Eduarda Hegera s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Michalom Aláčom sa uskutočnilo aj v nasledujúci deň v priestoroch SIS. Spoločne sa venovali aktuálnej bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike, víziám nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ako aj ich vzájomnej spolupráci.

02

 

Bratislava, 06.05.2021

Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal Michal Aláč

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala na návrh vlády Slovenskej republiky dňa 6. 5. 2021 JUDr. Michala Aláča, PhD. za riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

V záujme nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby je viesť ju takým spôsobom, aby Slovenská informačná služba bola modernou spravodajskou službou, ktorá bude efektívne reagovať na všetky ohrozenia záujmov Slovenskej republiky.

„Mojím cieľom je riadiť službu tak, aby bola vnímaná v presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky ako politicky nezávislá, profesionálna spravodajská služba vo všetkých jej aspektoch,“ zdôraznil nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč.

Jeho prioritou je skutočnosť, aby Slovenská informačná služba bola aj naďalej rešpektovanou inštitúciou doma aj v zahraničí a zároveň bola vnímaná ako spoľahlivý a kooperujúci partner so zahraničnými spravodajskými službami, ktorý prijíma a zdieľa relevantné informácie.

Ku kľúčovým úlohám spravodajskej služby patrí ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov, boj proti extrémizmu, terorizmu a všetkým formám organizovaného zločinu. Navyše v čase zvyšujúcich sa aktivít šírenia dezinformácií sa služba musí intenzívnejšie venovať aj hrozbám v online priestore a kybernetickej bezpečnosti.

„Slovenská informačná služba je miestom, kde pracujú inteligentní a schopní ľudia. V mojom záujme je vytvárať im vyhovujúce podmienky tak, aby služba bola zamestnávateľom, ktorý je stabilným pre príslušníkov a tiež atraktívnym pre uchádzačov,“ dodáva nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

Medzi ďalšie úlohy Slovenskej informačnej služby patrí zvýšenie dôveryhodnosti služby v očiach verejnosti a pokračovanie v otvorenejšej komunikácii s verejnosťou tak, aby Slovenská informačná služba primerane poskytovala verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom.

02

(zdroj foto: TASR)

 

Bratislava, 25.04.2021

Stanovisko Slovenskej informačnej služby k výzve teroristickej skupiny al-Káida

V súvislosti s výhražnými prejavmi, ktorých pôvodcom je teroristická organizácia al-Káida, boli v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby prijaté primerané bezpečnostné opatrenia. Slovenská informačná služba dôkladne analyzovala obsah predmetného listu a ďalej posudzuje z neho vyplývajúce bezpečnostné riziká. V predmetnej veci Slovenská informačná služba úzko spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami a zároveň prebieha intenzívna výmena informácií s partnerskými spravodajskými službami.

 

Bratislava, 18.04.2021

Stanovisko Slovenskej informačnej služby k udalostiam v Českej republike

Slovenská informačná služba v súvislosti s aktivitami cudzích spravodajských služieb už v minulosti zvýšila kontraspravodajskú ochranu záujmov Slovenskej republiky, čo napríklad viedlo k vyhosteniu 3 ruských diplomatov v minulom roku. Činnosť cudzích spravodajských služieb Slovenská informačná služba neustále monitoruje aj v súčasnosti. V súvislosti s informáciami o nepriateľských činnostiach ruských služieb v Českej republike prijala nevyhnutné opatrenia. Získané poznatky priebežne odstupuje zákonným príjemcom. Slovenská informačná služba v tejto súvislosti úzko spolupracuje s partnerskými službami iných štátov. Slovenská informačná služba sa stotožňuje s uverejneným stanoviskom slovenského rezortu diplomacie.

02

(zdroj foto: TASR)

 

Bratislava, 16.03.2021

Stanovisko Slovenskej informačnej služby

Slovenská informačná služba si aj naďalej plní svoje povinnosti, ktoré jej ako štátnemu orgánu Slovenskej republiky vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj záväzky vyplývajúce zo spolupráce so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami. Riadenie Slovenskej informačnej služby je zabezpečené v súlade so Štatútom Slovenskej informačnej služby, schváleným vládou Slovenskej republiky, internými organizačnými predpismi a povereniami na zastupovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pričom toto je realizované námestníkmi Slovenskej informačnej služby v rozsahu ich riadiacich kompetencií. Činnosť Slovenskej informačnej služby je tak zabezpečená v plnom rozsahu jej zákonom ustanovených úloh.

Uvedené skutočnosti boli zo strany Slovenskej informačnej služby prezentované dňa 15.3.2021 aj Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činností Slovenskej informačnej služby.

02

 

Bratislava, 13.03.2021

Stanovisko Slovenskej informačnej služby k aktuálnej situácii týkajúcej sa zadržania riaditeľa SIS

Vzhľadom na medializáciu okolností spojených s oslobodzovaním od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ing. Vladimíra Pčolinského, PhD. Slovenská informačná služba ubezpečuje, že je v súlade so zákonom pripravená okamžite poskytnúť prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej, ako orgánu oprávnenému na rozhodovanie o jeho oslobodení, svoje súhlasné stanovisko.

Slovenská informačná služba zároveň ako štátny orgán zodpovedný za ochranu utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti považuje za nevyhnutné poskytnúť aj verejnosti svoje stanovisko vo veci oslobodenia od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, pričom tak urobí po tom, čo predloží všetky relevantné informácie o aktuálnej situácii Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktorého mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na 15. marca 2021.

02

 

Bratislava, 04.03.2021

Slovenská informačná služba má nové Strategické zameranie činnosti

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky včera prerokovala a schválila návrh nového znenia Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby. Pre činnosť Slovenskej informačnej služby má uvedený dokument kľúčový význam pri zameraní spravodajskej činnosti SIS.

Prečo je dokument Strategické zameranie činnosti SIS dôležitý?

 • Potrebu prípravy nového Strategického zamerania činnosti SIS priniesol dynamický vývoj bezpečnostného prostredia a vznik nových národných, regionálnych, ako aj globálnych rizík a hrozieb.
 • Strategické zameranie činnosti SIS určuje prioritné oblasti predmetu spravodajského záujmu SIS a jej aktivít ako všeobecnej bezpečnostnej a spravodajskej služby Slovenskej republiky pri ochrane ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrane zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu.
 • Dokument SIS nadväzuje aj na aktuálne platné národné strategické, koncepčné a plánovacie dokumenty, ktoré pokrývajú strategické záujmy SR v oblasti vnútornej aj zahraničnej politiky štátu, vrátane Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Aké zásadné zmeny prináša oproti doteraz platnému zneniu z roku 2007?

 • Doteraz platný dokument prešiel komplexným prehodnotením a revíziou, a to v kontexte aktuálnych bezpečnostných rizík a hrozieb. Výsledkom bola nová štruktúra oblastí prioritného spravodajského pôsobenia SIS v rozsahu zákonom ustanovenej pôsobnosti SIS.
 • Obsah nového strategického dokumentu tiež zohľadňuje doterajšie poznatky SIS získané pri plnení jej zákonných úloh vlastnou činnosťou, ako i v rámci medzinárodnej spolupráce s partnerskými spravodajskými a bezpečnostnými službami.
 • V novom dokumente sa venuje primeraný priestor aj tým javom, ktoré v súčasnosti poznačili bezpečnostné prostredie SR, akými sú environmentálna kriminalita, problematika kybernetickej bezpečnosti a hybridných hrozieb.

02

 

Bratislava, 03.11.2020

Stanovisko SIS k teroristickému útoku v rakúskej metropole Viedeň

Slovenské bezpečnostné orgány, vrátane Slovenskej informačnej služby, kontinuálne vyhodnocujú bezpečnostnú situáciu na Slovensku, v susednom Rakúsku, aj v Európe a podľa operatívnej potreby prijímajú adekvátne bezpečnostné opatrenia.

Slovenská informačná služba kontinuálne monitoruje rizikové osoby na Slovensku a úzko kooperuje prostredníctvom medzinárodných protiteroristických platforiem so svojimi zahraničnými partnermi a poskytuje im okamžitú potrebnú súčinnosť.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že kľúčoví predstavitelia bezpečnostného manažmentu štátu už včera nariadili zvýšený výkon policajných a spravodajských zložiek ako reakciu na teroristický útok vo Viedni a jeho možné presahy na Slovensko.

Ďalšie opatrenia budú podľa potreby prijímané aj v priebehu nasledujúcich hodín.

 

Bratislava, 31.10.2020

Slovenská informačná služba sleduje bezpečnostnú situáciu v súvislosti s násilnými incidentmi v Európe

Slovenská informačná služba pozorne sleduje aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe a rastúce napätie, ktoré bolo zaznamenané v súvislosti s násilnými incidentmi moslimských radikálov v uliciach a kostoloch v posledných dňoch v susednom Rakúsku a vo Francúzsku. SIS vníma riziko radikalizácie ultranacionalistických skupín a hnutí a zvyšuje monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík v kontexte víkendového plošného testovania na COVID-19 na Slovensku.

02

 

Bratislava, 14.09.2020

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský sa opätovne stretol
s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Na dnešnom stretnutí spolu prediskutovali otázky ohľadom bezpečnostnej situácie doma a
v zahraničí s dôrazom na životné prostredie, situáciu v justícií a boja proti korupcii.

02

 

Bratislava, 16.04.2020

Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal Vladimír Pčolinský

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala dňa 15.04.2020 Ing. Vladimíra Pčolinského, PhD. za riaditeľa Slovenskej informačnej služby na návrh vlády Slovenskej republiky.

Aktuálnou prioritou pre spravodajskú službu bude podľa nového riaditeľa SIS zabrániť, aby sa pandémia COVID-19 z medicínskej a ekonomickej krízy nezmenila na bezpečnostnú krízu. V tejto súvislosti bude SIS ostražitá voči dezinformačným kampaniam, bude chrániť našu zdravotnícku infraštruktúru pred kybernetickými útokmi a zdieľať so spojencami z EÚ a NATO všetky formy pomoci a relevantné informácie.

K ďalším dôležitým úlohám nový riaditeľ SIS zaradil odhaľovanie korupcie na najvyšších úrovniach verejnej sféry, boj proti extrémizmu a všetkým formám organizovaného zločinu.

Za nemenej významný aspekt pôsobenia SIS nový riaditeľ považuje dôsledný výkon previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti, ale aj osôb s osobitným postavením z prostredia justície.

Nový riaditeľ SIS urobí všetko preto, aby SIS napomáhala pri presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky a zároveň aj naďalej zostala rešpektovaným a užitočným členom euroatlantickej komunity.

02

(zdroj foto: TASR)

 

Bratislava, 28.06.2019

SIS zverejnila neutajovanú časť Správy o činnosti SIS za rok 2018

Odtajnená časť Správy o činnosti SIS za rok 2018 určená pre verejnosť bola v zmysle rozhodnutia riaditeľa SIS Antona Šafárika zverejnená na oficiálnej internetovej stránke SIS www.sis.gov.sk v sekcii Pre Vás.

Zverejneniu odtajnenej časti tzv. výročnej správy predchádzala jej prezentácia v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. SIS vo verejnosti prístupnej časti výročnej správy za rok 2018 približuje činnosť spravodajskej služby a priority, na ktoré počas roku 2018 sústredila svoju pozornosť.

Odtajnenie časti správy o činnosti a jej zverejnenie na internete považuje SIS za štandard v informovaní občanov Slovenskej republiky a ústretový krok v komunikácii s odbornou a laickou verejnosťou.

