O nás

Riaditeľ SIS

SIS riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu vlády SR vymenúva prezident SR. Riaditeľ SIS predkladá najmenej raz ročne NR SR správu o plnení úloh SIS. Na činnosť SIS dohliada Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS. Vláda SR na návrh riaditeľa SIS schvaľuje Štatút SIS, ktorý upravuje zameranie, organizáciu a riadenie spravodajskej služby. Úlohy SIS ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR), ktorá je poradným orgánom vlády SR. BR SR predsedá predseda vlády SR a riaditeľ SIS je trvalo prizývaný na jej rokovania. V rámci štruktúry BR SR pôsobí aj Výbor pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý prerokúva problematiku dotýkajúcu sa činnosti spravodajských služieb v SR a tiež otázky bezpečnosti SR. Riaditeľ SIS je členom tohto výboru, predsedom výboru je predseda vlády SR.

Ing. Anton Šafárik, riaditeľ SIS

Dátum narodenia: 17.11.1956
Miesto narodenia: Bratislava
Trvalé bydlisko: Bratislava
Rodinný stav: ženatý, 4 deti
Národnosť: slovenská

Ing. Anton Šafárik bol za riaditeľa SIS vymenovaný 6. 7. 2016 prezidentom SR na základe návrhu vlády SR. Vo funkcii vystriedal Ing. Jána Valka.

 

Vzdelanie:

1978 – 1981

1974 – 1977

Vysoká škola ekonomická v Bratislave,
ekonomika riadenia výrobných odvetví
Gymnázium Metodova Bratislava, maturitná skúška

Kurzy a školenia:

1993

diplomatická psychológia – lektor Dr. Š. Matula

Priebeh zamestnania:

6. 7. 2016
1989 – 2016

1981 – 1989

vymenovaný do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
súkromný sektor – riaditeľ obchodnej spoločnosti, konateľ, konzultant
(oblasť služieb, poradenstvo)
ekonóm

Cudzie jazyky:

taliansky, ruský, francúzsky

Ďalšie skúsenosti, aktivity, vyznamenania:

2011 – 2014
2006 – 2011
2006
2004
2003

1994
1993

1993

prezident Zvrchovaného maltézskeho rádu – Zboru dobrovoľníkov v SR
viceprezident Zvrchovaného maltézskeho rádu – Zboru dobrovoľníkov v SR
vyznamenanie od pápeža Benedikta XVI „Rytier rádu sv. Silvestra“
vyznamenanie a ocenenie „Osobnosť Petržalky“
hlavný koordinátor prípravy a priebehu návštevy pápeža Jána Pavla II.
v Bratislave/ Petržalke
člen pracovnej skupiny Rady vlády SR pre prevenciu a kriminalitu mládeže
založenie humanitárnej organizácie „Krízové centrum rodiny“ v spolupráci
s Detským fondom SR
vybudovanie centrálnej vývarovne pre sociálne slabých a starých v spolupráci s MÚ Petržalka