Linky

01

Nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ

SIS je jedným zo sieťových partnerov koordinačnej služby pre boj proti podvodom (AFCOS), a preto má povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o e-mailovej schránke Úradu vlády SR, na ktorú môže verejnosť nahlasovať podozrenia z nezrovnalosti pri čerpaní prostriedkov EÚ.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) je Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a boja proti korupcii prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti OCKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje organizácii OLAF.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie.

Na nahlasovanie podozrení z nezrovnalosti zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • základné údaje o projekte (názov, číslo)
  • informácie o poskytovateľovi príspevku
  • informácie o prijímateľovi finančného príspevku
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži na nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF: http://www.olaf.vlada.gov.sk

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR:

za rok 2013:
správa na stiahnutie vo formáte PDF ...
(pdf, 1 075 kB)

za rok 2012:
správa na stiahnutie vo formáte PDF ...
(pdf, 820 kB)

Výročná správa operatívnej činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):

za rok 2013 (v anglickom jazyku):
správa na stiahnutie vo formáte PDF ...
(pdf, 4 380 kB)

za rok 2012 (v anglickom jazyku):
správa na stiahnutie vo formáte PDF ...
(pdf, 2 204 kB)