 

Bratislava, 24.4.2019

Cestovné odporúčanie SIS k bezpečnostnej situácii na Srí Lanke

Slovenská informačná služba vzhľadom na pokračujúcu nestabilnú a neprehľadnú bezpečnostnú situáciu na Srí Lanke, kde došlo k sérii teroristických útokov, odporúča občanom Slovenskej republiky, aby svoj prípadný zámer vycestovať do tejto krajiny prehodnotili, zvážili odloženie cesty minimálne do času upokojenia situácie a postupovali v súlade s pokynmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. SIS bude prostredníctvom Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) situáciu na Srí Lanke v nadväznosti na uznesenie Bezpečnostnej rady SR naďalej intenzívne monitorovať.
Srí Lanku len od začiatku roka 2019 navštívilo niekoľko tisíc občanov SR. Aj v tejto súvislosti SIS upozorňuje, že turisti zo zahraničia môžu predstavovať pre islamských teroristov atraktívny cieľ alebo príležitosť zmocniť sa ich ako rukojemníkov.
Pre občanov SR, ktorí sa na Srí Lanke už nachádzajú, platí, že si musia intenzívne všímať zmeny v bezpečnostnej situácii, rešpektovať všetky pokyny tamojších bezpečnostných zložiek, podriadiť sa pokynom, ktoré sa týkajú zákazu vychádzania, vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a podľa možností obmedziť individuálne cestovanie.
Potenciálna hrozba teroristických útokov na Srí Lanke sa ani v súčasnom období nedá, napriek nasadeniu bezpečnostných zložiek, úplne vylúčiť a je relevantná predovšetkým vo väčších mestách Srí Lanky.

SIS v tejto súvislosti odporúča:
• zvážiť vycestovanie minimálne do upokojenia situácie;
• strpieť kontroly a striktne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek;
• obmedziť individuálne cestovanie v krajine;
• nenechávať voľne položenú batožinu alebo zvršky, nakoľko môžu vyvolať podozrenie, že ide o nástražné výbušné zariadenie;
• nevyhotovovať fotografie alebo videozáznamy príslušníkov bezpečnostných síl a vojenskej techniky;
• nebrať a nenosiť so sebou predmety, ktoré by mohli byť považované bezpečnostnými zložkami za podozrivé, vrátane vysielačiek;
• nenadväzovať dôverné kontakty s neznámymi osobami, ani si s takými osobami nevymieňať osobné údaje;
• nezúčastňovať sa akýchkoľvek protestov a verejných zhromaždení;
• hlásiť ihneď stratu cestovných dokladov a/alebo iných identifikačných dokumentov;
• riadiť sa odporúčaniami MZVEZ SR.

 

Bratislava, 26.11.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini navštívil Slovenskú informačnú službu

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v pondelok 26.11.2018 navštívil Slovenskú informačnú službu. Počas stretnutia s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Antonom Šafárikom a ďalšími predstaviteľmi vedenia SIS hovorili o aktuálnej bezpečnostnej situácii na území Slovenska, ale aj o prioritách a výzvach, ktoré spravodajskú službu čakajú v roku 2019.

Predstavitelia SIS informovali premiéra o aktívnej spolupráci s partnerskými spravodajskými službami z krajín V4, ale aj EÚ a NATO a inými medzinárodnými organizáciami. Predseda vlády SR s predstaviteľmi spravodajskej služby diskutoval aj o aktuálnej situácii na Ukrajine, ktorá je naším susedom a je preto veľmi dôležité, aby sa súčasná vyhrotená situácia čo najskôr upokojila a neeskalovala. V zahraničnopolitickej oblasti SIS monitoruje aj situáciu v iných krízových a konfliktných oblastiach vo svete.

02

 

Bratislava, 18.09.2018

Stanovisko SIS k zadržanému občanovi SR

SIS sa spravidla verejne nevyjadruje k vykonávanej spravodajskej činnosti, no vzhľadom na zvýšený záujem, ako aj závažnosť prípadu občana Slovenskej republiky zadržaného v Českej republike pre podozrenie z prípravy teroristického útoku, robí SIS výnimku a uvádza nasledovné:

V rámci spravodajskej činnosti vykonávanej na úseku boja proti terorizmu a šírenia extrémizmu, vrátane extrémizmu prejavujúceho sa násilným spôsobom, SIS identifikovala rizikové správanie sa zadržanej osoby a jej náboženskú radikalizáciu a získané informácie aktívne zdieľala aj v rámci medzinárodnej spravodajskej spolupráce.

V tejto súvislosti SIS zároveň ubezpečuje verejnosť, že si aj naďalej bude plniť úlohy v oblasti boja proti terorizmu, ktoré v súčasnosti patria medzi kľúčové pri zabezpečovaní bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov.

 

Bratislava, 06.03.2018

Stanovisko SIS k zasadaniu OKV NR SR na kontrolu činnosti SIS

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby v súlade s požiadavkami členov Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS NR SR poskytol všetky informácie, ktoré boli v médiách spojené s prípadom zločinu vraždy novinára Jána K. a Martiny K.

SIS plne rozumie legitímnemu záujmu médií a verejnosti o informácie vo veci prípadu tejto tragickej udalosti. SIS ako štátny orgán, ktorý je zároveň súčasťou úsilia o jej objasnenie, však nesmie podľa zákona poskytnúť verejne utajované informácie, a to predovšetkým z dôvodu, že by to mohlo ohroziť aj samotné vyšetrenie.

Slovenská informačná služba poskytovala a poskytuje orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť vymedzenú zákonom.

Naša spravodajská služba sústredila všetky svoje sily a potenciál na získanie akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli pomôcť objasniť tento ohavný čin a usvedčiť páchateľa alebo páchateľov.

 

Bratislava, 02.03.2018

Stanovisko SIS

V súvislosti s úkladnou vraždou novinára poskytuje SIS nasledujúce stanovisko:

Slovenská informačná služba si uvedomuje legitímnosť záujmu verejnosti a médií o otázky súvisiace s publikovanými informáciami, ktoré sa v mediálnom priestore spájajú s tragickou udalosťou, t.j. so spáchaným trestným činom úkladnej vraždy.

SIS môže s plným pochopením a vážnosťou ubezpečiť, že o všetkej činnosti, ktorú vo svojej pôsobnosti vykonávala a naďalej vykonáva a ktoré majú vzťah k medializovaným informáciám týkajúcim sa tohto zločinu, bude riaditeľ SIS v súlade so zákonom informovať v prvom rade Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS.

Práca SIS v tejto súvislosti v rámci spravodajsko-operatívnych aktivít ako aj jej konkrétne výsledky, sú podľa zákona utajovanou skutočnosťou a z toho dôvodu ich SIS nesmie zverejniť. Rovnako však ubezpečujeme, že tieto utajované informácie v minulosti boli a sú aj v tomto prípade poskytované zákonom určeným štátnym orgánom.

 

Bratislava, 23.08.2017

Stanovisko SIS k aktuálnej bezpečnostnej situácii, zasadanie Rady NBAC

Slovenská informačná služba vzhľadom na súčasný vývoj v bezpečnostnej oblasti ako aj v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatočnými dňami a očakávanými masovými podujatiami, v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami vykonáva potrebné spravodajské opatrenia na ochranu bezpečnosti našich občanov pred terorizmom.

Aktuálne sú bezpečnostné opatrenia vzhľadom na zvýšenú hrozbu teroristických útokov v Európe prijímané v podstatne vyššej miere.

Už bezprostredne po prvých informáciách o teroristických útokoch v Barcelone, Fínsku, Rusku, ale napríklad aj v Egypte s českou obeťou a konzultáciách predsedu vlády SR, ministra vnútra SR a riaditeľa SIS boli spravodajskou službou a ďalšími bezpečnostnými zložkami spustené štandardné bezpečnostné opatrenia reagujúce na podobné krajné situácie.

Riaditeľ SIS v tejto súvislosti inicioval aj zvolanie zasadnutia Rady Národného analytického bezpečnostného centra (NBAC) za účasti popredných predstaviteľov príslušných bezpečnostných rezortov a expertov.

Rada NBAC okrem iného analyzovala aktuálny stav a vyhodnotila najnovšie dostupné informácie z pokračujúcej výmeny informácií medzi partnerskými zahraničnými službami s dôrazom na možné bezpečnostné dôsledky v SR.

Nové útoky potvrdzujú trend spôsobu vedenia teroristickej kampane. Udalosti v Barcelone priniesli nové trendy v taktike. Boli použité, autá, nože, atrapy samovražedných opaskov na zvýšenie psychologického účinku a sťaženie zásahu bezpečnostným zložkám. Cieľmi útočníkov sa vo zvýšenej miere stávajú najmä tzv. mäkké ciele a miesta s koncentráciou osôb.

O podrobnostiach však SIS informovať nemôže, aby nedošlo k prípadnému zmareniu, ako aj prezradeniu operatívnych činností, k možnému ohrozeniu bezpečnosti a narušeniu dôvery v spolupráci s partnerskými spravodajskými službami.

Zvýšené riziko teroristického ohrozenia vníma SIS naďalej najmä zo strany tzv. osamelých vlkov, malých lokálnych skupín samoradikalizovaných fanatikov alebo džihádistických navrátilcov, ktorých činy a reakcie sú predvídateľné ťažko a preto vzhľadom na ich metódy na škále od primitívnych po sofistikované, využívané v súčasnosti, predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko či už na území EÚ alebo u partnerských štátov NATO.

Na základe poznatkov a analýz a v súlade s nariadením MV SR, navrhla SIS zvýšiť stupeň teroristického ohrozenia v Slovenskej republike. Rada NBAC zvýšenie stupňa teroristického ohrozenia odsúhlasila a NBAC bolo uvedené do režimu 24 hodín 7 dní v týždni.

 

Bratislava, 20.12.2016

Stanovisko SIS k útoku v Berlíne

Už bezprostredne po prvých informáciách o možnom teroristickom útoku na vianočné trhy v Berlíne a konzultáciách predsedu vlády SR, ministra vnútra SR a riaditeľa SIS boli spravodajskou službou a ďalšími bezpečnostnými zložkami spustené štandardné bezpečnostné opatrenia reagujúce na podobné krajné situácie.

Riaditeľ SIS v tejto súvislosti inicioval aj zvolanie zasadnutia Rady Národného analytického bezpečnostného centra (NBAC) za účasti popredných predstaviteľov príslušných bezpečnostných rezortov a expertov. Rada NBAC okrem iného analyzovala aktuálny stav a vyhodnotila najnovšie dostupné informácie z pokračujúcej výmeny informácií medzi partnerskými zahraničnými službami s dôrazom na možné bezpečnostné dôsledky v SR.

Pre blížiace sa sviatočné obdobie a s ním súvisiace slávnostné hromadné podujatia boli spravodajské služby a bezpečnostné zložky SR uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania. NBAC pracuje v režime nepretržitej pohotovosti v schéme 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

SIS pokračuje v činnosti, o ktorej našu verejnosť informovala aj prostredníctvom svojej výročnej správy za rok 2015, keď svoju spravodajskú pozornosť zamerala na monitorovanie a vyhodnocovanie teroristických rizík pre Európsku úniu ako aj územie SR. To všetko v kontexte nárastu útokov a hrozieb zo strany islamistických radikálov a jednotlivcov inšpirovaných ideológiou najmä Islamského štátu či odnoží Al-Káidy. Naďalej pokračuje intenzívna spolupráca SIS s partnerskými európskymi službami, službami NATO a ďalšími relevantnými špeciálnymi službami vzhľadom na pretrvávajúce riziko, že rôzne teroristické zoskupenia, vrátane ovládania a radikalizovania tzv. osamelých vlkov naďalej konšpirujú s cieľom zaútočiť na ciele v Európe. Ich aktivity súvisia aj s návratom žoldnierov bojujúcich v radoch IS zo Sýrie a Iraku do vlasti. Ďalšiu rizikovú skupinu môžu predstavovať radikalizovaní nelegálni migranti, na čo SIS už v minulosti tiež upozorňovala.

 

Bratislava, 14.09.2016

STANOVISKO SIS K SUMMITU PREDSTAVITEĽOV EÚ

Slovenská informačná služba svojimi kapacitami z bezpečnostného hľadiska plne participuje na príprave nadchádzajúceho summitu najvyšších predstaviteľov vlád členských štátov EÚ v Bratislave a prijala aj adekvátne bezpečnostné opatrenia smerujúce k zabezpečeniu priebehu tohto podujatia mimoriadneho významu.

V období predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy, ktoré je sprevádzané celým radom rôznych akcií a podujatí, vrátane vrcholnej schôdzky, sa naša krajina dočasne stala "centrom" fungovania únie a pochopiteľne aj stredobodom záujmu. SIS sa v úzkej spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami v SR, ako aj našimi zahraničnými partnermi na toto obdobie pripravila a prijala množstvo opatrení na elimináciu možných bezpečnostných rizík.

