Pre vás

01

Sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 1. Xerografická fotokópia čiernobiela - A4 jednostranná 0,02 €
  • - A4 obojstranná 0,03 €
  • - A3 jednostranná 0,03 €
  • - A3 obojstranná 0,05 €
 2. Obálka
  • - A4 veľká 0,05 €
  • - A5 stredná 0,03 €
  • - A6 malá 0,01 €
 3. Technické nosiče dát
  • - disketa 0,28 €
  • - CD 0,36 €
  • - DVD 0,41 €
 4. Odoslanie informácie faxom
  • - 1 min. miestneho volania 0,075 €
  • - 1 min. medzimestského volania 0,114 €
  • - DVD 0,41 €
 5. Poštové poplatky
  • - podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 6. Bezplatne sú poskytované informácie
  • - ústne a telefonicky
  • - zasielané elektronickou poštou
  • - pri ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním sumárne neprekročia 1,66 €

Celková suma nákladov sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

Nehnuteľnosti SIS

Informácia zverejnená podľa uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005.

Stavby Odhadovaná trhová hodnota
1. Administratívna budova 2 251 875,46 €
2. Administratívna budova 4 686 981,35 €
3. Administratívna budova 815 242,65 €
4. Administratívna budova 2 316 138,88 €
5. Administratívna budova 2 079 267,08 €
6. Administratívna budova 57 359,09 €
7. Administratívna budova 687 778,00 €
8. Administratívna budova 37 708,29 €
9. Administratívna budova 74 221,60 €
10. Prevádzková budova 10 200,00 €
11. Prevádzková budova s pozemkom 99 633,25 €
12. Prevádzková budova s pozemkom 652 608,00 €
Pozemky k budovám (1 - 9) 3 411 339,04 €