SIS nepreceňuje, avšak ani nepodceňuje žiadne bezpečnostné riziko, ktoré sa pri podujatí podobného charakteru nedá vylúčiť. Na to sú v súčasnosti zamerané všetky kapacity našej spravodajskej služby.

Bezpečnostná situácia v Európe sa v období posledných rokov a mesiacov značne zhoršila, a preto majú všetky bezpečnostné zložky v SR v rámci predsedníctva EÚ enormne veľa práce. Dôležitá je aj súčinnosť a spolupráca partnerských zahraničných spravodajských služieb, pričom v rámci tejto spolupráce je najdôležitejšia intenzívna výmena spravodajských informácií a zlepšovanie schopnosti v reálnom čase prijímať adekvátne bezpečnostné opatrenia.

SIS ďalšie podrobnosti svojej operatívnej práce nemôže zverejňovať, lebo by tým porušila zákonom uloženú ochranu utajovaných skutočností a v neposlednom rade by mohla zmariť účinnosť prijímaných opatrení.

 

Bratislava, 16.07.2016

Stanovisko SIS k situácii v Turecku

V súvislosti s aktuálnymi vnútropolitickými udalosťami, ktoré sa v noci na dnes udiali v Turecku, najmä v kľúčových mestách Ankara a Istanbul, riaditeľ Slovenskej informačnej služby inicioval dnes 16.07.2016 zvolanie Rady Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC).

Na zasadaní Rady NBAC, ktoré funguje ako analytické pracovisko založené na aktívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti a koordinácii prijímaných bezpečnostných opatrení rozhodujúcich štátnych orgánov SR, sa zúčastnili aj podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister obrany SR Peter Gajdoš.

Členovia NBAC posúdili a vyhodnotili dostupné informácie z rôznych zdrojov týkajúce sa vývoja v Turecku a analyzovali aktuálny stav v krajine s dôrazom na identifikáciu bezpečnostných hrozieb voči Slovenskej republike a jej občanom.

NBAC, ktoré je definované ako analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti bezpečnostných hrozieb, si aj v tomto prípade dôsledne plní jednu zo svojich hlavných úloh, medzi ktoré patrí príprava komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov na základe hlásení prijatých od štátnych orgánov SR, monitorovanie bezpečnostnej situácie v SR a poskytovanie analytických produktov o bezpečnostných hrozbách v SR a voči jej občanom zákonom určeným príjemcom.

Členovia Rady NBAC zastupujúci rôzne bezpečnostné zložky odporúčajú občanom SR, aby sa v súvislosti s dianím v Turecku dôsledne riadili radami, upozorneniami a odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (jeden z členov NBAC), ktoré informácie pre verejnosť v súvislosti s Tureckom zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojej webovej stránke i sociálnych sieťach.

 

Bratislava, 14.07.2016

Stanovisko SIS k udalostiam v Nice

Slovenská informačná služba po najnovšom teroristickom útoku vo francúzskom Nice prijala adekvátne bezpečnostné opatrenia.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby rozhodol o zvolaní zasadnutia Rady Národného analytického bezpečnostného centra za účasti popredných predstaviteľov príslušných bezpečnostných rezortov. Súčasne pokračuje intenzívna výmena informácií na úrovni zahraničných partnerských služieb, bezpečnostné zložky Slovenskej republiky vrátane spravodajských zložiek boli uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania.

Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) je v stave nepretržitej pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. O prípadnom prijímaní ďalších mimoriadnych opatrení potrebných na elimináciu vzniknutých bezpečnostných rizík bude naša spravodajská služba verejnosť informovať.

Slovenská informačná služba v tejto súvislosti už niekoľkokrát verejne, vrátane našej výročnej správy upozorňovala na bezpečnostné riziká teroristického ohrozenia zo strany tzv. osamelých vlkov, samoradikalizovaných fanatikov alebo džihádistických navrátilcov. Takéto osoby predstavujú pre bezpečnosť, demokraciu a stabilitu každého štátu vrátane partnerov združených v EÚ a NATO vážnu bezpečnostnú hrozbu, ktorej je nutné nepretržite venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým zo strany spravodajských služieb a ďalších bezpečnostných orgánov.

Aj na základe informácií, ktorými disponujeme sa stotožňujeme s nedávno zverejnenými vyjadreniami, ktoré zazneli práve od partnerskej francúzskej služby a varovali, že islamskí extrémisti ako tí, ktorí vlani útočili v dvoch vlnách v Paríži, budú chcieť zvýšiť svoju schopnosť zabíjať a budú preto častejšie útočiť s výbušninami umiestnenými v autách alebo s bombami.

 

Bratislava, 11.07.2016

Predseda vlády SR v SIS

Predseda vlády SR Robert Fico dnes 11.07.2016 v sídle Slovenskej informačnej služby uviedol do funkcie nového riaditeľa SIS.

Anton Šafárik bol za riaditeľa SIS vymenovaný 06.07.2016 prezidentom SR na základe návrhu vlády SR a vo funkcii vystriedal Jána Valka.

Na spoločnom rokovaní predseda vlády SR Robert Fico a riaditeľ SIS Anton Šafárik prediskutovali aktuálne bezpečnostné témy, zhodnotili plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich pre našu spravodajskú službu zo zákona, z aktuálnej bezpečnostnej situácie ako aj v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ. Stretnutie bolo využité aj na posúdenie a určenie ďalšieho postupu s dôrazom na kľúčové bezpečnostné oblasti do nadchádzajúceho obdobia. Na schôdzke bolo konštatované, že naša spravodajská služba nepodceňuje obavy z radikálnych prejavov a teroristických hrozieb, pred ktorými nie je v súčasnosti stopercentne imúnna žiadna krajina vrátane Slovenska.

01

 

Bratislava, 22.03.2016

Stanovisko SIS k súčasnej situácii a vývoju

Naša spravodajská služba po sérii dnešných teroristických útokov v Bruseli prijala adekvátne bezpečnostné opatrenia. Zároveň prebieha veľmi intenzívna výmena informácií na úrovni zahraničných partnerských služieb, bezpečnostné zložky Slovenskej republiky vrátane spravodajských zložiek boli uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania.

Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) je v stave nepretržitej pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. O prípadnom prijímaní ďalších mimoriadnych opatrení potrebných na elimináciu vzniknutých bezpečnostných rizík bude naša spravodajská služba verejnosť informovať.

 

Bratislava, 26.02.2016

Stanovisko SIS

V otázke vplyvu nefungujúcej schengenskej hranice na výrazné zvýšenie bezpečnostných rizík v Európe má každý svoj uhol pohľadu. Pravda založená na faktoch je však len jedna.

Vzhľadom na veľké množstvo rozporuplných vyjadrení týkajúcich sa zhoršenia bezpečnostnej situácie v Európe, sa rozhodla naša spravodajská služba priamo reagovať.

Na základe spravodajských informácií, ktorými disponujeme, sa stotožňujeme s vyjadrením šéfa Europolu Roba Wainwrighta, že Európa v súčasnosti čelí najvýznamnejším rizikám v oblasti terorizmu za poslednú dekádu. Okrem enormne narastajúcej aktivity teroristických organizácií, a to najmä v regióne Blízkeho a Stredného východu a fenoménu tzv. zahraničných bojovníkov - Európanov, prichádzajúcich vo veľkých počtoch späť do Európy, je jedným z najvýznamnejších dôvodov výrazne zhoršenej bezpečnostnej situácie nefungujúca schengenská hranica. Nefunkčný Schengen v súčasnosti umožňuje nekontrolovateľný vstup ale aj výstup osôb do a z Európskej únie v obrovských počtoch stoviek tisícov ľudí. Ich následný pohyb v rámci EÚ je možný prakticky bez identity, bez cestovných a osobných dokladov, či dokonca na základe falošných dokladov. Nefungujúca schengenská hranica umožňuje vstup do EÚ nielen vojnovým, prenasledovaným a ekonomickým ilegálnym migrantom, ale bez akejkoľvek kontroly tiež ľuďom, ktorí predstavujú reálne bezpečnostné, najmä teroristické hrozby. Práve v súvislosti s týmto závažným faktom hľadajú jednotlivé členské štáty únie alternatívne prostriedky zvládnutia vzniknutých bezpečnostných hrozieb. Ide napr. o uzatváranie hraníc, legislatívne zmeny a prijímanie iných, v tomto prípade už mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

Pokiaľ bezpečnostné zložky jednotlivých členských štátov únie nebudú vedieť, kto sa na území Európy pohybuje, rovnako ako je to v prípade pohybu každého občana EÚ, neexistuje reálna šanca čeliť vzniknutým bezpečnostným hrozbám. Bez účinnej možnosti kontroly pohybu osôb v rámci únie, je pre bezpečnostné zložky, vrátane spravodajských , prakticky nemožné kontrolovať, kto sa na území únie nachádza. A to tak technicky, ako i kapacitne. Napriek všetkým opatreniam a zintenzívneniu spolupráce spravodajských služieb v oblasti výmeny informácii o nebezpečných osobách sa týmto bezpečnostným hrozbám bez riadneho fungovania schengenu nedá účinne brániť, keďže nepoznáme identitu ľudí, ktorí do únie vstupujú.

Bez toho, aby sme šírili akúkoľvek paniku, považujeme bezpečnostnú situáciu z vyššie uvedených dôvodov za vážnu a na jej riešenie je potrebné v čo najkratšom čase potrebné prijať viaceré opatrenia, o ktorých už Európska únia dlhšie diskutuje. V prvom rade ide o znovuzavedenie fungujúceho štandardného režimu na schengenskej hranici podporované vybudovaním hot spotov na vstupe do únie. Voči ilegálnym migrantom nejde o represívny postoj, ale považujeme za nevyhnutné, aby boli v tomto smere uplatňované rovnaké postupy, aké musí v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti rešpektovať každý občan EÚ.

 

Bratislava, 18.11.2015

Stanovisko SIS k súčasnej situácii a vývoju (aktualizované)

Naša spravodajská služba po sérii teroristických útokov v Paríži prijala adekvátne bezpečnostné opatrenia. Zároveň prebieha veľmi intenzívna výmena informácií na úrovni zahraničných partnerských služieb, bezpečnostné zložky Slovenskej republiky vrátane spravodajských zložiek boli uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania.

O našom hodnotení výrazne zvýšeného bezpečnostného rizika v súvislosti s nefunkčným systémom kontroly na vstupe do schengenského priestoru, ako aj výstupe z neho, sme pred časom verejne informovali. Pokiaľ nebude schengenský systém pohybu osôb plne sfunkčnený, toto bezpečnostné riziko sa bude naďalej zvyšovať. O prijímaní ďalších mimoriadnych opatrení potrebných na elimináciu vzniknutých bezpečnostných rizík budeme verejnosť informovať. Je logické, že rovnako ako partnerské spravodajské služby aj naša spravodajská služba prijíma opatrenia smerované na zvýšený monitoring osôb podozrivých z terorizmu, osobitne v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži.

Naša spravodajská služba ďalšie podrobnosti svojej operatívnej práce nemôže zverejňovať, lebo by tým porušila zákonom uloženú ochranu utajovaných skutočností a v neposlednom rade by mohla zmariť účinnosť prijímaných opatrení, čo by mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

 

Bratislava, 25.9.2015

Štáby SIS, VS a NBÚ mimoriadne kvôli problému ilegálnej migrácie

Včera sa na mimoriadnom zasadnutí štábov Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu stretli najvyšší predstavitelia a top manažment týchto spravodajských zložiek.

Ústrednou témou programu mimoriadnej porady boli najmä bezpečnostné aspekty súčasnej migračnej krízy. V tejto súvislosti účastníci zasadnutia štábov hodnotili aktuálnu situáciu v Slovenskej republike z pohľadu ohrození vyplývajúcich z nelegálnej migrácie a predovšetkým z dôsledne nefungujúceho režimu kontroly pohybu osôb v rámci Schengenu, na čo SIS nedávno upozornila. V súvislosti s následkami migračnej krízy na našu bezpečnosť a bezpečnosť našich partnerov boli prediskutované tiež prognózy budúceho možného vývoja v tejto citlivej bezpečnostnej oblasti. Významnú časť mimoriadneho stretnutia štábov tvorilo posúdenie doterajších bezpečnostných opatrení namierených na eliminovanie prípadných teroristických hrozieb s dôrazom na posilnenie spôsobilostí a schopností zastúpených zložiek v reakčnom čase prijímať adekvátne bezpečnostné opatrenia na ochranu štátu a bezpečnosti jeho občanov.

Z rokovaní vyplynulo, že naše spravodajské zložky nepodceňujú obavy z radikálnych prejavov a teroristických hrozieb, pred ktorými nie je v súčasnosti stopercentne imúnna žiadna krajina vrátane Slovenska. Spravodajské zložky napriek svojim kapacitným možnostiam, ktoré sú v porovnaní s enormným nárastom nelegálnej migrácie limitované, prijímajú opatrenia súvisiace s výkonmi zameranými najmä na ochranu pred terorizmom a extrémizmom.

Agendu stretnutia dopĺňala aj diskusia o právno-bezpečnostných aspektoch účasti spravodajských zložiek v konaní o azyle a pobyte cudzincov.

Ďalšie podrobnosti stretnutia sú utajovanými skutočnosťami, ku ktorým sa zo zákona z pochopiteľných dôvodov nemôžeme vyjadrovať.

 

Bratislava, 16.9.2015

Stanovisko SIS k nelegálnej migrácii a bezpečnostným rizikám

Dôsledné dodržiavanie schengenských pravidiel je prvým krokom k riešeniu problému nelegálnej migrácie v rámci Európskej únie. Vyjadrovať sa k mediálnym špekuláciám, nezodpovedným laickým hodnoteniam bezpečnostných rizík spojených s nelegálnou migráciou na úrovni bulvárnej žurnalistiky v podaní nemenovanej redaktorky Denníka N, by bolo popretím princípu profesionality práce spravodajskej služby.

Súčasný prakticky nekontrolovaný prílev ilegálnych migrantov do Európskej únie bez poznania ich identity naša spravodajská služba považuje za vysoké bezpečnostné riziko. Stupňujúci sa problém nelegálnej migrácie vnímame najmä v súvislosti s rozširujúcimi sa aktivitami prevádzačov, ktorí zneužívajú vzniknutú situáciu na realizáciu svojich nezákonných aktivít spojených s obrovským finančným prospechom. Bez dôsledného dodržiavania pravidiel pohybu osôb v schengenskom priestore sa situácia v oblasti nekontrolovaného pohybu osôb v budúcnosti môže stať nezvládnuteľnou.

Okamžité obnovenie celoplošného dodržiavania pravidiel schengenského priestoru považujeme za kľúčový moment v riešení v súčasnosti už akútneho problému nelegálnej migrácie realizovanej s významnou podporou zločineckých skupín prevádzačov. Riziko prieniku radikálnych džihádistických extrémistov na územie Európskej únie sa v posledných mesiacoch práve z dôvodu dôsledne nefungujúceho režimu pohybu osôb v rámci Schengenu významne zvýšilo. Na aktuálnu situáciu v oblasti vzniku bezpečnostných rizík v súvislosti s nelegálnou migráciou naša spravodajská služba spolu s partnermi a ostatnými bezpečnostnými zložkami reaguje prijímaním mimoriadnych opatrení.

 

Bratislava, 5.9.2015

Reakcia, 5.9.2015

V reakcii na vystúpenie pána poslanca Matoviča zo dňa 4. 9. 2015 uvádzame, že pán poslanec pravdepodobne nepochopil, že naša spravodajská služba nedisponuje zo zákona žiadnymi vyšetrovacími právomocami, lebo už veľmi dávno nefunguje na princípoch ŠtB. Inými slovami, keby sa naša spravodajská služba snažila podanie pána Matoviča vyšetrovať tak, ako by si to predstavoval, tak porušíme zákony našej krajiny. To už tu kedysi v dávnej minulosti bolo, ale môžeme jednoznačne vyhlásiť, že žiadny politik neprinúti našu spravodajskú službu porušovať platné zákony. Riaditeľ spravodajskej služby úprimne verí, že o to, aby sa porušoval zákon pánovi Matovičovi naozaj nejde...

Politické hry si môže hrať pán Matovič mimo našej spravodajskej služby, ale osoba súčasného riaditeľa služby bude garanciou nezneužitia spravodajskej služby na žiadne politické účely. Ak má pán Matovič vedomosti o porušení zákona, a teda aj o spáchaní trestného činu, je povinný takéto informácie odovzdať bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní, lebo sa inak vystavuje riziku, že s týmito informáciami nakladá účelovo, ale predovšetkým v rozpore so zákonom. Zároveň jednoznačne vyhlasujeme, že sa každým podnetom, ktorý je doručený našej spravodajskej službe, tak, ako nám to ukladá zákon, intenzívne zaoberáme a urobíme to v rámci zákonom stanovených pravidiel aj s údajným podaním pána Matoviča. Napriek tomu, že pán Matovič verejne deklaroval, že najneskôr do piatka 4. 9. našej spravodajskej službe doručí údajné podanie, tak potom buď klamal, alebo na to jednoducho zabudol, lebo do tohto momentu nám nedoručil nič.

 

Bratislava, 14.8.2015

Stanovisko SIS

Naša spravodajská služba je v oblasti boja proti terorizmu v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi. V roku 2014 bolo v Slovenskej republike na boj proti terorizmu zriadené Národné bezpečnostné analytické centrum.

Naša spravodajská služba v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami v Slovenskej republike vykonáva všetky potrebné spravodajsko-bezpečnostné opatrenia na ochranu štátu a bezpečnosti našich občanov pred terorizmom.

Na margo témy boja proti terorizmu uvádzame, že od roku 2014 začalo naplno svoju činnosť aj Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC), v ktorom sú združené všetky bezpečnostné zložky, ministerstvá a orgány štátnej správy, ktoré 24 hodín denne, 7 dní v týždni analyzujú bezpečnostné riziká najmä so zameraním na boj proti terorizmu a okamžite informujú príslušné bezpečnostné zložky, ktoré následne prijímajú opatrenia. Systém je založený na flexibilnej a efektívnej výmene informácií v reálnom čase a je kompatibilný s podobnými systémami našich partnerov v NATO a EÚ.

Slovenská informačná služba striktne odmieta mediálne nepravdivé konštrukcie ohľadom plnenia svojich úloh v súvislosti s aktuálne medializovaným videozáznamom a jeho zverejnením na internete. Monitoring takéhoto typu videozáznamov pochopiteľne naša spravodajská služba v rámci zákonom uložených úloh uskutočňuje, ale upozorňujeme, že nedisponujeme žiadnymi zákonnými možnosťami cenzurovať internet, a preto je cenzúra v tomto smere neprípustná. Kompetenciu obmedzovať umiestňovanie videozáznamov alebo iných informácií na internete naša spravodajská služba nemá a v takomto prípade by išlo o nezákonnú cenzúru, ktorá je neprípustná.

Dodávame, že naša spravodajská služba nedisponuje informáciami o mučení žiadneho väzňa z Guantánama na Slovensku, tieto informácie považujeme za vymyslené a účelovo šírené. V čase internetu bez hraníc je prakticky nemožné zabrániť šíreniu nepravdivých informácií a účelovo vykonštruovaných správ tak, ako je tomu aj v tomto prípade. V najbližších dňoch však očakávame, že sa do tohto prípadu vnesie viac svetla a vzniknutá situácia týkajúca sa šírenia klamlivých informácií sa vysvetlí.

K predmetnému zákroku policajných zložiek sa už v minulých dňoch vyjadril prezident Policajného zboru, ktorý zrozumiteľne vysvetlil jeho priebeh i dôvody a naša spravodajská služba ho nemá dôvod akokoľvek komentovať.

 

Bratislava, 2.7.2015

Vzor preukazu príslušníka SIS bude pre občanov na web stránke

Po prvýkrát v existencii našich spravodajských služieb sa nielen podstatne zvyšuje kontrola ich činnosti ako aj hospodárenia, ale v návrhu zákona o spravodajských službách sú po prvý raz zakomponované aj prvky verejnej kontroly. Naša spravodajská služba totiž  v medzirezortnom pripomienkovom konaní sama navrhla povinnosť zverejnenia vzoru služobného preukazu príslušníka spravodajskej služby na jej webovej stránke. Občania budú mať teda možnosť oboznámiť sa so vzorom služobného preukazu, aby vedeli ako vyzerá. Príslušník bude povinný pritom umožniť osobe, ktorej preukazuje svoju príslušnosť, oboznámiť sa s jeho evidenčným číslom. Zo služobného preukazu však z dôvodu zabezpečenia jeho ochrany nebude možné vyhotovovať žiadny obrazový ani obrazovo-zvukový záznam. Na základe uvedeného bude však spätne bez akejkoľvek pochybnosti možné overiť,  či išlo skutočne o oficiálny služobný preukaz alebo nie. Za týmto účelom má každý občan právo obrátiť sa priamo na SIS.

Toto opatrenie a návrh zavedenia účinného prvku verejnej kontroly vychádza z niekoľkých dôvodov. Príslušníci preukazujú svoju príslušnosť k SIS služobným preukazom s vyznačeným evidenčným číslom,  na základe ktorého možno vždy jednoznačne identifikovať príslušníka, ktorému bol služobný preukaz vydaný.

Podobne, ako v prípade iných služobných preukazov, ani pri našich preukazoch sa nedá vylúčiť ich falšovanie alebo pokusy o iné zneužitie. Za obdobie pôsobenia našej spravodajskej služby ich je rádovo len niekoľko, skôr sa vyskytujú prípady vymyslených tvrdení, že niekto tvrdí, že je príslušníkom spravodajskej služby, alebo že disponuje preukazom príslušníka. Zverejnenie vzoru služobného preukazu preto výrazne prispeje k objasňovaniu prípadov takéhoto podvodného konania. 

V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že zákon umožňuje jediný účel použitia služobného preukazu, ktorým je preukazovanie príslušnosti k spravodajskej službe v rámci plnenia služobných povinností. Akékoľvek iné použitie preukazu je neoprávneným použitím a vedenie našej spravodajskej služby má k takýmto prípadom nulovú toleranciu. 

SIS v každom prípade dokáže rozlíšiť originál služobného preukazu od jeho falzifikátu. Ak sa objaví pokus preukaz falšovať alebo inak zneužiť, platná legislatíva definuje pre spravodajskú službu v súčinnosti s Policajným zborom a prokuratúrou mechanizmus umožňujúci vyšetrovanie a stíhanie podobných prípadov, nakoľko služobný preukaz je verejnou listinou.

Občanov, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobou, ktorá sa im preukáže preukazom príslušníka SIS a budú mať podozrenie na jeho zneužitie, žiadame o okamžité nahlásenie tejto skutočnosti na operačné stredisko SIS, ktoré je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle 02-44 25 90 21. Toto číslo je uvedené aj na internetovej stránke Slovenskej informačnej služby. Slovenská informačná služba všetky takéto podnety preverí a v prípade podozrenia z porušenia právnych predpisov v takýchto prípadoch bude iniciovať konanie v rámci orgánov činných v trestnom konaní.

K podobe služobného preukazu príslušníka SIS uvádzame, že jeho predná strana je vyhotovená v tmavšej farbe odtieňu sivej až čiernej. V hornej časti je výrazný biely nápis „Slovenská informačná služba“. Na ľavej strane zvislo sa nachádza číslo príslušníka, ktoré ja zároveň aj číslom služobného preukazu. Fotografia tváre príslušníka SIS je situovaná mierne vľavo, kým pravej strane dominuje znak SIS. Na spodnej strane je umiestnený výrazný nápis „Služobný preukaz“. Preukaz je pokrytý špeciálnou fóliou, v ktorej je zakomponovaných niekoľko osobitných ochranných holografických prvkov.

vzor

 

Bratislava, 20.6.2015

Nový spravodajský zákon definitívne na jeseň...

Návrh nového zákona o spravodajských službách prešiel procesom medzirezortného pripomienkového konania a je pripravený na ďalší štandardný legislatívny proces jeho schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky.

Tvorcovia,s ale i oponenti v návrhu vnímajú hlavný prínos v tom, že reaguje najmä na aktuálnu spoločenskú objednávku a po vyše 20. rokoch existencie legislatívy v tejto oblasti prináša okrem iného so sebou historicky nový model účinnejšej kontroly spravodajských služieb.

Doteraz prešiel návrh nového spravodajského zákona rozsiahlym pripomienkovaním najmä zo strany akademickej obce, odborným pripomienkovaním a pripomienkovaním verejnosti ako aj viacerých opozičných a vládnych poslancov NR SR.

Naša spravodajská služba pripomína, že cieľom prijatia zákona je najmä reagovať po vzore partnerov z NATO a EÚ na aktuálne bezpečnostné hrozby a zvýšiť kontrolu nad činnosťou spravodajských služieb. Tvorcovia zákona sa inšpirovali legislatívou členských štátov EÚ a NATO.

Ambíciou našej spravodajskej služby od počiatku prípravy návrhu zákona bolo, aby bol návrh nového spravodajského zákona v NR SR prijatý čo najširším konsenzom, naprieč celým politickým spektrom.

 

Bratislava, 10.5.2015

Rozhodnutie Ústavného súdu SR SIS rešpektuje

Slovenská informačná služba rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky ohľadom zákazu plošného zberu metadát očakávala.

Naša spravodajská služba rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým bol zakázaný plošný zber metadát v plnej miere rešpektuje.

Návrh nového zákona o spravodajských službách bol už v čase pozastavenia účinnosti ustanovení o plošnom zbere metadát na návrh našej spravodajskej služby upravený tak, aby zohľadňoval aktuálne rozhodnutie ÚS SR, nakoľko sme podmienky zberu metadát považovali za príliš zasahujúce do súkromia.

Pre vyváženosť tohto nášho stanoviska je však potrebné konštatovať, že prílišné obmedzenie možnosti práce bezpečnostných zložiek s metadátami v kombinácii s enormným rozvojom informačných a komunikačných technológií skomplikuje bezpečnostným zložkám možnosti boja proti terorizmu...

Len pre zaujímavosť v súvislosti s plošným zberom metadát by sme radi upriamili pozornosť aj na fakt, že bezpečnostný sektor ani zďaleka nedisponuje takými rozsiahlymi možnosťami zberu metadát, ako napr. prevádzkovatelia sociálnych sietí. Pri prevádzkovateľoch sociálnych sietí by mal byť na rozdiel od bezpečnostných zložiek zber a archivácia metadát, ako aj veľkého množstva iných informácií, fotografií a komunikácie realizovaný s predchádzajúcim súhlasom používateľov týchto sociálnych sietí...

 

Bratislava, 30.4.2015

Dennik- N a denník SME klamú

Napriek tomu, že riaditeľ spravodajskej služby Ján Valko dnes poskytol redaktorke Denníka - N p. M. Tódovej jednoznačné stanovisko k jeho vzťahu k JUDr. Kataríne Bartalskej, že je otcom ich dvoch maloletých detí, ale nežijú v spoločnej domácnosti, a teda netvoria partnerský pár, Denník - N aj denník SME konali v rozpore s pravidlami novinárskej etiky a zverejnili nepravdivé informácie.

Zarážajúce je, že rovnakú informáciu poskytla redaktorke Denníka - N aj samotná Katarína Bartalská, napriek tomu sa redaktorka rozhodla zverejniť nepravdivú informáciu a z nej vyplývajúce zavádzajúce konštrukcie o možnom ovplyvňovaní priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav, kde p. Bartalská bola náhodným elektronickým výberom ustanovená za zákonného sudcu.

Práve konanie redaktorky, kedy napriek hore uvedeným stanoviskám zverejňuje nepravdivé informácie vyvoláva podozrenia o možnom ovplyvňovaní priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav.

 

Bratislava, 19.4.2015

SIS v novom spravodajskom zákone navrhla kontrolný mechanizmus, vychádzajúci z nemeckého modelu

Výrazne zvýšenú kontrolu činnosti a hospodárenia spravodajských služieb prináša po prvý raz v 20 ročnej histórii návrh spravodajského zákona z dielne spravodajských služieb a MV SR.

Tvorcovia novej právnej normy vychádzajú z modelu kontroly spravodajských služieb, ktorý sa osvedčil v Spolkovej republike Nemecko. Navrhnutý model kontroly predstavujúci kombináciu odborného a poslaneckého dozoru umožňuje poslancom a nezávislým expertom efektívnejšie nahliadnuť do činnosti spravodajských služieb.

Podľa nemeckého vzoru sa kontrola po prvýkrát v existencii spravodajskej služby zriaďuje v podobe 8 člennej kontrolnej komisie. Tá je zložená z poslancov - zástupcov výborov na kontrolu činnosti spravodajských služieb a výboru pre obranu a bezpečnosť, pričom sa uplatňuje paritné zastúpenie koalície a opozície. Novinkou je rozšírenie kontrolnej komisie o dvoch členov volených z radov nezávislých skúsených odborníkov z bezpečnostnej oblasti, ktorí vykonávali funkciu sudcu, prokurátora, príslušníka spravodajskej služby alebo Policajného zboru, alebo sú odborníci v oblasti právnej alebo bezpečnostnej teórie a praxe s najmenej 10 ročnými skúsenosťami a disponujú bezpečnostnou previerkou NBÚ.

Rovnako prvýkrát počas 20 ročnej existencie spravodajskej služby navrhla SIS realizovať kontrolu jej hospodárenia nezávislým orgánom, ktorým je NKÚ. Okrem toho sa rozširujú aj právomoci parlamentnej kontroly, na účely ktorej budú spravodajské služby výborom na kontrolu ich činnosti poskytovať správy, obsahujúce údaje o všetkom nehnuteľnom majetku, strelných zbraniach a dopravných prostriedkoch, ktoré sú v užívaní spravodajskej služby.

 

Bratislava, 13.4.2015

Návrh nového zákona o spravodajských službách definitívne bez kompromisov...

Prvýkrát po dvadsiatich rokoch návrh spravodajského zákona prináša výrazne zvýšenú kontrolu činnosti a hospodárenia spravodajských služieb, ako aj úplne nové pravidlá whistleblowingu (historické prelomenie mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb).

Naša spravodajská služba z celkového počtu uplatnených zásadných pripomienok akceptovala takmer 90 % pripomienok. Pri generálnej prokuratúre sme v riadnom rozporovom konaní dosiahli 100-percentnú zhodu a všetky uplatnené pripomienky boli odstránené.

Medzirezortné pripomienkové konanie prinieslo v oblasti prelamovania súkromia v rámci metadát a šifrovacích kľúčov povinný súhlas sudcu na takéto kroky.

Návrh nového slovenského spravodajského zákona vychádza zo štandardov a vzorov, ktoré uplatňujú naši partneri v EÚ a spojenci v NATO.

Za podstatné považujeme, že nikto dnes nespochybňuje akútnu potrebu nového zákona o spravodajských službách, ktorý reaguje na dramatický nárast hrozby terorizmu a globálny negatívny vývoj bezpečnostnej situácie.

 

Bratislava, 9.4.2015

SIS navrhuje zvýšiť svoju kontrolu a akceptuje takmer všetky pripomienky k novému spravodajskému zákonu

SIS verejne prisľúbila, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu nového spravodajského zákona bude venovať pozornosť každej uplatnenej pripomienke vrátane tých, ktoré ako hromadné pripomienky poslala verejnosť.

Spravodajská služba z celkového počtu uplatnených zásadných pripomienok akceptovala alebo čiastočne akceptovala takmer 90 % pripomienok.

Rozpor sa nepodarilo odstrániť len v tých prípadoch, keď akceptácia uplatnenej pripomienky bola v rozpore so stanoviskom iného rezortu, alebo by sa týkala definovaniu podmienok patriacich do kompetencie zákonodarného zboru.

Je to po prvýkrát v histórii, keď sa pri tvorbe spravodajského zákona zvolil otvorený a transparentný postup, počas ktorého sa na tvorbe nového spravodajského zákona okrem všetkých rezortov, spolupodieľala aj verejnosť.

Naša spravodajská služba oceňuje prístup akademickej obce, odbornej i laickej verejnosti, všetci menovaní svojim konštruktívnym prístupom pomohli nový zákon precizovať a vylepšiť a touto cestou všetkým ďakuje.

Z rozporových konaní jednoznačne vyplynulo, že nik nespochybňuje akútnu spoločenskú potrebu nového zákona o spravodajských službách, ktorý reaguje na dramatický nárast hrozby terorizmu a globálny negatívny vývoj bezpečnostnej situácie a v záujme zvýšenia bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov má nahradiť vyše dvadsať rokov starú, dožívajúcu legislatívu.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že návrh spravodajského zákona, ktorý iniciovala SIS spolu s ostatnými bezpečnostnými rezortmi a predkladalo ho Ministerstvo vnútra SR, vychádza zo štandardov a vzorov, ktoré v spravodajsko-bezpečnostnej oblasti uplatňujú naši partneri v EÚ a spojenci v NATO.

Prvýkrát v dvadsaťročnej histórii spravodajská služba navrhla zvýšenie kontroly činnosti spravodajských služieb, ich hospodárenia ako aj zavedenie pravidiel whistleblowingu.

 

Bratislava, 19.3.2015

SIS prelomila mlčanlivosť spravodajských dôstojníkov, zavádza tzv. whistleblowing

Slovenské spravodajské služby navrhujú historické prelomenie mlčanlivosti svojich príslušníkov, čím reagujú aj na viacero podnetov k novému návrhu spravodajského zákona.

Naša spravodajská služba v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložila legislatívne riešenie - príslušníci spravodajských služieb budú mať historicky prvýkrát v zákone zakotvenú možnosť nahlásiť podozrenie z porušení zákona svojich kolegov priamo riaditeľovi spravodajskej služby a ten bude povinný riešiť takéto podania v rámci tzv. vnútornej inšpekcie.

Novinkou je, že pokiaľ príslušník, ktorý oznámil podozrenie z porušenia zákona svojich kolegov nebude s rozhodnutím riaditeľa spravodajskej služby stotožnený, má zákonom stanovenú možnosť túto skutočnosť oznámiť špeciálnemu prokurátorovi, ktorý ju prešetrí a riaditeľ spravodajskej služby je špeciálnej prokuratúre povinný poskytnúť zákonom stanovenú súčinnosť. Prvýkrát za posledných dvadsať rokov sa tak stane whistleblowing súčasťou zákonov o spravodajských službách.

 

Bratislava, 17.3.2015

SIS znižuje počet odposluchov a navrhuje zvýšiť kontrolu ich nasadzovania

SIS po nástupe nového vedenia v roku 2012 znížila o polovicu počet odposluchov, a to z vyše päťsto na mierne nad dvesto odposluchov. V trende minimálneho nutného využívania odposluchov, ktorý považujeme za zásah do súkromia občanov, budeme pokračovať, odposluchy budeme využívať len v najnutnejších prípadoch, najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu. O trende využívania odposluchov jasne hovoria nasledujúce údaje:

r. 2010: 520
r. 2011: 530
r. 2012: 216
r. 2013: 235
r. 2014: 256

Vzhľadom na zmenu trendu činnosti v oblasti nasadzovania ITP po nástupe nového vedenia v roku 2012 sa naša spravodajská služba ani nebude pokúšať presadzovať rozšírenie jej kompetencií, naopak prvýkrát po 20-tich rokoch jej existencie v novom zákone navrhujeme zvýšiť ich kontrolu.

Kontrola sa po prvýkrát v existencii spravodajskej služby zriaďuje na základe § 8a) návrhu zákona v podobe 8-člennej komisie, ktorá je zložená z poslancov - zástupcov výborov na kontrolu činnosti spravodajských služieb, výboru pre obranu a bezpečnosť, pričom pomer zastúpenia členov komisie je polovica z radov opozičných poslancov a polovica z radov koaličných, vládnych poslancov. Dvaja členovia komisie sú volení z radov nezávislých skúsených odborníkov z bezpečnostnej oblasti, ktorí vykonávali funkciu sudcu, prokurátora, príslušníka spravodajskej služby alebo policajného zboru alebo odborníci v oblasti bezpečnostnej teórie a praxe s najmenej 10 ročnou skúsenosťou a bezpečnostnou previerkou NBÚ.

Využívanie ITP (informačno-technických prostriedkov), resp. odposluchov predstavuje v práci spravodajskej služby dôležitú právomoc a súčasť jej práce, ale predstava, že činnosť spravodajskej služby spočíva predovšetkým v „odpočúvaní“, môže byť síce na prvý pohľad mediálne zaujímavá, ale je absolútne nesprávna.

Snahou SIS je maximalizovať výkon spravodajsko-operatívnych a analytických kapacít služby a zároveň štandardizovať nasadzovanie ITP vzhľadom na jeho povahu ako podporný špeciálny prostriedok používaný len výnimočne.

 

Bratislava, 8.3.2015

Spravodajská služba je zásadne proti povinnosti nahlasovať súkromné smartfóny so šifrovanou komunikáciou

Ustanovenie návrhu nového spravodajského zákona týkajúce sa monitorovania výrobkov umožňujúcich šifrovanie informácii a dát bolo do návrhu zákona zapracované vo výrazne oklieštenej podobe z nariadenia jednej z minulých vlád SR č.443/2001 Z.z. z roku 2001.

Musíme priznať, že pracovná skupina na prípravu nového zákona zložená zo zástupcov SIS, MV SR a MO SR nebola zapracovaniu uvedeného ustanovenia príliš naklonená, ale vychádzala pri tom výlučne z uvedeného nariadenia vlády SR z roku 2001, pričom kompromisom bolo jeho sprísnenie do podoby navrhovanej zákonom.

Na rozdiel od dosiaľ stále platného spomenutého nariadenia vlády z roku 2001, nový návrh zákona výrazne okliešťuje oprávnenie štátu získať od výrobcov či dovozcov informácie o zariadeniach slúžiacich na utajený prenos dát alebo informácií a nepožaduje od nich poskytnutie samotného funkčného zariadenia.

Vzhľadom na to, že uvedené ustanovenia týkajúce sa povinnosti fyzických osôb v súvislosti s používaním ich smartfónov považujeme za výrazne zasahujúce do súkromia, navrhneme v rámci medzirezortného pripomienkového konania ich vypustenie z návrhu spravodajského zákona.

Zámerom tejto časti návrhu spravodajského zákona je riešiť výlučne situáciu šifrovacích technológii, zariadení a výrobkov v súvislosti s ich predajom alebo s ich dovozom za účelom predaja v súvislosti s ich možným zneužitím na teroristické účely a kyberšpionáž. V žiadnom prípade SIS nebude obmedzovať legitímny záujem občanov SR na zachovávanie dôvernosti ich komunikácie.

 

Bratislava, 6.3.2015

Spravodajské služby plošne metadáta nezbierajú a nesmú zbierať...

Súčasný návrh spravodajského zákona oblasť plošného zberu metadát vôbec nerieši. Právnou úpravou pre metadáta je zákon č. 351/2011 elektronických komunikáciách, ktorý schválila predchádzajúca vláda a následne aj parlament.

Práve účinnosť ustanovení tohto zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách od mája minulého roku svojim rozhodnutím pozastavil Ústavný súd Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (rozsudok v spojených veciach C-293/12 a C-594/12) .

Spravodajské služby v SR teda na základe tohto rozhodnutia ÚS SR nemôžu od operátorov požadovať žiadne metadáta.

Na rozdiel tejto úpravy plošného zberu dát, ktorej účinnosť ÚS SR pozastavil, v novom návrhu zákona o spravodajských službách sa predpokladá nie plošné, ale výlučne cielené zbieranie dát tohto charakteru, ktorým je tzv. elektronický monitoring zameraný voči konkrétnemu objektu spravodajského záujmu. Elektronický monitoring sleduje ochranu kyberpriestoru pred kyberterorizmom a kyberšpionážou a výslovne vyžaduje písomný súhlas sudcu na každú jednotlivú aktivitu spravodajskej služby. Sudca schvaľuje aj spôsob, rozsah a lehotu realizácie aktivít spravodajskej služby v oblasti elektronického monitoringu.

Zároveň je potrebné opätovne zdôrazniť, že pri výkone tohto oprávnenia by nesmelo dôjsť k odpočúvaniu obsahu uskutočňovanej telekomunikačnej alebo rádiokomunikačnej prevádzky.

Do procesu tvorby návrhu zákona vstúpili svojimi odbornými pripomienkami aj Právnická fakulta UK v Bratislave, Policajná akadémia, Paneurópska vysoká škola a Právnická fakulta Trnavskej Univerzity. Výraznou mierou pri kreovaní novej spravodajskej legislatívy prispeli Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov ako aj viacerí významní bezpečnostní analytici. Všetkým spolutvorcom návrhu zákona ako aj odbornej verejnosti touto cestou ďakujeme za podnetné návrhy a pripomienky.

 

Bratislava, 23.1.2015

SIS a Vojenské spravodajstvo vykonali v noci spoločnú previerku

Spoločné nočné cvičenie SIS a VS bolo zamerané na ostré preverenie spravodajsko-operatívnych spôsobilostí oboch našich služieb, najmä schopnosti v reakčnom čase prijímať bezpečnostné opatrenia na ochranu štátu a bezpečnosti jeho občanov.

Okrem reakčného času sa testovala aj akcieschopnosť fungovania operatívnych i neoperatívnych zložiek v krízovom režime. Táto koordinovaná previerka civilných i vojenských spravodajských štruktúr štátu mala celoslovenský rozmer.

Jej odštartovanie a uskutočnenie je potrebné vnímať v kontexte a nadväznosti na zvýšené bezpečnostné opatrenia prijímané v celej Európe v súvislosti s nedávnymi udalosťami na území našich spojencov v EÚ a NATO, ktoré boli potvrdením krajných obáv z radikálnych prejavov a teroristických hrozieb, pred ktorými nie je v súčasnosti imúnna žiadna krajina vrátane Slovenska. Potreba v histórii takejto prvej koordinovanej, spoločnej previerky civilnej a vojenskej spravodajskej služby vznikla aj vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu a aktuálnu úroveň bezpečnostných hrozieb v zahraničí.

Výsledky koordinovanej previerky potvrdili spôsobilosť civilnej i vojenskej spravodajskej služby prijímať v rámci obmedzení daných súčasnou platnou legislatívou všetky spravodajsko-operatívne opatrenia súvisiace s výkonmi zameranými na ochranu pred terorizmom, ktoré sú stanovené zákonom a v dokumentoch podľa ktorých sa v krízových situáciách postupuje.

Ostatné podrobnosti sú pochopiteľne utajovanými skutočnosťami, ku ktorým sa zo zákona z pochopiteľných dôvodov nemôžeme vyjadrovať, aby nebola ohrozená práve bezpečnosť, ktorá je našou prioritou.

Riaditeľ SIS i riaditeľ VS ešte v ranných hodinách informovali o výsledkoch koordinovanej previerky a prijatých opatreniach ministra vnútra SR, ako aj ministra obrany SR.

 

Bratislava, 19.1.2015

Otázky a odpovede k Etickému kódexu

Vzhľadom na záujem, ktorý vyvolal náš Etický kódex sme sa rozhodli poskytnúť verejnosti a médiám nasledujúce stanovisko k najčastejším otázkam:

1. Prečo sa ho rozhodla SIS prijať?

2. Prečo ho neprijala skôr?

3. Čo to pre nás ako občanov znamená?

4. Nemali by byť tieto zásady upravené aj zákonom?

V prvom rade nám dovoľte poďakovať sa za Váš záujem a otázky k Etickému kódexu.

V úvode nášho stanoviska uvádzame z akej filozofie vychádza jeho spracovanie a v závere sa pokúsime zrozumiteľne a stručnejšie zodpovedať nastolené otázky.

Z našej pôvodnej TS môžeme zopakovať, že poslaním SIS a jej príslušníkov je chrániť Slovenskú republiku a každého občana. Medzi jej kľúčové úlohy patrí získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o rizikách ohrozujúcich bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky, slobodu a demokraciu, ale najmä bezpečnosť našich občanov a v rámci medzinárodnej spolupráce aj občanov v ďalších demokratických štátoch združených v NATO a EÚ.

Úlohy, ktoré naša spravodajská služba plní vyžadujú maximálne nasadenie, vysokú profesionalitu a použitie sofistikovaných spravodajských metód práce. Veľakrát spravodajská práca ohrozuje zdravie a životy našich spravodajských dôstojníkov. Na činnosť spravodajskej služby platí podmienka súladu s platnou legislatívou s nulovou toleranciou pri porušení pravidiel.

Preto Etický kódex predstavuje súhrn pravidiel profesionálneho správania sa príslušníkov našej spravodajskej služby pri vykonávaní štátnej služby. Vznikal ako reflexia na zložité situácie, ktorým musia naši spravodajskí dôstojníci často čeliť, rovnako zohľadňuje aj špecifiká spravodajskej práce akými sú mlčanlivosť a zachovávanie štátneho tajomstva. Etický kódex SIS vychádza predovšetkým z filozofie etických kódexov našich partnerských spravodajských služieb, s ktorými naša spravodajská služba úzko spolupracuje.

Sme presvedčení, že etické kódexy všeobecne predstavujú významný spôsob vnášania etiky a zásadných princípov do každodenného života, práce, plnenia úloh a usmerňovania správania sa každého jednotlivca či už spoločnosti alebo organizácie.

Etický kódex je záväzný pre všetkých príslušníkov ako aj civilných zamestnancov našej spravodajskej služby, je zverejnený na webovom sídle našej spravodajskej služby, je jednoznačný a teda verejnosťou kontrolovateľný. Každá spoločnosť, firma, organizácia má právo dobrovoľne deklarovať vyššie etické princípy správania sa svojich pracovníkov. Na vytvorenie etického kódexu má právo každá spoločnosť, firma či organizácia, ktorá sa v pozitívnom zmysle pokúša zlepšiť výkonnosť a pôsobenie svojich zamestnancov. Zákony sú výsledkom práce zákonodarných orgánov.

Zverejnenie Etického kódexu SIS, tak ako uvádzame aj v TS je ďalším krokom v komunikácii našej spravodajskej služby s médiami a s verejnosťou s cieľom, aby sme umožnili čo najtransparentnejšiu formu verejnej kontroly činnosti SIS v zákonom stanovených mantineloch. Túto komunikáciu považujeme za mimoriadne dôležitú. Bez ohľadu na utajenú formu činnosti, si v našej spravodajskej službe plne uvedomujeme, že sme inštitúciou platenou z daní občanov Slovenskej republiky a tento fakt jej príslušníci budú rešpektovať, a aj v zmysle tohto Etického kódexu naďalej ctiť.

Sme si vedomí veľakrát rozporuplného obrazu SIS v očiach verejnosti, ktorý pochádza najmä z obdobia jej minulosti v začiatkoch jej fungovania. Aj preto by sme chceli našu verejnosť touto cestou ubezpečiť, že SIS si v súčasnosti dôveru, ktorú jej dávajú občania SR váži. Dôvera občanov našej krajiny nás zároveň aj zaväzuje. Etický kódex vznikal súbežne s plnením všetkých úloh, ktoré pre SIS a jej príslušníkov vyplývajú zo zákona. Správny je aj postreh, že informácie o ňom boli zverejnené v predvianočnom období roku 2014, čiže išlo aj o taký symbolický darček, prvý tohto druhu od vzniku našej spravodajskej služby.

Ku konkrétnym otázkam uvádzame nasledovné:

1. Prijatie Etického kódexu predstavuje významnú zmenu do vnútra spravodajskej služby a zadefinovanie prísnejších pravidiel činnosti spravodajských dôstojníkov nad rámec zákonnej úpravy tak, aby bola kontrolovateľná verejnosťou.

2. Za 20 rokov histórie Slovenskej informačnej služby je tento Eticky kódex vôbec prvým a jeho prijatie bolo jednou z významných priorít súčasného riaditeľa spravodajskej služby.

3. Prijatie Etického kódexu umožní aj občanom Slovenskej republiky efektívnejšiu kontrolu práce spravodajských dôstojníkov a to najmä z toho dôvodu, že je zverejnený a každý občan má takto možnosť konfrontovať činnosť spravodajskej služby, ak sa s ňou niekedy dostane do kontaktu.

4. Etické kódexy sú vo všeobecnosti považované za nadstavbu platnej zákonnej úpravy a sú prijímané na dobrovoľnej báze, no napriek tomu sú záväzné. Platí to aj v tomto prípade Etického kódexu SIS, pričom nevylučujeme, že v budúcnosti môže náš Etický kódex byť inšpiráciou pre novelizáciu zákonov o spravodajských službách najmä v oblasti ich kontroly a sme na takúto diskusiu pripravení.

 

Bratislava, 12.1.2015

SIS k udalostiam vo Francúzsku

Slovenská informačná služba v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami vykonáva všetky potrebné spravodajsko-bezpečnostné opatrenia na ochranu štátu a bezpečnosti našich občanov pred terorizmom. O podrobnostiach však SIS informovať nemôže, aby nedošlo k prípadnému zmareniu, ako aj prezradeniu operatívnych činností a k možnému ohrozeniu bezpečnosti.

Naša spravodajská služba v tejto súvislosti, okrem iného aj vo svojej výročnej správe, upozorňuje na riziká teroristického ohrozenia zo strany tzv. osamelých vlkov, samoradikalizovaných fanatikov alebo džihádistických navrátilcov, ktorých činy a reakcie sú predvídateľné ťažko a preto predstavujú pre bezpečnosť, demokraciu a stabilitu každého štátu vrátane partnerov združených v EÚ a NATO vážnu bezpečnostnú hrozbu.

Pokiaľ ide o moslimskú komunitu na území Slovenskej republiky, túto SIS aktuálne, na základe doterajšieho správania sa hodnotí ako umiernenú, bez radikálnych prejavov. K ďalším podrobnostiam sa ani pri najlepšej vôli a snahe nemôžeme vyjadrovať, aby nebola ohrozená integrita bezpečnosti, ktorá je našou prioritou.

Opätovne však vzhľadom na aktuálnu situáciu upozorňujeme na riziko radikálnych prejavov tzv. osamelých vlkov, ktoré je síce na území Slovenskej republiky nižšie, no nemožno ho vylúčiť.

 

Bratislava, 19.12.2014

SIS si venovala vianočný darček - Etický kódex

Slovenská informačná služba si nasledujúcou tlačovou správou novinárov, odbornú i laickú verejnosť dovoľuje informovať, že pripravila a od januára 2015 uvedie do platnosti Etický kódex SIS. Etický kódex bude záväzný pre všetkých príslušníkov ako aj civilných zamestnancov našej spravodajskej služby a bude zverejnený na webovom sídle našej spravodajskej služby.

Poslaním SIS a jej príslušníkov je chrániť Slovenskú republiku a každého občana. Medzi jej kľúčové úlohy patrí získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o rizikách ohrozujúcich bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky, slobodu a demokraciu, ale najmä bezpečnosť našich občanov ako aj občanov v ďalších demokratických štátoch združených v NATO a EÚ.

Úlohy, ktoré naša spravodajská služba plní vyžadujú maximálne nasadenie, vysokú profesionalitu a použitie sofistikovaných spravodajských metód práce. Veľakrát spravodajská práca ohrozuje zdravie a životy našich spravodajských dôstojníkov. Na činnosť spravodajskej služby platí podmienka súladu s platnou legislatívou s nulovou toleranciou pri porušení pravidiel.

Etický kódex predstavuje súhrn pravidiel profesionálneho správania sa príslušníkov našej spravodajskej služby pri vykonávaní štátnej služby. Vznikal ako reflexia na zložité situácie, ktorým musia naši spravodajskí dôstojníci často čeliť, rovnako zohľadňuje aj špecifiká spravodajskej práce akými sú mlčanlivosť a zachovávanie štátneho tajomstva. Etický kódex SIS vychádza predovšetkým z filozofie etických kódexov našich partnerských spravodajských služieb, s ktorými naša spravodajská služba úzko spolupracuje.

Zverejnenie Etického kódexu SIS je ďalším krokom v komunikácii našej spravodajskej služby s médiami a s verejnosťou s cieľom, aby sme umožnili čo najtransparentnejšiu formu verejnej kontroly činnosti SIS v zákonom stanovených mantineloch. Túto komunikáciu považujeme za mimoriadne dôležitú. Bez ohľadu na utajenú formu činnosti, si v našej spravodajskej službe plne uvedomujeme, že sme inštitúciou platenou z daní občanov Slovenskej republiky a tento fakt jej príslušníci budú rešpektovať, a aj v zmysle tohto Etického kódexu naďalej ctiť.

Sme si vedomí veľa krát rozporuplného obrazu SIS v očiach verejnosti, ktorý pochádza najmä z obdobia jej minulosti v začiatkoch jej fungovania. Aj preto by sme Vás chceli touto cestou ubezpečiť, že SIS si v súčasnosti dôveru, ktorú jej dávajú občania SR váži. Dôvera občanov našej krajiny nás zároveň aj zaväzuje.

V dnešných zložitých časoch sa ktorékoľvek miesto na svete môže stať cieľom teroristického ohrozenia. Či chceme alebo nie, sme súčasťou globalizovaného sveta, ktorý je vystavený rozličným bezpečnostným hrozbám. Naša spravodajská služba ako aj naše partnerské služby sú tu najmä preto, aby takéto bezpečnostné riziká odhaľovali, minimalizovali a chránili pred nimi svojich občanov.

Etický kódex si môžete pozrieť v sekcii "O nás" v kapitole "Etický kódex".

 

Bratislava, 6.8.2014

Upozornenia SIS v súvislosti s cestovaním občanov SR do niektorých regiónov

V súvislosti s nestabilnou a meniacou sa bezpečnostnou situáciou vo viacerých regiónoch, ako aj vzhľadom na prípady bezpečnostných incidentov občanov SR v nedávnej minulosti sa Slovenská informačná služba rozhodla upozorniť a varovať občanov SR pred vycestovaním do niektorých nepokojných oblastí so zvýšenými bezpečnostnými rizikami.

SIS dôrazne varuje slovenských občanov pred tzv. adrenalínovou alebo dobrodružnou turistikou v krízových oblastiach s pretrvávajúcimi vojenskými konfliktami a napätím, nakoľko práve tento druh turistiky môže spôsobiť občanom SR ohrozenie ich zdravia a životov. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nie je možné vycestovanie zrušiť alebo odložiť a občan SR sa ocitne v situácii vyžadujúcej poskytnutie pomoci, SIS odporúča bezodkladne kontaktovať príslušné veľvyslanectvá SR, v prípade nutnosti aj ľubovoľné najbližšie veľvyslanectvo štátu Európskej únie.

Z dôvodu nestabilnej bezpečnostnej situácie v uvedených regiónoch odporúčame občanom SR starostlivo zvážiť vycestovanie do nasledovných regiónov, v prípade nutnosti vycestovania sa vyhýbať bezpečnostným hrozbám.

Afganistan:

Aktuálna bezpečnostná situácia v Afganistane je už v dlhodobejšom horizonte zhoršená. Turistom sa neodporúča návšteva krajiny z dôvodov vysokého rizika teroristických útokov. Existuje zvýšené riziko útokov nielen na ozbrojené zložky, ale aj na civilné ciele, turistov a cudzincov, ktorí sa môžu sa stať terčom kriminálnych aktivít.

Medzi obyvateľstvom sa nachádza značné množstvo zbraní, z čoho vyplýva nebezpečenstvo náhodnej účasti v prestrelkách a bojoch medzi rôznymi znepriatelenými skupinami. Ozbrojenci si za cieľ útokov často vyberajú aj hotely, veľvyslanectvá, vládne budovy, základne NATO a zariadenia medzinárodných humanitárnych organizácií. Vážnou hrozbou pre zahraničných turistov sú únosy, ktoré realizujú ozbrojenci v celom Afganistane, vrátane Kábulu a okolitých oblastí.

Alžírsko:

Vzhľadom na pretrvávajúce riziko bezpečnostných incidentov, vrátane teroristických hrozieb odporúča SIS občanom SR zachovávať pri cestách do Alžírska maximálnu opatrnosť, dôkladné zváženie trás pohybu a dodržiavanie zásad zvýšenej individuálnej starostlivosti o bezpečnosť.

Slovenským občanom neodporúčame individuálne súkromné cesty do tejto krajiny. Napriek mimoriadnym opatreniam zo strany alžírskych bezpečnostných zložiek sa v poslednom období zvýšila intenzita hrozby teroristických útokov, ktoré sa preniesli na predmestia i do samotného centra hlavného mesta Alžíru. V poslednom období sa častejšie vyskytujú prípady falošných hliadok bezpečnostných zložiek na cestách, najmä vo večerných hodinách.

Egypt:

Situácia v egyptských turistických strediskách na kontinentálnom pobreží Červeného mora je stabilizovaná. Turisti by však mali starostlivo zvážiť účasť na fakultatívnych výletoch resp. pohyb mimo chráneného letoviska.

V súvislosti s hrozbami voči cudzincom mierne vzrástlo riziko teroristických útokov voči turistom zo Západu ako aj hrozba únosov zo strany teroristických skupín pôsobiacich v Egypte. Celková bezpečnostná situácia v Egypte sa v posledných mesiacoch zhoršila predovšetkým z dôvodu nárastu útokov prívržencov zosadeného islamistického prezidenta Muhammada Mursího na egyptské bezpečnostné zložky a vládne inštitúcie. Súčasne sa rozšírilo územie, na ktorom pôsobia džihádistické teroristické skupiny, a došlo aj k rozšíreniu zoznamu prípadných cieľov útokov. Zvýšené riziko teroristických útokov je najmä pri vládnych, administratívnych budovách alebo stavbách, v ktorých sídlia bezpečnostné zložky.

Etiópia:

V Etiópii pretrváva vysoké riziko teroristických útokov namierených voči cudzincom, a to najmä zo strany somálskej organizácie Al-Shabaab. Vyhľadávaným cieľom teroristických útokov sú verejne dostupné miesta s väčším počtom ľudí: hotely, bary, reštaurácie, obchody, verejná doprava a pod. Rizikové sú najmä oblasti v tesnej blízkosti hraníc s Eritreou, Sudánom a Južným Sudánom, ako aj regióny pri hraniciach so Somálskom, kde hrozí aj pomerne vysoké riziko únosu.

Irak:

Bezpečnostná situácia v Iraku sa v roku 2014 podstatne zhoršila. Militantné hnutie Islamský štát v Iraku a Levante je aktívne takmer vo všetkých irackých provinciách, najmä na západe a severe Iraku. SIS odporúča občanom SR, aby v súčasnom období do Iraku necestovali a v prípade, ak sa v Iraku nachádzajú, aby vzhľadom na aktuálnu situáciu uprednostnili opustenie krajiny.

Na celom území štátu je situácia nebezpečná a nepredvídateľná. Cestovanie po krajine môže byť spojené s bezprostredným ohrozením života. Pravidelné bombové a samovražedné útoky sú na vzostupe a cieľom útokov sú vládne budovy, policajné stanice, ale aj veľvyslanectvá, verejné priestranstvá, hromadná doprava, náboženské objekty, školy a iná civilná infraštruktúra. Cudzinci môžu byt pre militantné skupiny atraktívnym cieľom. Návštevníkom Iraku hrozí taktiež vysoké riziko únosu, pričom väčšina týchto násilných činov je realizovaná zločineckými skupinami, ktoré chcú týmto spôsobom získať výkupné. Značný počet obetí únosov nakoniec neprežije.

Ak sa občan SR už nachádza v Iraku a podľa odporúčaní sa ho chystá opustiť, pripája SIS tieto rady:

 • z Bagdadu cestuje výlučne letecky – nepresúvajte sa pozemnými komunikáciami,
 • v Bagdade a iných väčších mestách sa vyhnite aj vnútromestskému cestovaniu, pokiaľ to nie je nevyhnutné,
 • v prípade možnosti si zabezpečte náhradné resp. záložné spôsoby komunikácie – ako napr. satelitný telefón, nakoľko funkčnosť lokálnych telekomunikačných a internetových sietí je značne nestabilná a poruchová,
 • v prípade cestovania po území Iraku využite služby oficiálne registrovaných bezpečnostných agentúr, ktoré tu pôsobia.
Irán:

Na území Iránu existuje už dlhodobejšie riziko týkajúce sa možného zadržania cudzincov, ktorí sú podozriví z porušenia iránskych právnych predpisov. Spomeňme prípady, keď v roku 2012 bol v iránskom väzení zadržiavaný slovenský občan Matej Valúch a v roku 2013 skupina ôsmich paraglajdistov. S ohľadom na skúsenosti, ktoré vyplynuli aj z uvedených prípadov, SIS upozorňuje turistov, aby si ešte pred cestou do Iránu dôkladne naštudovali všetky podmienky a relevantné právne predpisy týkajúce sa pobytu v Iráne, ktoré sú dostupné na internetových stránkach MZV a EZ SR a aby sa nimi dôsledne riadili a dodržiavali ich.

Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča cestovať do oblastí vo vzdialenosti cca 100 km pozdĺž afgansko-iránskej hranice a vo vzdialenosti cca 10 km pozdĺž iracko-iránskej hranice.

Izrael/ pásmo Gazy:

SIS neodporúča občanom SR cestovať do Pásma Gazy, kde je aktuálna bezpečnostná situácia riziková a poskytnutie pomoci v núdzi je v tejto lokalite vzhľadom na vážny konflikt veľmi obmedzené. V Izraeli existuje v súčasnosti bezpečnostné napätie spôsobené raketovými útokmi a odvetnými opatreniami izraelských ozbrojených síl v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu. V tejto súvislosti nie sú vylúčené ani teroristické útoky na verejných priestranstvách namierené voči civilnému obyvateľstvu, nevynímajúc turistov. V oblasti Gazy a pozdĺž hraníc s Egyptom existuje zvýšené riziko únosov. Bezpečnostnú hrozbu predstavujú pre neodôvodnený pobyt občanov SR aj pohraničné územia Izraela s Libanonom a Sýriou.

V prípade, že sa počas aktuálnej bezpečnostnej situácie v Izraeli nachádzate, tak:

 • rešpektujte odporúčania a nariadenia izraelských bezpečnostných zložiek,
 • sledujte v masovokomunikačných prostriedkoch aktuálnu bezpečnostnú situáciu, v prípade jej ďalšieho zhoršenia situácie kontaktujte zastupiteľský úrad SR alebo inej krajiny EÚ,
 • necestujte do oblastí hraničiacich s Pásmom Gazy kvôli zvýšenému počtu raketových útokov na Izrael,
 • vyhnite sa východnej časti Jeruzalema, kde sú časté násilné strety,
 • pri návštevách historických pamiatok starého mesta v Jeruzaleme dbajte na opatrnosť najmä v okolí Chrámovej hory.
Jemen:

Aktuálna bezpečnostná situácia v Jemene je kvôli pôsobeniu teroristických džihádistov napojených na al-Qáidu nebezpečná, keďže rozsiahle územia krajiny sú pod ich kontrolou.

Za cieľ útokov si vyberajú diplomatické zariadenia USA, európskych krajín a prozápadných arabských štátov. Bezpečnostná hrozba spočíva tiež v únosoch cudzincov, ktorých sa následne džihádisti usilujú vymeniť za výkupné alebo za väznených teroristov. Z minulosti sú známe aj prípady, keď cudzincov neuniesli priamo džihádisti, ale príslušníci tamojších ozbrojených kmeňov alebo kriminálnici, ktorí rukojemníkov následne predali džihádistom napojeným na al-Qáidu.

Keňa:

V Keni pretrváva riziko teroristickej hrozby vzhľadom na pôsobenie extrémistických skupín prepojených na Al-Shabaab militantnú skupinu prepojenú na Al-Qaidu. Vyhľadávanými cieľmi teroristických skupín sú najmä verejne prístupné miesta s väčším počtom ľudí, ako napr. hotely, bary, obchodné centrá, pláže, športové podujatia a podobne, keďže tieto miesta sú teroristami vnímané ako ľahké ciele s minimálnym stupňom bezpečnostnej ochrany. Zvýšený je aj výskyt útokov na prostriedky lodnej a leteckej dopravy.

V pohraničnej oblasti Keňa-Somálsko existuje vysoké riziko únosov. Vo veľkých mestách ako metropola Nairobi, či prístav Mombasa sú časté lúpežné prepady a únosy ľudí. Na severe a severovýchode Kene sú časté otvorené strety medzi jednotlivými kmeňmi, či klanmi, resp. medzi kenskou armádou a gerilovými zoskupeniami islamistov.

Líbya:

SIS občanov SR dôrazne upozorňuje na výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v Líbyi. V súčasnosti je v krajine neprehľadná a extrémne nebezpečná bezpečnostná situácia z dôvodu prepuknutia nových nepokojov medzi islamistickými skupinami pôsobiacimi proti súčasnému mocenskému aparátu. Zároveň SIS neodporúča cestovať do ktorejkoľvek časti tejto severoafrickej krajiny vrátane hlavného mesta Tripolisu. Líbya sa nachádza na hranici občianskej vojny. Existuje vysoká pravdepodobnosť teroristických aktivít zo zameraním aj na západné ciele, vrátane turistov.

Enormne znížený bezpečnostný rating Líbye zapríčinilo nové vzplanutie ozbrojených stretov medzi milíciami a mocenskými silami najmä v juhovýchodnej časti líbyjskej metropoly. V Tripolise je mimo prevádzky medzinárodné letisko. Ťažké boje o jeho kontrolu si vyžiadali vysoké počty mŕtvych a zranených. V oblasti medzinárodného letiska situáciu skomplikoval aj rozsiahly požiar ropného a plynového terminálu, ktorý zasiahla raketa vystrelená počas bojov.

Extrémistické islamistické skupiny pôsobiace proti súčasnej líbyjskej vláde majú prepojenie na al-Qáidu. Aktívne sú osobitne vo východnej časti Líbye, kde pôsobia vojensky vyzbrojené extrémistické skupiny. Na juhozápade krajiny sa taktiež koncentrujú vojenské islamistické skupiny, ktoré svojim pôsobením zasahujú až do Alžírska.

Líbyjské hranice sú mimo účinnej kontroly a dosahu líbyjských jednotiek a sú hlavnou zónou konštituovania rôznych teroristických skupín.

SIS všetkých občanov SR, ktorí sa ešte v Líbyi z akýchkoľvek dôvodov nachádzajú odporúča, aby krajinu podľa možností čo najskôr opustili.

Pakistan:

Občanom SR vzhľadom na značne zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine a vysoké bezpečnostné riziko neodporúčame súkromné cesty do Pakistanu. Teroristické útoky a násilie majú stúpajúcu tendenciu a nie sú teritoriálne obmedzené.

Útoky na civilné ciele sú v súčasnosti možné prakticky na ktoromkoľvek mieste územia Pakistanu. Bohužiaľ aj Slovenská republika má tragickú skúsenosť s priamym teroristickým útokom na dvoch horolezcov práve v Pakistane. Cieľom teroristických útokov v celej krajine i v mestách sa čoraz častejšie stávajú cudzinci. Ohrozené sú budovy západných spoločností, vládne objekty a úrady, náboženské zariadenia.

Ďalším rizikom pre cudzincov sú únosy, s ktorými má aktuálnu skúsenosť okrem iných štátov aj Česká republika. Tá sa intenzívne usiluje zachrániť a vyslobodiť dve unesené turistky, ktoré by sa podľa medializovaných správ mali nachádzať v súčasnosti v Pakistane.

Sýria:

Odporúčame občanom SR, ktorí sa zdržiavajú v Sýrii krajinu opustiť, resp. SIS neodporúča do Sýrie v aktuálnom čase vycestovať. V krajine pokračuje občianska vojna, ktorá je ozbrojeným konfliktom. Pomerne značnú časť územia Sýrie má mať v súčasnosti pod kontrolou teroristická skupina Islamský štát v Iraku a Levante. Ide o rozsiahle časti severu a východu krajiny.

Bezpečnostnú hrozbu však môže pre turistov predstavovať celé územie krajiny, a to pre pretrvávajúci ozbrojený konflikt džihádistických skupín proti sýrskej armáde. Charakteristickou črtou tohto stretu je aj nárastu počtu únosov cudzincov zo strany militantných skupín ako jednej z foriem nátlaku na dosiahnutie cieľa. V roku 2014 sa výraznejšie zvýšil počet unesených osôb pracujúcich pre rôzne medzinárodné mimovládne a humanitárne organizácie, resp. novinárov. K únosom môže dôjsť aj na niektorých z hraničných priechodov pod kontrolou opozičných síl.

Ukrajina:

Vo východnej časti Ukrajiny pretrváva nestabilná vnútropolitická situácia spojená s napätou bezpečnostnou situáciou, ktorá je nepredvídateľná a môže sa veľmi rýchlo meniť. Pokračujú ozbrojené konflikty a boje medzi proruskými separatistami a ukrajinskými vojskami na východe, resp. juhovýchode Ukrajiny, najmä v regiónoch Donecka a Luhanska.

Medzinárodný výbor Červeného kríža označil udalosti na východe Ukrajiny za vojnu. Následkom konfliktu a intenzívnych ozbrojených stretov sú značné straty na životoch civilistov, únosy a násilné obsadzovanie budov a iné veľmi dramatické a nebezpečné incidenty, medzi ktoré sa dá zaradiť napríklad zostrelenie civilného lietadla malajských aerolínií dňa 17. 7. 2014 v Doneckej oblasti. V Donecku hrozí ekologická katastrofa po tom, ako explózie a boje poškodili zásobovanie miestnej chemickej továrne elektrickou energiou.

SIS aj s upozornením na uvedené skutočnosti neodporúča cestovať do regiónov na východe a juhu Ukrajiny. V prípade vycestovania na územie Ukrajiny SIS odporúča občanom SR vyhýbať sa oblastiam so zvýšeným napätím a rizikom lokálnych ozbrojených konfliktov, v prípade nutnosti vyhľadať pomoc zastupiteľského úradu SR na Ukrajine.

 

Bratislava, 15.4.2014

Ustanovenie nového návrhu zákona o spravodajských službách týkajúce sa monitorovania výrobkov umožňujúcich utajovanie informácii a dát bolo do návrhu zákona zapracované vo výrazne oklieštenej podobe z nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z.z. z roku 2001.

Musíme priznať, že pracovná skupina zložená so zástupcov SIS, MV SR a MO SR nebola zapracovaniu uvedeného ustanovenia príliš naklonená, ale vychádzala pri tom výlučne z nariadenia vlády SR z roku 2001, pričom kompromisom bolo jeho sprísnenie. Na rozdiel od tejto dosiaľ stále platnej úpravy nový návrh zákona výrazne okliešťuje oprávnenie štátu získať od výrobcov či dovozcov informácie o zariadeniach slúžiacich na utajený prenos dát alebo informácií a vôbec od nich nepožaduje ani poskytnutie samotného funkčného zariadenia.

Z pohľadu SIS si vieme predstaviť, že by takéto ustanovenie zákon neobsahoval a vítame širokú diskusiu a podnetné návrhy ku pracovnému zneniu novej spravodajskej legislatívy.

Mediálne strašenie verejnosti o prenikaní do internetbankingu, mailov či dokonca účtov považujeme za nezmyselné.

Bratislava, 15.4.2014

Vzhľadom na viaceré otázky médií týkajúce sa témy bezpečnostných rizík v súvislosti s činnosťou pseudoreligióznych zoskupení SIS poskytuje nasledujúce stanovisko:

Ako Slovenská informačná služba uvádza vo svojej Správe o činnosti zverejnenej na internete, v rámci oblasti tzv. pseudoreligióznych zoskupení, ako aj deštrukčných siekt a náboženských spoločenstiev SIS monitorovala a monitoruje aktivity výlučne tých subjektov, ktorých činnosť je spôsobilá vytvárať bezpečnostné riziká, vychádzajúc pri tom z rovnakých hodnotiacich parametrov ako partnerské spravodajské služby, s ktorými SIS v tejto oblasti úzko spolupracuje.

Ide výlučne o zoskupenia, ktoré pri šírení svojej ideológie a snahách o získanie vplyvu v štátnej a súkromnej sfére, ako aj v prostredí samospráv používajú neštandardné a netransparentné metódy, často spojené s vlastným obohacovaním a negatívnym ovplyvňovaním psychického a fyzického zdravia svojich stúpencov, ako aj ich sociálnej situácie.

Z pochopiteľných dôvodov sa však SIS nemôže vyjadriť ku konkrétnym prípadom, ako ani k metódam a formám spravodajskej činnosti, ktorú v rámci týchto aktivít vykonáva, nakoľko by prezradením utajovaných skutočností mohla ohroziť životy a zdravie svojich príslušníkov a ich tajných spolupracovníkov, porušiť tým platné zákony ako aj záväzky v rámci medzinárodnej spolupráce.